Ми продовжуємо спілкування з керівниками управлінь освіти при обласних держадміністраціях. Сьогодні пропонуємо вашій увазі розмову з начальником Головного управління освіти і науки Чернівецької ОДА Михайлом Бауером.

 

— Михайле Йозефовичу, яки­ми здобутками в освітній галу­зі за цей рік можете похвали­тися? Що найбільше вдається?

— Досягнень у нас чимало. Це і реорганізація навчальних закладів у навчально-виховні комплекси, і комп’ютеризація шкіл, розвиток мережі дошкіль­них і позашкільних закладів, по­ява нових професій у системі ПТНЗ тощо. Приділяємо вели­ку увагу роботі з обдарованою молоддю. З 1 січня 2011 року розпочав роботу комуналь­ний обласний позашкільний навчальний заклад «Буковин­ська мала академія наук учнів­ської молоді», в якому навчаєть­ся 1869 учнів. ГУОН проводить відповідну роботу зі створення багатопрофільного ліцею-інтернату для обдарованої сільської молоді. Хочемо зробити цей за­клад зразковим.

БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ЗАПИСУ

— Чи виконується в Чернівець­кій області Закон України про обов’язкову дошкільну освіту дітей п’ятирічного віку? Якщо так, то яким чином і якими шляхами? Що конкретно ро­биться в цьому напрямі?

— Сьогодні діти п’ятирічного віку, які проживають у Черні­вецькій області, на 100 % охо­плені обов’язковою дошкіль­ною освітою. Напрацьовано позитивний досвід роботи з цього напряму. По-перше, за­проваджено облік дітей від на­родження до шести років, які проживають на закріплених за навчальними закладами тери­торіях. По-друге, при відділах управліннях освіти створено персоніфіковані банки даних ді­тей дошкільного віку, які щоро­ку поновлюються. Проведення цих заходів сприяє своєчасно­му вивченню потреби в забезпеченні дітей місцями. Найпо­ширенішою формою охоплення дітей є дошкільні навчальні за­клади. Нині їх відвідують 71,5 % дітей від загальної кількості ді­тей старшого дошкільного віку. Вводяться і альтернативні фор­ми дошкільної освіти: дошкільні групи підготовки до школи при загальноосвітніх навчальних за­кладах, групи недовготривалого перебування, центри розвитку дитини. З нового навчального року розпочали діяльність 128 консультаційних центрів для батьків і дітей, які виховують­ся в сім’ї. За бажанням батьків діти пятирічного віку упродовж навчального року можуть бути залучені до будь-якої форми до­шкільної освіти без попередньо­го запису на чергу.

ОПЕРАЦІЯ «ОПТИМІЗАЦІЯ»

— Як відбувається процес оптимізації шкільної мережі? Чи з розумінням ставляться до цьо­го батьки?

— Одним із шляхів доступ­ності і якості освіти для дітей, особливо для тих, які прожи­вають у сільській місцевості, є створення цілісної освітньої системи — освітнього округу. Відкриваються заклади, де зо­середжено сучасні освітні ре­сурси, яких немає в окремо розташованій чи територіаль­но наближеній до споживачів освітніх послуг школі. В об­ласті раціонально і ефективно враховано освітні запити те­риторіальної громади, визна­чено потужні матеріально-тех­нічні і кадрові ресурси задля створення й функціонування 28 округів. Ця інновація дає змо­гу досягти бажаної освітньої ді­яльності, а також задовольнити потреби батьків. Першим ета­пом задля виконання постав­лених завдань були громадські слухання. Рішення територіаль­ної громади дало змогу безбо­лісно владнати питання оптимізації. Батьки і учні сьогодні відчувають перевагу навчання в освітніх округах.

Відповідно до рішень се­сій сільських/міських рад, розпоряджень районних дер­жавних адміністрацій, згоди те­риторіальних громад упродовж 2010/2011 навчального року за­крито один загальноосвітній на­вчальний заклад, призупинено діяльність трьох шкіл, реоргані­зовано 35 (через утворення на­вчально-виховних комплексів). Крайова влада ставить крапку на оптимізації шкіл і дошкіль­них установ у зв’язку з тим, що мережу приведено у відповід­ність до освітніх потреб регіону.

ПОПИТ НА ПРОФЕСІЮ

— Поговорімо про систему про­фільного навчання.

— Профільне навчання стар­шої школи є одним із механіз­мів модернізації загальної середньої освіти, розши­рення її варіативності, за­безпечення доступності для всіх дітей. Внаслі­док  набутих навичок діяльності відповідного профілю ми формуємо готовність до свідомого вибору і опанування май­бутньою професією.

— А що можете сказати про стан справ у професійно-тех­нічній галузі? Чи розвивається вона в області? Чи є проблема недобору учнів?

— Мережа професійно-тех­нічних навчальних закладів у нашому краї збережена і реор­ганізована. В області функціо­нує 16 професійно-технічних на­вчальних закладів різних типів. Із них шість — заклади ново­го типу (вищі професійні учи­лища), вісім ліцеїв, Сокирянський навчальний центр № 67 при установі виконання пока­рань і одне професійно-техніч­не училище. Загальний контин­гент учнів, слухачів налічує 7354 особи. Кваліфікованих робітників готують з 71 професії (75 % інтегровані) за новими держав­ними стандартами. Впровадже­но нові професії: «Оператор поштового зв’язку», «Електро­монтер з ремонту та обслуго­вування апаратури та пристро­їв зв’язку», «Електрозварник на автоматичних машинах та напів­автоматичних машинах», «Адмі­ністратор», «Черговий по повер­ху», «Покоївка», «Фотограф». У кожному професійно-техніч­ному навчальному закладі ство­рено електронну базу переліку підприємств, установ і органі­зацій, які надають робочі міс­ця для проведення виробничої практики і виробничого навчан­ня учнів.

У зв’язку з демографічною ситуацією не тільки в нашому регіоні, а й у державі, цього року була певна проблема з на­бором учнів до ПТНЗ. Проте у професійно-технічних навчаль­них закладах, які здійснюють підготовку з професій, що ко­ристуються попитом серед мо­лоді, було перевиконання пла­ну прийому.

ВЧИТЕЛІ «МОЛОДШАЮТЬ»

— Яких заходів вживає Головне управління освіти у плані за­охочення до роботи в школах молодих учителів, випускників педагогічних вишів? Який се­редній вік учителя загальноос­вітньої школи?

— В органах управління осві­ти Чернівецької області вже стало традицією урочисто ві­тати на серпневих педагогіч­них конференціях з початком трудової діяльності кожного молодого педагога. Всі молоді фахівці — випускники ВНЗ, за­лучаються до роботи в клубах (школах) молодого вчителя, де відбувається тісне спілкування і змістове дозвілля молодих учи­телів, а саме: проведення тема­тичних вечорів, зустрічей, екс­курсій, інших цікавих заходів, виявлення різнобічних захо­плень молодих педагогів.

Стимулювання молодих спе­ціалістів до закріплення за ро­бочими місцями здійснюється не лише моральними, а й матеріальними чинниками: виплата їм одноразової адресної грошо­вої допомоги, п’яти мінімальних заробітних плат.

В області збільшується кіль­кість вчителів до 30 років. Се­редній вік учителя в Чернівець­кій області становить 45 років.

ГАЛУЗЕВІ ПРІОРИТЕТИ

— Михайле Йозефовичу, якими, на Ваш погляд, є найбільш ак­туальні проблеми освітньої га­лузі – для всієї України і для Чернівецької області, зокрема? Що передусім потрібно для їх розв’язання?

— Перше завдання, яке ста­вить перед нами уряд — збіль­шення охоплення дітей дошкіль­ною освітою найближчим часом до 75%. У цьому контексті акту­альним є питання відновлення ді­яльності дошкільних навчальних закладів, які в попередні роки було продано, здано в оренду або передано у приватну власність.

Особливої уваги потребує пи­тання навчання дітей, яким не­обхідна корекція фізичного і ро­зумового розвитку. Цьогоріч на Буковині відкрито навчально-ре­абілітаційний центр, який облад­нано сучасною медичною апа­ратурою, де поряд із навчанням здійснюватиметься серйозна ре­абілітаційна робота. Але існую­ча мережа таких закладів задо­вольняє освітні проблеми цієї категорії дітей лише на трети­ну. Вважаю за доцільне район­ним державним адміністраціям вивчити питання щодо створен­ня навчальних закладів компен­суючого типу.

Чи не найосновнішим завдан­ням органів управління освітою є підвищення освітньо-кваліфі­каційного рівня освітян. Не за­довольняє нас і забезпечення та­кими фахівцями, як практичний психолог, соціальний педагог, учитель-логопед, інструктор з фізкультури. Важливим є питан­ня здоров’я молодого покоління. Поставлено завдання комплекта­ції дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів медичними працівниками на 100 відсотків.

Пріоритетом у роботі Голов­ного управління освіти і науки обласної державної адміністра­ції й надалі залишиться будівни­цтво нових, реконструкція і капі­тальні ремонти вже працюючих навчальних закладів. Ну і, зви­чайно, застосування сучасних ін­формаційних технологій. Як ба­чимо, перед освітньою галуззю стоять досить складні завдання. Їх виконання потребує злагодже­ної діяльності всіх учасників на­вчально-виховного процесу.

МОВОЮ ЦИФР

На початок 2011/2012 навчального року загальноосвітні навчальні заклади області на 99 % забезпечені комп’ютерними класами. В школах функціонує більш як п’ять тисяч комп’ютерів. У рамках національного проекту передба­чається забезпечити 1,5 мільйона школярів нетбуками або іншими інтерактив­ними пристроями, що містять український навчальний продукт, з можливістю доступу до інтернету.

ПРОФІЛЬНІСТЬ НА ПРАКТИЦІ

В освітньому просторі Чернівецької області працюють 23 заклади нового типу: 13 ліцеїв, 20 гімназій, які безпосередньо втілюють профільність на практиці. Аналіз організації профільного навчання в області в 2011-2012 навчально­му році показує, що всього є 698 класів, де навчається 13 045 учнів, з них 11 470 учнів забезпечені профільним навчанням у 618 класах, що становить 92 %, в тому числі: філологічним — 3763 (29 %), технологічним — 2776 (21,4 %), природничо-математичним — 2623 (20,2 %), суспільно-гуманітарним — 1870 (14,5 %), спортивним — 665 (5,1 %) художньо-естетичним — 236 (1,8 %). Ре­шта 8 % перевагу віддають універсальному профілю. Профільне навчання супроводжується допрофільним, яке в навчальних закла­дах області проводиться через поглиблене вивчення окремих предметів, вве­дення курсів за вибором, профільну орієнтацію та інформаційну роботу.

Наталія КУЛИК, «Освіта України» № 93-94

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Коментарі закриті.