ДМИТРО ТАБАЧНИК: ЯКІСНА ОСВІТА ДИТИНИ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛЯ - Taba4nikНаша газета регулярно відстежує хід освітньої реформи в Україні. Час від часу ми публікуємо спеціальні випуски, в яких перші особи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, директори профільних департаментів детально звітують про те, що зроблено протягом останнього часу і що іще належить зробити, аби поліпшити якість усіх ланок української освіти.

Сьогодні про її здобутки і плани на майбутнє розповідає міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник.

Дитинство швидко минає, але саме воно визначає все наше життя. Можна сказати, що вищою освітою насправді є дошкільна, всі інші – професійні

День працівників освіти ми зустрічали з вагомими здо­бутками, – розповідає мі­ністр. – Президент і уряд віддають належне праці вчи­теля не обіцянками, а кон­кретними справами. Насампе­ред це стосується підвищення рівня оплати праці педаго­гів. Упродовж останніх років ми модернізуємо зміст освіти, відновлюємо освітні держав­ні програми й розробляємо нові, комп’ютеризуємо шко­ли, повертаємо дитячі садки, забезпечуємо сільські школи автобусами, здобуваємо впев­нені перемоги на міжнародних олімпіадах, конкурсах і спар­такіадах.

Але попереду ще багато пла­нів, велика кількість новацій, впровадження реформ…

ІНВЕСТИЦІЯ В ДОБРОБУТ КРАЇНИ

 – Якщо говорити окремо про кожну освітню галузь, то, ма­буть, краще почати з дошкілля? Адже це – фундамент якіс­ної освіти.

 – Наші дошкільнята – це майбутнє України. Забезпе­чення якісною освітою наймо­лодших членів суспільства для МОНмолодьспорту є, так би мовити, інвестицією в добро­бут нашої країни.

Від проголошення «хресто­вого походу» за дитячі садоч­ки завдяки об’єднанню зусиль центральних і місцевих органів виконавчої влади за два роки мережа дошкільних навчаль­них закладів зросла до 16 ти­сяч 321 дитячого садочка різ­них типів і форм власності. Тобто їх кількість збільшилась із 2010 року на 1095.

Але це не все. Залишилось іще 813 дитсадків, які здають­ся в оренду. І ці заклади, за рі­шенням уряду, повинні повернути дітям.

Завершується забезпечення обов’язкової дошкільної осві­ти дітей старшого дошкільно­го віку. Охоплення п’ятирічних дітей становить 99,9 відсотка, а в 19 регіонах воно досягло 100.

 – А як щодо змісту дошкіль­ної освіти?

 – У 2011 році прийнято Дер­жавну цільову соціальну про­граму розвитку дошкільної освіти до 2017 року. В трав­ні 2012-го затверджено новий державний стандарт – Ба­зовий компонент дошкільної освіти, який не оновлював­ся більш як 10 років. Під час його розроблення вивчено най­кращий світовий досвід і про­ведено широке громадське обговорення проекту документа. В його інваріантній і варіатив­ній складових сформовано пер­ші сходинки наступності й пер­спективності між дошкільною й початковою ланками освіти на державному рівні. Варіатив­на частина складена з ураху­ванням інтересів дітей і бать­ків. Вона враховує запити, які відповідають сьогоденню. Це і хореографія, і комп’ютерна грамота, й іноземна мова. Ін­варіантна частина викладаєть­ся в першій половині дня і є обов’язковою для виконання, а варіативна – в другій поло­вині дня.

Окрім того, з 1 вересня діє програма «Впевнений старт», яка містить конкретні реко­мендації як для роботи педа­гогів у навчальному закладі, так і для навчання дітей удома. В ній нам вдалося втілити ціліс­не бачення процесу формуван­ня особистості дитини.

Як кажуть, усе колись бу­ває вперше. Так і в дошкіль­ній освіті вперше: в 2012 році проведено Всеукраїнський фестиваль колискової пісні, Всеукраїнський огляд-конкурс кращого вихователя 2012 року, конкурси на кращий інтернет-сайт і кращий архітектурний дизайн-проект сучасного до­шкільного навчального закла­ду, відзначено Всеукраїнський день дошкілля. Також уперше проводиться Всеукраїнський фестиваль дитячої поезії.

Проводячи реформи у зміс­ті дошкільної освіти, ми не за­буваємо й про тих, хто втілює їх у життя – вихователів у дитячих садках. Посадовий оклад вихователя порівняно з 2010 роком збільшено на 500 гри­вень і становить сьогодні 1653 гривні. Звичайно, це невелика сума, але з урахуванням підви­щення розміру посадових окла­дів і надбавок з 1 вересня 2012 року ця сума становить 2490 гривень.

Дитинство швидко минає, але саме воно визначає все наше життя. Можна сказати, що вищою освітою насправді є дошкільна. Всі інші – про­фесійні.

НОВІЙ ШКОЛІ – НОВИЙ СТАНДАРТ

 – З дитсадка дитина йде до школи. Тож перейдемо й ми до шкільних проблем і здо­бутків…

 – У цій галузі розпочато справжнє реформування – модернізацію змісту загальної середньої освіти. Затвердже­но Державний стандарт почат­кової загальної освіти, згідно з яким з 1-го класу вивчати­меться іноземна мова, з 2-го – «Сходинки до інформатики». На основі стандарту розробле­но навчальні програми для по­чаткової школи. Підготовлено українські підручники нового покоління – і за формою, й за змістом – які до 1 вересня 2012 року отримали всі укра­їнські першокласники. Надру­ковано й доставлено 63 назви підручників загальним накла­дом понад 4,5 мільйона при­мірників.

Ми не зупинилися тільки на реформуванні й забезпеченні початкової школи. Починаю­чи з 2013 – 2014 навчального року, буде введено новий Дер­жавний стандарт базової і по­вної загальної середньої освіти. Одним із нововведень стане ви­вчення школярами з 5-го кла­су другої іноземної мови. Пе­редбачено тепер і викладання окремих предметів іноземною мовою у старших класах.

Помітною новацією стало створення освітніх округів. У 2011 – 2012 навчальному році в країні функціонувало майже 2000 таких округів, до складу яких увійшли більш ніж вісім тисяч навчальних закладів, де

здобувають освіту понад міль­йон учнів.

Особливу увагу держа­ва приділяє освіті в сільській місцевості. Так, для доступ­ності освіти в селі діє урядова програма «Шкільний автобус», яка дає можливість забезпечи­ти підвезення дітей і вчителів до сільських шкіл. За дев’ять років дії програми – з 2003-го по 2011-й – здійснено по­ставку 1091 автобуса до об­ластей України. При цьому в 2008 – 2009 роках програму взагалі було припинено, а вже в 2010 році за дорученням Пре­зидента України Віктора Януковича – відновлено. Тільки за цей рік поставлено до облас­тей майже 1000 автобусів. А в 2013 році заплановано вигото­вити ще 1370. Тож програму буде завершено, адже ми за­безпечимо шкільними автобу­сами всіх дітей у селі.

НА СТО ВІДСОТКІВ

 – Пріоритетом розвитку за­гальної середньої освіти є впровадження сучасних інфор­маційно-комунікаційних технологій, – продовжує Дмитро Табачник. – Уряд України у квітні 2011 року затвердив Дер­жавну цільову програму впро­вадження до навчально-вихов­ного процесу загальноосвітніх навчальних закладів ІКТ «Сто відсотків» на період до 2015 року, яка має забезпечити роз­виток інформаційної взаємодії й інтеграцію загальноосвітніх навчальних закладів у світо­вий інформаційний освітній простір.

Окрім того, завдяки під­писаній угоді між урядами України й Китайської Народ­ної Республіки про надання комп’ютерної техніки для за­гальноосвітніх навчальних закладів, цього року до україн­ських шкіл надійшло понад 23 тисячі комп’ютерів. Вони да­дуть змогу школярам здобува­ти знання з допомогою новіт­ньої техніки, освоювати нові програми й операційні систе­ми, які є досить поширеними в усьому світі.

 – А ще які нововведення в середній освіті наближають Україну до загальноєвропей­ських освітніх стандартів?

 – Справжнім міжнародним проривом для України ста­ло впровадження інклюзивної освіти. Наша країна приєднала­ся в цьому напрямі до європей­ських країн. Відтепер дітки, в яких є певні фізичні й психічні вади, мають можливість навча­тися разом зі своїми одноліт­ками у звичайних загально­освітніх навчальних закладах. Це допоможе дітям з особли­вими потребами швидше со­ціалізуватися в суспільстві, а в подальшому – досягати ви­соких результатів у навчанні. Щоправда, навчальні заклади повинні бути пристосованими для таких дітей. Тому спеціаль­но для забезпечення інклюзив­ного навчання введено посаду асистента вчителя. Крім того, розроблено програму розвитку дітей з особливими потребами дошкільного віку для всіх нозологій. Також нині розробляєть­ся нова редакція Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами.

Але не треба забувати про здоров’я всіх дітей. Трагічні ви­падки на уроках фізичної куль­тури мають відійти в минуле. Так, уже сьогодні учням пер­ших класів не ставлять оцінок з фізкультури. Переконаний, що кожен учитель початкових кла­сів хоча б 40 хвилин повинен присвятити фізичним вправам і прогулянкам на свіжому пові­трі. Ми й надалі плануємо вне­сення змін до змісту й форм проведення уроків фізичної культури в школі.

Звичайно, уряд піклується і про підвищення рівня пре­стижності педагогічної праці. Щороку кілька разів на рік збільшується заробітна плата для вчителів. На кінець 2012 року вона становитиме майже три тисячі гривень, а до кін­ця наступного наблизиться до 3,5 тисячі. Безумовно, хотілося б більшого підвищення, та ми повинні спиратися на реальний стан економіки країни. Наступ­ного року до проекту бюдже­ту також закладено значне під­вищення заробітної плати для освітян.

ПІСЛЯ УРОКІВ

 – Пролунав дзвінок з остан­нього уроку, дитина вийшла за ворота школи. і що далі? Вона ж не лишається поза ува­гою педагогів, чи не так?

 – У системі освіти функціо­нують 1,5 тисячі позашкільних навчальних закладів державної й комунальної форм власності та 630 дитячо-юнацьких спор­тивних шкіл. Позашкільною освітою охоплено майже міль­йон 544 тисячі дітей.

Для них працюють по­над 82 тисячі гуртків і твор­чих об’єднань художньо-есте­тичного, науково-технічного, еколого-натуралістичного, ту­ристсько-краєзнавчого, фіз­культурно-спортивного й ін­ших напрямів.

Минулого року на виконан­ня Державної програми роз­витку позашкільної освіти на період до 2014 року без залу­чення значних фінансових ре­сурсів відкрито або відновле­но діяльність 24 позашкільних закладів, створено 84 філії (переважно в сільській місцевос­ті), в навчальних закладах за­працювали майже п’ять тисяч нових гуртків.

Гарним прикладом розвитку позашкільної освіти є «Країна юних майстрів». Ми ініціюва­ли проведення 24 лютого 2011 і 2 березня 2012 року Всеу­країнських виставок-звітів ди­тячої творчості «Країна юних майстрів», на яких представи­ли творчі роботи дітей-лауреатів і переможців міжнародних і всеукраїнських конкурсів, фестивалів. Виставкові експо­нати розміщувалися в окремих Містах Країни юних майстрів і показали дитячу творчість за основними напрямами поза­шкільної освіти. Під час цьо­горічної виставки вручено пер­ші в історії незалежної України свідоцтва, зареєстровані Дер­жавною службою інтелекту­альної власності на набуття авторських прав учнями-вина-хідниками Малої академії наук.

Уже два роки поспіль ви­ставку відвідує Президент України Віктор Янукович. У зв’язку з надзвичайною попу­лярністю такого заходу при­йнято рішення про щорічне його проведення.

ВИРОБНИЦТВО ЧЕКАЄ ВИСОКОКЛАСНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ

 – Говорячи про наступність освіти, багато хто уявляє собі ланку «дитсадок – школа -ВНЗ», залишаючи поза ува­гою профтехосвіту. Але світові тенденції демонструють про­тилежне: спеціалізація стар­шої школи – це, так би мовити, мейнстрім сучасної освіти.

 – Нині на ринку праці ко­ристуються попитом не тіль­ки робітники, які викону­ють вузькопрофільні функції, а й ті, що володіють кілько­ма професіями. Тому в 2012 році вперше для професійно-технічних навчальних закладів сформовано держзамовлення на підготовку робітників висо­кого рівня кваліфікації з тех­нологічно складних і наукоємних професій і спеціальностей з отриманням освітньо-квалі­фікаційного рівня молодшого спеціаліста – всього на 4 600 осіб. Загальний обсяг держав­ного замовлення – майже 194 тисячі осіб.

Триває реалізація Держав­ної цільової програми розви­тку професійно-технічної осві­ти на 2011 – 2015 роки. Це дасть змогу, зокрема, створи­ти необхідні умови для одер­жання якісної освіти, модер­нізувати матеріально-технічну базу ПТНЗ, активно впрова­джувати до навчального про­цесу інформаційно-комуніка­ційні й інноваційні технології навчання й виробництва, нові сучасні професії.

Символічно, що першого вересня відбулися не тільки святкові лінійки в навчальних закладах, а й відкривалися лабораторії, майстерні, започат­ковувалися нові напрями під­готовки.

У 2012 році в Україні працює 991 навчальний заклад ПТО. За партами – 400 тисяч осіб. Із них 170 тисяч – першокурсники. Сьогодні кожен другий учень ПТНЗ за час навчання отримує дві й більше профе­сій, що підвищує мобільність випускників на ринку праці.

Для профтехосвіти надзви­чайно важливими є системна робота з упровадження Наці­ональної рамки кваліфікацій, зміна підходів до розроблення державних стандартів ПТО, які впливатимуть не на процес, а на результати навчання. Дію­чий Національний класифіка­тор України охоплює понад шість тисяч робітничих профе­сій. Кваліфікованих робітників у профтехучилищах готують за 520 професійними напрямами. Для 260 професій затвердже­но державні стандарти профе­сійно-технічної освіти. Зокре­ма, в 2012 році міністерство разом з Федерацією робото­давців України затвердило 60 нових стандартів з актуальних професій.

Про престижність праці в закладах ПТО свідчить і той факт, що в нас майже немає вільних вакансій майстрів виробничого навчання.

Створення освітніх окру­гів, навчально-, науково-вироб­ничих  комплексів, входжен­ня ПТНЗ до структури ВНЗ як відокремленого підрозділу пози­тивно впливає на обидві освітні мережі. Об’єднання частин цих мереж забезпечує наступність, ступеневість освіти. Це означає, що найкращі випускники учи­лищ матимуть змогу продовжу­вати навчання в інститутах чи університетах. Нині 46 ПТНЗ є структурними підрозділами ви­щих навчальних закладів.

ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯ ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ

 – І, нарешті, перейдемо до ви­щої школи – адже за останні два роки в цій галузі відбуло­ся чимало цікавих подій.

 – Так, це й формування На­ціональної рамки кваліфікацій, зміни в структурі держзамов­лення, організація навчання і стажування за кордоном за державні кошти, продовження оптимізації мережі ВНЗ, удо­сконалення проведення вступ­ної кампанії тощо.

Протягом останніх двох ро­ків вступні кампанії в нас про­ходять на висоті – організова­ні, прозорі й демократичні. Як у 2011-му, так і в поточному році задовго до часу «Х» про­ведено багато підготовчих за­ходів. Своєчасно затверджено умови прийому до 1025 вищих навчальних закладів незалеж­но від форм власності й під­порядкування. Їхній зміст ми як ніколи широко обговорюва­ли з освітянською громадськістю, уважно прислухаючись до всіх побажань і критики. Тіль­ки для Умов-2012 ми опрацюва­ли понад 1000 пропозицій. Де­які з них були блискучими, й ми не могли їх не врахувати.

За результатами вступу 2012 року міністерство вже підготу­вало вдосконалену версію Умов прийому в 2013 році, яка най­ближчим часом буде зареє­стрована в Міністерстві юс­тиції.

Цього року за рішенням уряду істотно збільшено об­сяг прийому за державним за­мовленням порівняно з 2011 роком на такі напрями підго­товки, як електроніка (май­же 34 %), енергетика й енер­гетичне машинобудування (на 14,5 %), радіотехніка, ра­діоелектронні апарати, зв’язок (майже на 25), металургія й матеріалознавство (на 64), машинобудування й метало­обробка (майже на 28), хіміч­ні технології й інженерія (на 46), авіаційна й ракетно-космічна техніка (на 44), тран­спорт і транспортна інфра­структура (на 32 %).

2012 року збільшено обсяг прийому за освітньо-кваліфі­каційним рівнем бакалавра за кошти держбюджету за напрямами підготовки для ІТ-галузі майже на три тисячі місць – на 24 відсотки.

Важливою новацією цього­річної вступної кампанії стала робота всіх вищих навчальних закладів незалежно від рівня акредитації й форми власнос­ті в Єдиній державній електро­нній базі з питань освіти, що забезпечило прозорість вступної кампанії, оперативність отримання даних про перебіг прийому заяв і унеможливи­ло будь-які зловживання. Зага­лом до ЄДЕБО під’єднані 1078 вищих навчальних закладів та їхніх структурних підрозділів.

 – Розкажіть більш детально про нову рамку кваліфікацій.

 – За останні два роки для вирішення спільних завдань, які відповідали б сучасному рівню співпраці вищої освіти й роботодавців, міністерство ре­алізувало кілька важливих за­ходів. Зокрема, з участю пред­ставників роботодавців уряд розробив і затвердив Націо­нальну рамку кваліфікацій, що забезпечує ефективний взаємозв’язок між сферою освіти й ринком праці, наступ­ність між рівнями освіти, реалі­зацію стратегії навчання впро­довж життя.

Цей документ є свого роду «дорожньою картою», згідно з якою планується з участю роботодавців розроблення галузевих рамок кваліфікацій з відповідним змістовним напо­вненням, проведення спільної роботи з упорядкування Пе­реліків напрямів і спеціаль­ностей, за якими відбувається підготовка фахівців – Націо­нального класифікатора професій, Класифікатора видів економічної діяльності тощо.

Науковці розробили проек­ти і вживають заходів щодо експериментального впрова­дження новітніх стандартів за напрямами підготовки: «Мета­лургія та матеріалознавство», «Енергетика та енергетичне машинобудування», «Журналістика та інформація». Крім того, триває спільний проект компанії Систем Кепітал Ме­неджмент, нашого міністер­ства й Конфедерації робото­давців України з розроблення професійних стандартів і ква­ліфікацій.

Нещодавно створено робочу групу з питань удосконален­ня підготовки фахівців за на­прямом «Міжнародне право» на чолі з відомим українським ученим-правником, суддею Європейського суду з прав людини Володимиром Буткевичем. При МОНмолодьспорту вже діють робочі групи з електротехніки й електротехнології, металургії, журналіс­тики тощо.

 – Багато суперечок викликає курс міністерства на оптимізацію вищих навчальних за­кладів.

 – Статистика свідчить, що в Україні – перенасичення ВНЗ. На жаль, кількість за­звичай не передбачає якість, а подекуди негативно впли­ває на рівень викладання. Тому впродовж 2010 – 2012 років створено дев’ять регіо­нальних університетських центрів у 22 вищих навчаль­них закладах. Найефективні­шим проектом стало створен­ня Криворізького державного університету, до якого ввій­шли два університети, два НДІ та два структурних під­розділи інших ВНЗ. Реорга­нізовано Одеську держакадемію холоду через приєднання до Одеської національної ака­демії харчових технологій. За­вдяки об’єднанню кількох ВНЗ створено ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». Також кілька ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації при­єднано до ВНЗ ІІІ – IV рів­нів акредитації. Зокрема, ДВНЗ «Світловодський полі­технічний коледж» – до Кі­ровоградського національно­го технічного університету, Полтавський нафтовий геоло­горозвідувальний технікум – до Полтавського національ­ного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

 – Що Ви можете розповісти про урядову програму навчан­ня студентів та аспірантів у закордонних ВНЗ?

 – Урядова програма з на­вчання студентів і аспірантів, а також стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних ВНЗ і нау­кових установах світу реалізу­ється з 2011 року з особистої ініціативи прем’єр-міністра України Миколи Азарова. Вперше в 2011 році на на­вчання студентів і аспірантів та стажування наукових і нау­ково-педагогічних працівників у провідних країнах світу ви­ділено понад 35 мільйонів гри­вень, а 2012 року на це перед­бачено 40 мільйонів. Студенти, аспіранти й науково-педагогіч­ні працівники ідуть на навчан­ня і стажування після конкурс­ного відбору.

У 2011 – 2012 навчально­му році вперше відправлено на навчання до провідних за­рубіжних ВНЗ 275 осіб із 36 українських вищих навчальних закладів. Протягом 2012 – 2013 навчального року передбаче­но відправити 353 особи з 47 українських університетів. Але з кожним роком уряд поступо­во збільшуватиме кількість та­ких студентів.

Яскравим свідченням зрос­тання авторитету українських вищих навчальних накладів є стійка тенденція щодо збільшення контингенту іноземців, які нині здобувають вищу осві­ту в Україні із 137 країн світу.

Кількість іноземних студен­тів, які навчаються в Украї­ні, з 44 тисяч у 2009 – 2010 навчальному році зрос­ла до понад 56 тисяч осіб у 2012 – 2013-му. Приємно, що нині Україна входить до 10 дер-жав-лідерів у галузі міжнарод­ної освіти.

Уряд України реалізує захо­ди щодо соціальної підтрим­ки учасників навчального про­цесу у вищій школі. Зокрема, здійснюються поступові кро­ки щодо підвищення оплати праці працівників галузі осві­ти. Відповідно до урядової постанови й Закону Украї­ни «Про Державний бюджет України на 2012 рік» протя­гом року таке підвищення планується здійснити шість разів. Студенти почали отримувати академічні стипендії, збільше­ні порівняно з 2008 роком на 37,7 відсотка. Стипендії для відмінників зросли майже на 34, а соціальні – на 51,7 від­сотка.

КРОКИ В МАЙБУТНЄ

Міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник коротко окреслив плани на 2012 – 2013 навчальний рік:

• Повернення будівель дошкільних навчальних закладів, що були перепрофільовані. Зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази ДНЗ.

• Забезпечення переходу 5-х класів на навчання за новим Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти й підготовка до друкування відповідних підручників.

• Отримання дитиною якісної освіти залежить від кваліфікації вчителя, тож її підвищення здійснюватиметься й надалі. Ще минулого року ми подолали комп’ютерну неграмотність учителів. Наступного навчального року українські першачки перейдуть до другого класу. Школярі в 5-х класах почнуть вивчати другу іноземну мову. У зв’язку з цим ми активно готу­ватимемо вчителів до викладання предметів у 2-х і 5-х класах. Особли­вий акцент – на «Сходинки до інформатики», іноземну мову.

• Оснащення 100 відсотків шкіл сучасними комп’ютерними комплексами, під’єднання їх до мережі інтернет, остаточне подолання «інформаційної малописьменності» дітей, підлітків, учителів і впровадження державних цільових програм, зокрема, програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти і програми «Сто відсотків».

• Завершення реалізації програми «Шкільний автобус».

Удосконалення професійно-технічної освіти шляхом модернізації системи її управління, оптимізація мережі навчальних закладів, створення сучасних регіональних навчально-практичних центрів відповідного галузевого спрямування, підвищення престижності робітничих професій.

• Реалізація в повному обсязі завдань і заходів Державної цільової соці­альної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року, збереження й розвиток мережі ПНЗ і збільшення охоплення дітей шкіль­ного віку позашкільною освітою.

• Подальша модернізація мережі вищих навчальних закладів.

• Реалізація положень нової концепції розвитку неперервної педагогічної та післядипломної освіти й нових підходів до формування державного замовлення на підготовку фахівців із вищою освітою.

Людмила ЗАГЛАДА, «Освіта України» № 44

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

3 коментар до “ДМИТРО ТАБАЧНИК: ЯКІСНА ОСВІТА ДИТИНИ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛЯ”
  1. А также от отношения родителей к учителю и школе и финансового обеспечения работы учителей. Школльные потребности (крыша , трубы, моющие, чистящие.. и т.п. – это отдельно.

  2. Да, действительно, оклады повышаются несколько раз в год на….10-20грн. В течение 2012г. оклад увеличился с 1337 до 1451грн(т.е. на 114грн за год). Получаю почти 1500грн, так это с 10% надбавкой за стаж и 20% надбавкой за престижность профессии, которую платят всем. Если бы не было надбавок, то зарплата после всех налогов составляла бы 1160грн!!!!!!). Где же мифические “почти 3тысячи грн”???????

  3. Щороку кілька разів на рік збільшується заробітна плата для вчителів. На кінець 2012 року вона становитиме майже три тисячі гривень, а до кін­ця наступного наблизиться до 3,5 тисячі.
    У кого така сума? І хто отримує різницю? У мене, наприклад 1650 оклад.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *