Наша газета регулярно відстежує хід освітньої реформи в Україні. Час від часу ми публікуємо спеціальні випуски, в яких перші особи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, директори профільних департаментів детально звітують про те, що зроблено протягом останнього часу і що іще належить зробити, аби поліпшити якість усіх ланок української освіти. Сьогодні про її здобутки і плани на майбутнє розповідає міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник. Дитинство швидко минає, але саме воно визначає все наше життя. Можна сказати, що вищою освітою насправді є дошкільна, всі інші – професійні День працівників освіти ми зустрічали з вагомими здо­бутками, – розповідає мі­ністр. – Президент і уряд віддають належне праці вчи­теля не обіцянками, а кон­кретними справами. Насампе­ред це стосується підвищення рівня оплати праці педаго­гів. Упродовж останніх років ми модернізуємо зміст освіти, відновлюємо освітні держав­ні програми й розробляємо нові, комп’ютеризуємо шко­ли, повертаємо дитячі садки, забезпечуємо сільські школи автобусами, здобуваємо впев­нені перемоги на міжнародних олімпіадах, конкурсах і спар­такіадах. Але попереду ще багато пла­нів, велика кількість новацій, впровадження реформ… ІНВЕСТИЦІЯ В ДОБРОБУТ КРАЇНИ  – Якщо говорити окремо про кожну освітню галузь, то, ма­буть, краще почати з дошкілля? Адже це – фундамент якіс­ної освіти.  – Наші дошкільнята – це майбутнє України. Забезпе­чення якісною освітою наймо­лодших членів суспільства для МОНмолодьспорту є, так би мовити, інвестицією в добро­бут нашої країни. Від проголошення «хресто­вого походу» за дитячі садоч­ки завдяки об’єднанню зусиль центральних і місцевих органів виконавчої влади за два роки мережа дошкільних навчаль­них закладів зросла до 16 ти­сяч 321 дитячого садочка різ­них типів і форм власності. Тобто їх кількість збільшилась із 2010 року на 1095. Але це не все. Залишилось іще 813 дитсадків, які здають­ся в оренду. І ці заклади, за рі­шенням уряду, повинні повернути дітям. Завершується забезпечення обов’язкової дошкільної осві­ти дітей старшого дошкільно­го віку. Охоплення п’ятирічних дітей становить 99,9 відсотка, а в 19 регіонах воно досягло 100.  – А як щодо змісту дошкіль­ної освіти?  – У 2011 році прийнято Дер­жавну цільову соціальну про­граму розвитку дошкільної освіти до 2017 року. В трав­ні 2012-го затверджено новий державний стандарт – Ба­зовий компонент дошкільної освіти, який не оновлював­ся більш як 10 років. Під час його розроблення вивчено най­кращий світовий досвід і про­ведено широке громадське обговорення проекту документа. В його інваріантній і варіатив­ній складових сформовано пер­ші сходинки наступності й пер­спективності між дошкільною й початковою ланками освіти на державному рівні. Варіатив­на частина складена з ураху­ванням інтересів дітей і бать­ків. Вона враховує запити, які відповідають сьогоденню. Це і хореографія, і комп’ютерна грамота, й іноземна мова. Ін­варіантна частина викладаєть­ся в першій половині дня і є обов’язковою для виконання, а варіативна – в другій поло­вині дня. Окрім того, з 1 вересня діє програма «Впевнений старт», яка містить конкретні реко­мендації як для роботи педа­гогів у навчальному закладі, так і для навчання дітей удома. В ній нам вдалося втілити ціліс­не бачення процесу формуван­ня особистості дитини. Як кажуть, усе колись бу­ває вперше. Так і в дошкіль­ній освіті вперше: в 2012 році проведено Всеукраїнський фестиваль колискової пісні, Всеукраїнський огляд-конкурс кращого вихователя 2012 року, конкурси на кращий інтернет-сайт і кращий архітектурний дизайн-проект сучасного до­шкільного навчального закла­ду, відзначено Всеукраїнський день дошкілля. Також уперше проводиться Всеукраїнський фестиваль дитячої поезії. Проводячи реформи у зміс­ті дошкільної освіти, ми не за­буваємо й про тих, хто втілює їх у життя – вихователів у дитячих садках. Посадовий оклад вихователя порівняно з 2010 роком збільшено на 500 гри­вень і становить сьогодні 1653 гривні. Звичайно, це невелика сума, але з урахуванням підви­щення розміру посадових окла­дів і надбавок з 1 вересня 2012 року ця сума становить 2490 гривень. Дитинство швидко минає, але саме воно визначає все наше життя. Можна сказати, що вищою освітою насправді є дошкільна. Всі інші – про­фесійні. НОВІЙ ШКОЛІ – НОВИЙ СТАНДАРТ  – З дитсадка дитина йде до школи. Тож перейдемо й ми до шкільних проблем і здо­бутків…  – У цій галузі розпочато справжнє реформування – модернізацію змісту загальної середньої освіти. Затвердже­но Державний стандарт почат­кової загальної освіти, згідно з яким з 1-го класу вивчати­меться іноземна мова, з 2-го – «Сходинки до інформатики». На основі стандарту розробле­но навчальні програми для по­чаткової школи. Підготовлено українські підручники нового покоління – і за формою, й за змістом – які до 1 вересня 2012 року отримали всі укра­їнські першокласники. Надру­ковано й доставлено 63 назви підручників загальним накла­дом понад 4,5 мільйона при­мірників. Ми не зупинилися тільки на реформуванні й забезпеченні початкової школи. Починаю­чи з 2013 – 2014 навчального року, буде введено новий Дер­жавний стандарт базової і по­вної загальної середньої освіти. Одним із нововведень стане ви­вчення школярами з 5-го кла­су другої іноземної мови. Пе­редбачено тепер і викладання окремих предметів іноземною мовою у старших класах. Помітною новацією стало створення освітніх округів. У 2011 – 2012 навчальному році в країні функціонувало майже 2000 таких округів, до складу яких увійшли більш ніж вісім тисяч навчальних закладів, де здобувають освіту понад міль­йон учнів. Особливу увагу держа­ва приділяє освіті в сільській місцевості. Так, для доступ­ності освіти в селі діє урядова програма «Шкільний автобус», яка дає можливість забезпечи­ти підвезення дітей і вчителів до сільських шкіл. За дев’ять років дії програми – з 2003-го по 2011-й – здійснено по­ставку 1091 автобуса до об­ластей України. При цьому в 2008 – 2009 роках програму взагалі було припинено, а вже в 2010 році за дорученням Пре­зидента України Віктора Януковича – відновлено. Тільки за цей рік поставлено до облас­тей майже 1000 автобусів. А в 2013 році заплановано вигото­вити ще 1370. Тож програму буде завершено, адже ми за­безпечимо шкільними автобу­сами всіх дітей у селі. НА СТО ВІДСОТКІВ  – Пріоритетом розвитку за­гальної середньої освіти є впровадження сучасних інфор­маційно-комунікаційних технологій, – продовжує Дмитро Табачник. – Уряд України у квітні 2011 року затвердив Дер­жавну цільову програму впро­вадження до навчально-вихов­ного процесу загальноосвітніх навчальних закладів ІКТ «Сто відсотків» на період до 2015 року, яка має забезпечити роз­виток інформаційної взаємодії й інтеграцію загальноосвітніх навчальних закладів у світо­вий інформаційний освітній простір. Окрім того, завдяки під­писаній угоді між урядами України й Китайської Народ­ної Республіки про надання комп’ютерної техніки для за­гальноосвітніх навчальних закладів, цього року до україн­ських шкіл надійшло понад 23 тисячі комп’ютерів. Вони да­дуть змогу школярам здобува­ти знання з допомогою новіт­ньої техніки, освоювати нові програми й операційні систе­ми, які є досить поширеними в усьому світі.  – А ще які нововведення в середній освіті наближають Україну до загальноєвропей­ських освітніх стандартів?  – Справжнім міжнародним проривом для України ста­ло впровадження інклюзивної освіти. Наша країна приєднала­ся в цьому напрямі до європей­ських країн. Відтепер дітки, в яких є певні фізичні й психічні вади, мають можливість навча­тися разом зі своїми одноліт­ками у звичайних загально­освітніх навчальних закладах. Це допоможе дітям з особли­вими потребами швидше со­ціалізуватися в суспільстві, а в подальшому – досягати ви­соких результатів у навчанні. Щоправда, навчальні заклади повинні бути пристосованими для таких дітей. Тому спеціаль­но для забезпечення інклюзив­ного навчання введено посаду асистента вчителя. Крім того, розроблено програму розвитку дітей з особливими потребами дошкільного віку для всіх нозологій. Також нині розробляєть­ся нова редакція Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами. Але не треба забувати про здоров’я всіх дітей. Трагічні ви­падки на уроках фізичної куль­тури мають відійти в минуле. Так, уже сьогодні учням пер­ших класів не ставлять оцінок з фізкультури. Переконаний, що кожен учитель початкових кла­сів хоча б 40 хвилин повинен присвятити фізичним вправам і прогулянкам на свіжому пові­трі. Ми й надалі плануємо вне­сення змін до змісту й форм проведення уроків фізичної культури в школі. Звичайно, уряд піклується і про підвищення рівня пре­стижності педагогічної праці. Щороку кілька разів на рік збільшується заробітна плата для вчителів. На кінець 2012 року вона становитиме майже три тисячі гривень, а до кін­ця наступного наблизиться до 3,5 тисячі. Безумовно, хотілося б більшого підвищення, та ми повинні спиратися на реальний стан економіки країни. Наступ­ного року до проекту бюдже­ту також закладено значне під­вищення заробітної плати для освітян. ПІСЛЯ УРОКІВ  – Пролунав дзвінок з остан­нього уроку, дитина вийшла за ворота школи. і що далі? Вона ж не лишається поза ува­гою педагогів, чи не так?  – У системі освіти функціо­нують 1,5 тисячі позашкільних навчальних закладів державної й комунальної форм власності та 630 дитячо-юнацьких спор­тивних шкіл. Позашкільною освітою охоплено майже міль­йон 544 тисячі дітей. Для них працюють по­над 82 тисячі гуртків і твор­чих об’єднань художньо-есте­тичного, науково-технічного, еколого-натуралістичного, ту­ристсько-краєзнавчого, фіз­культурно-спортивного й ін­ших напрямів. Минулого року на виконан­ня Державної програми роз­витку позашкільної освіти на період до 2014 року без залу­чення значних фінансових ре­сурсів відкрито або відновле­но діяльність 24 позашкільних закладів, створено 84 філії (переважно в сільській місцевос­ті), в навчальних закладах за­працювали майже п’ять тисяч нових гуртків. Гарним прикладом розвитку позашкільної освіти є «Країна юних майстрів». Ми ініціюва­ли проведення 24 лютого 2011 і 2 березня 2012 року Всеу­країнських виставок-звітів ди­тячої творчості «Країна юних майстрів», на яких представи­ли творчі роботи дітей-лауреатів і переможців міжнародних і всеукраїнських конкурсів, фестивалів. Виставкові експо­нати розміщувалися в окремих Містах Країни юних майстрів і показали дитячу творчість за основними напрямами поза­шкільної освіти. Під час цьо­горічної виставки вручено пер­ші в історії незалежної України свідоцтва, зареєстровані Дер­жавною службою інтелекту­альної власності на набуття авторських прав учнями-вина-хідниками Малої академії наук. Уже два роки поспіль ви­ставку відвідує Президент України Віктор Янукович. У зв’язку з надзвичайною попу­лярністю такого заходу при­йнято рішення про щорічне його проведення. ВИРОБНИЦТВО ЧЕКАЄ ВИСОКОКЛАСНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ  – Говорячи про наступність освіти, багато хто уявляє собі ланку «дитсадок – школа -ВНЗ», залишаючи поза ува­гою профтехосвіту. Але світові тенденції демонструють про­тилежне: спеціалізація стар­шої школи – це, так би мовити, мейнстрім сучасної освіти.  – Нині на ринку праці ко­ристуються попитом не тіль­ки робітники, які викону­ють вузькопрофільні функції, а й ті, що володіють кілько­ма професіями. Тому в 2012 році вперше для професійно-технічних навчальних закладів сформовано держзамовлення на підготовку робітників висо­кого рівня кваліфікації з тех­нологічно складних і наукоємних професій і спеціальностей з отриманням освітньо-квалі­фікаційного рівня молодшого спеціаліста – всього на 4 600 осіб. Загальний обсяг держав­ного замовлення – майже 194 тисячі осіб. Триває реалізація Держав­ної цільової програми розви­тку професійно-технічної осві­ти на 2011 – 2015 роки. Це дасть змогу, зокрема, створи­ти необхідні умови для одер­жання якісної освіти, модер­нізувати матеріально-технічну базу ПТНЗ, активно впрова­джувати до навчального про­цесу інформаційно-комуніка­ційні й інноваційні технології навчання й виробництва, нові сучасні професії. Символічно, що першого вересня відбулися не тільки святкові лінійки в навчальних закладах, а й відкривалися лабораторії, майстерні, започат­ковувалися нові напрями під­готовки. У 2012 році в Україні працює 991 навчальний заклад ПТО. За партами – 400 тисяч осіб. Із них 170 тисяч – першокурсники. Сьогодні кожен другий учень ПТНЗ за час навчання отримує дві й більше профе­сій, що підвищує мобільність випускників на ринку праці. Для профтехосвіти надзви­чайно важливими є системна робота з упровадження Наці­ональної рамки кваліфікацій, зміна підходів до розроблення державних стандартів ПТО, які впливатимуть не на процес, а на результати навчання. Дію­чий Національний класифіка­тор України охоплює понад шість тисяч робітничих профе­сій. Кваліфікованих робітників у профтехучилищах готують за 520 професійними напрямами. Для 260 професій затвердже­но державні стандарти профе­сійно-технічної освіти. Зокре­ма, в 2012 році міністерство разом з Федерацією робото­давців України затвердило 60 нових стандартів з актуальних професій. Про престижність праці в закладах ПТО свідчить і той факт, що в нас майже немає вільних вакансій майстрів виробничого навчання. Створення освітніх окру­гів, навчально-, науково-вироб­ничих  комплексів, входжен­ня ПТНЗ до структури ВНЗ як відокремленого підрозділу пози­тивно впливає на обидві освітні мережі. Об’єднання частин цих мереж забезпечує наступність, ступеневість освіти. Це означає, що найкращі випускники учи­лищ матимуть змогу продовжу­вати навчання в інститутах чи університетах. Нині 46 ПТНЗ є структурними підрозділами ви­щих навчальних закладів. ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯ ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ  – І, нарешті, перейдемо до ви­щої школи – адже за останні два роки в цій галузі відбуло­ся чимало цікавих подій.  – Так, це й формування На­ціональної рамки кваліфікацій, зміни в структурі держзамов­лення, організація навчання і стажування за кордоном за державні кошти, продовження оптимізації мережі ВНЗ, удо­сконалення проведення вступ­ної кампанії тощо. Протягом останніх двох ро­ків вступні кампанії в нас про­ходять на висоті – організова­ні, прозорі й демократичні. Як у 2011-му, так і в поточному році задовго до часу «Х» про­ведено багато підготовчих за­ходів. Своєчасно затверджено умови прийому до 1025 вищих навчальних закладів незалеж­но від форм власності й під­порядкування. Їхній зміст ми як ніколи широко обговорюва­ли з освітянською громадськістю, уважно прислухаючись до всіх побажань і критики. Тіль­ки для Умов-2012 ми опрацюва­ли понад 1000 пропозицій. Де­які з них були блискучими, й ми не могли їх не врахувати. За результатами вступу 2012 року міністерство вже підготу­вало вдосконалену версію Умов прийому в 2013 році, яка най­ближчим часом буде зареє­стрована в Міністерстві юс­тиції. Цього року за рішенням уряду істотно збільшено об­сяг прийому за державним за­мовленням порівняно з 2011 роком на такі напрями підго­товки, як електроніка (май­же 34 %), енергетика й енер­гетичне машинобудування (на 14,5 %), радіотехніка, ра­діоелектронні апарати, зв’язок (майже на 25), металургія й матеріалознавство (на 64), машинобудування й метало­обробка (майже на 28), хіміч­ні технології й інженерія (на 46), авіаційна й ракетно-космічна техніка (на 44), тран­спорт і транспортна інфра­структура (на 32 %). 2012 року збільшено обсяг прийому за освітньо-кваліфі­каційним рівнем бакалавра за кошти держбюджету за напрямами підготовки для ІТ-галузі майже на три тисячі місць – на 24 відсотки. Важливою новацією цього­річної вступної кампанії стала робота всіх вищих навчальних закладів незалежно від рівня акредитації й форми власнос­ті в Єдиній державній електро­нній базі з питань освіти, що забезпечило прозорість вступної кампанії, оперативність отримання даних про перебіг прийому заяв і унеможливи­ло будь-які зловживання. Зага­лом до ЄДЕБО під’єднані 1078 вищих навчальних закладів та їхніх структурних підрозділів.  – Розкажіть більш детально про нову рамку кваліфікацій.  – За останні два роки для вирішення спільних завдань, які відповідали б сучасному рівню співпраці вищої освіти й роботодавців, міністерство ре­алізувало кілька важливих за­ходів. Зокрема, з участю пред­ставників роботодавців уряд розробив і затвердив Націо­нальну рамку кваліфікацій, що забезпечує ефективний взаємозв’язок між сферою освіти й ринком праці, наступ­ність між рівнями освіти, реалі­зацію стратегії навчання впро­довж життя. Цей документ є свого роду «дорожньою картою», згідно з якою планується з участю роботодавців розроблення галузевих рамок кваліфікацій з відповідним змістовним напо­вненням, проведення спільної роботи з упорядкування Пе­реліків напрямів і спеціаль­ностей, за якими відбувається підготовка фахівців – Націо­нального класифікатора професій, Класифікатора видів економічної діяльності тощо. Науковці розробили проек­ти і вживають заходів щодо експериментального впрова­дження новітніх стандартів за напрямами підготовки: «Мета­лургія та матеріалознавство», «Енергетика та енергетичне машинобудування», «Журналістика та інформація». Крім того, триває спільний проект компанії Систем Кепітал Ме­неджмент, нашого міністер­ства й Конфедерації робото­давців України з розроблення професійних стандартів і ква­ліфікацій. Нещодавно створено робочу групу з питань удосконален­ня підготовки фахівців за на­прямом «Міжнародне право» на чолі з відомим українським ученим-правником, суддею Європейського суду з прав людини Володимиром Буткевичем. При МОНмолодьспорту вже діють робочі групи з електротехніки й електротехнології, металургії, журналіс­тики тощо.  – Багато суперечок викликає курс міністерства на оптимізацію вищих навчальних за­кладів.  – Статистика свідчить, що в Україні – перенасичення ВНЗ. На жаль, кількість за­звичай не передбачає якість, а подекуди негативно впли­ває на рівень викладання. Тому впродовж 2010 – 2012 років створено дев’ять регіо­нальних університетських центрів у 22 вищих навчаль­них закладах. Найефективні­шим проектом стало створен­ня Криворізького державного університету, до якого ввій­шли два університети, два НДІ та два структурних під­розділи інших ВНЗ. Реорга­нізовано Одеську держакадемію холоду через приєднання до Одеської національної ака­демії харчових технологій. За­вдяки об’єднанню кількох ВНЗ створено ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». Також кілька ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації при­єднано до ВНЗ ІІІ – IV рів­нів акредитації. Зокрема, ДВНЗ «Світловодський полі­технічний коледж» – до Кі­ровоградського національно­го технічного університету, Полтавський нафтовий геоло­горозвідувальний технікум – до Полтавського національ­ного технічного університету імені Юрія Кондратюка.  – Що Ви можете розповісти про урядову програму навчан­ня студентів та аспірантів у закордонних ВНЗ?  – Урядова програма з на­вчання студентів і аспірантів, а також стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних ВНЗ і нау­кових установах світу реалізу­ється з 2011 року з особистої ініціативи прем’єр-міністра України Миколи Азарова. Вперше в 2011 році на на­вчання студентів і аспірантів та стажування наукових і нау­ково-педагогічних працівників у провідних країнах світу ви­ділено понад 35 мільйонів гри­вень, а 2012 року на це перед­бачено 40 мільйонів. Студенти, аспіранти й науково-педагогіч­ні працівники ідуть на навчан­ня і стажування після конкурс­ного відбору. У 2011 – 2012 навчально­му році вперше відправлено на навчання до провідних за­рубіжних ВНЗ 275 осіб із 36 українських вищих навчальних закладів. Протягом 2012 – 2013 навчального року передбаче­но відправити 353 особи з 47 українських університетів. Але з кожним роком уряд поступо­во збільшуватиме кількість та­ких студентів. Яскравим свідченням зрос­тання авторитету українських вищих навчальних накладів є стійка тенденція щодо збільшення контингенту іноземців, які нині здобувають вищу осві­ту в Україні із 137 країн світу. Кількість іноземних студен­тів, які навчаються в Украї­ні, з 44 тисяч у 2009 – 2010 навчальному році зрос­ла до понад 56 тисяч осіб у 2012 – 2013-му. Приємно, що нині Україна входить до 10 дер-жав-лідерів у галузі міжнарод­ної освіти. Уряд України реалізує захо­ди щодо соціальної підтрим­ки учасників навчального про­цесу у вищій школі. Зокрема, здійснюються поступові кро­ки щодо підвищення оплати праці працівників галузі осві­ти. Відповідно до урядової постанови й Закону Украї­ни «Про Державний бюджет України на 2012 рік» протя­гом року таке підвищення планується здійснити шість разів. Студенти почали отримувати академічні стипендії, збільше­ні порівняно з 2008 роком на 37,7 відсотка. Стипендії для відмінників зросли майже на 34, а соціальні – на 51,7 від­сотка. КРОКИ В МАЙБУТНЄ Міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник коротко окреслив плани на 2012 – 2013 навчальний рік: • Повернення будівель дошкільних навчальних закладів, що були перепрофільовані. Зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази ДНЗ. • Забезпечення переходу 5-х класів на навчання за новим Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти й підготовка до друкування відповідних підручників. • Отримання дитиною якісної освіти залежить від кваліфікації вчителя, тож її підвищення здійснюватиметься й надалі. Ще минулого року ми подолали комп’ютерну неграмотність учителів. Наступного навчального року українські першачки перейдуть до другого класу. Школярі в 5-х класах почнуть вивчати другу іноземну мову. У зв’язку з цим ми активно готу­ватимемо вчителів до викладання предметів у 2-х і 5-х класах. Особли­вий акцент – на «Сходинки до інформатики», іноземну мову. • Оснащення 100 відсотків шкіл сучасними комп’ютерними комплексами, під’єднання їх до мережі інтернет, остаточне подолання «інформаційної малописьменності» дітей, підлітків, учителів і впровадження державних цільових програм, зокрема, програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти і програми «Сто відсотків». • Завершення реалізації програми «Шкільний автобус». • Удосконалення професійно-технічної освіти шляхом модернізації системи її управління, оптимізація мережі навчальних закладів, створення сучасних регіональних навчально-практичних центрів відповідного галузевого спрямування, підвищення престижності робітничих професій. • Реалізація в повному обсязі завдань і заходів Державної цільової соці­альної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року, збереження й розвиток мережі ПНЗ і збільшення охоплення дітей шкіль­ного віку позашкільною освітою. • Подальша модернізація мережі вищих навчальних закладів. • Реалізація положень нової концепції розвитку неперервної педагогічної та післядипломної освіти й нових підходів до формування державного замовлення на підготовку фахівців із вищою освітою. Людмила ЗАГЛАДА, «Освіта України» № 44

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Коментарі закриті.