За результатами переговорів у Женеві окреслено основні напрями подальшої співпраці між Україною і Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ) З 1 по 9 жовтня 2012 року українська делегація на чолі з першим заступником голови Державної служби інтелектуальної власності України Олексієм Яновим взяла участь у роботі 50-ї серії засідань Асамблей держав – членів ВОІВ. Також протягом цього тижня Олексій Янов провів робочі зустрічі з Генеральним директором ВОІВ, доктором Френсісом Гаррі й директором відділу з питань співробітництва з деякими країнами Європи й Азії Міхалом Свантнером. Під час переговорів Олексій Янов висловив вдячність докторові Френсісу Гаррі за постійну під­тримку й участь у проведенні міжна­родних семінарів, конференцій з ак­туальних питань ІВ, а також щорічної Міжнародної літньої школи ВОІВ з пи­тань інтелектуальної власності в Оде­сі. Він також запевнив Генерального директора ВОІВ у тому, що державна система правової охорони інтелектуаль­ної власності України, незважаючи на кадрові перестановки, і далі ефективно працює над поставленими завданнями щодо вдосконалення законодавчої бази у сфері ІВ, процесу експертизи заявок на об’єкти промислової власності тощо. Більш детально напрями співпра­ці обговорено з Міхалом Свантнером. Зокрема, Олексій Янов засвідчив від­даність спільній меті зміцнення світо­вої системи правової охорони інтелек­туальної власності і всебічну підтримку діяльності ВОІВ, спрямованої на ста­більну гармонійну співпрацю між дер­жавами – членами ВОІВ і регіонами. Також обговорено питання проведення в 2013 році міжнародних і регіональних семінарів на актуаль­ні загальносуспільні теми, серед яких, на­приклад, – порушен­ня в глобальному про­сторі мережі інтернет авторського права й суміжних прав. Водночас Міхал Свантнер під час діа­логу з Олексієм Яновим підтримав думку про необхідність і важливість проведен­ня науково-практичних міжнародних конференцій, а також щорічної Між­народної літньої школи ВОІВ з питань інтелектуальної власності в Україні. Ди­ректор відділу ВОІВ погодився з необ­хідністю залучення до здобуття знань у школі якомога більшої кількості іно­земних студентів, що надасть заходо­ві в Україні ще більшого престижу й авторитетності серед студентської мо­лоді в усьому світі. Також важливою, на його думку, є участь у роботі шко­ли викладачів – міжнародних експер­тів, особливо фахівців з тих напрямів, які сьогодні недостатньо розвинуті в Україні (традиційні знання, інтелекту­альна власність і доступ до медикамен­тів тощо). Зважаючи на результати переговор­ного процесу з керівництвом ВОІВ, можна з упевненістю сказати, що по­дальша співпраця України й ВОІВ три­ватиме на ще більш якісному й про­фесійному рівні, поглиблюватимуться обмін досвідом і робота над вирішен­ням актуальних питань у сфері інте­лектуальної власності. Прес-служба Державної служби інтелектуальної власності України «Освіта України» № 42

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу