МІНІСТЕРСТВО Й БАТЬКИ: ІНТЕРНЕТ-ЗВ'ЯЗОК - DSC 6934Відбулася прес-конференція заступника міністра Бориса Жебровського за підсумками Всеукраїнських інтернет-зборів батьків першокласників

Кожен учитель початкових класів проводить батьківські збори, на яких має змогу вислухати запитання й побажання щодо організації навчального процесу. З допомогою сучасних технологій керівництво МОНмолодьспорту також має можливість почути думки батьків з усіх куточків України. Для цього з 5 по 25 жовтня 2012 року відбулися інтернет-збори батьків першокласників. Прокоментувати їх підсумки запросили вчителів перших класів, керівників шкіл, органів управління освітою і, звичайно, представників батьківської громадськості.

92,7 відсотка учасників всеукраїнських батьківських інтернет-зборів повідомили, що їх повністю влаштовують умови навчання дітей у школі

Минуло два міся­ці роботи й адап­тації до школи, до навчання, нових програм і нових стандартів цілої ар­мії – більш як 400 тисяч на­ших діточок, – звернувся до учасників зборів Борис Жебровський. – Звісно, мале­ча не помітила, що програми нові – для них будь-яка про­грама була б новою. Однак перед батьками і вчителями постали деякі складнощі, які й знайшли своє відображення під час інтернет-зборів. Борис Михайлович ознайомив з їхні­ми підсумками. За попередні­ми підрахунками, в інтернет-зборах брали участь майже 17 тисяч батьків. Усього отри­мали 2217 повідомлень, серед них 976 – за результатами ко­лективних обговорень.

«ЗОЛОТІ» ПАРТИ

На запитання про умови на­вчання дитини в першому кла­сі 92,7 відсотка респондентів повідомили, що їх повніс­тю влаштовують такі умови, 5,3 – задоволені частково, а 2 – незадоволені. Висловили стурбованість тим, що в приміщенні часто початкова школа не є відокремленою від осно­вної і старшої. Також непо­коїть невідповідність шкільних меблів віковим особливостям дітей, застарілість шкільного обладнання, немає кімнат для відпочинку першокласників.

Борис Жебровський пого­дився, що, на жаль, старі ме­блі є далеко не зразковими.

 – Нині зразком для кімна­ти першого класу є оснащен­ня шкіл Монтессорі, – сказав він. – Адже дуже важливою для «першачка» є можливість змінювати положення тіла: чи­тати, писати і гратися – й на килимі, і сидячи, і стоячи.

Світлана Буракова – за­ступник директора з питань початкової школи столичної гімназії № 48 розповіла про позитивний досвід закладу.

 – Вже кілька років тому ми знайшли спосіб, щоб дітки мо­гли лягти й розслабитися не тільки на килимах. Замовляємо великі різнокольорові шкіряні м’ячі-крісельця, набиті кулька­ми. Вони легкі і зручні. Також ми дійшли висновку, що хоча б один ряд парт повинен бути не для сидіння, а для стоян­ня. Завдяки цьому впродовж уроку діти можуть почергово і сидіти, і стояти, – розпові­ла Світлана Юріївна.

Після цікавого обговорення Борис Михайлович запропону­вав почати працювати над про­веденням всеукраїнської ви­ставки сучасних меблів, які створювали б у початковій школі максимально комфорт­ні умови для учнів.

ПОГОВОРИТИ З АВТОРОМ

Усі учасники інтернет-зборів повідомили про достатнє за­безпечення першокласників підручниками. Їхня якість повністю задовольняє 69 відсо­тків респондентів, частково – 32 відсотки дописувачів, не задоволені змістом – 9. Се­ред скарг – складність пода­чі навчального матеріалу й не найкращий ілюстративний ма­теріал підручників.

 – Хочу сказати кілька слів на захист підручника, – зауважила завідувачка навчаль­но-методичного кабінету Київського обласного інституту післядипломної освіти педаго­гічних кадрів Алла Седеревічене. – Наприклад, педагоги Ки­ївщини мали різні думки щодо підручників, зокрема – з ма­тематики. Але передусім не­обхідно, щоб учитель зрозу­мів концепцію автора. Тому ми влаштовували творчі зустрічі освітян з авторами, і багато вчителів змінило свою думку.

Борис Жебровський запро­понував проводити такі зу­стрічі педагогів і авторів в он-лайн режимі. Таким чином учителі дистанційно змогли б розв’язати всі проблемні пи­тання, пов’язані з методикою викладання й концепціями, за якими створено підручник.

В ЇДАЛЬНІ – ЯК У РЕСТОРАНІ?

Організацією харчування пер­шокласників задоволені май­же 77 відсотків респондентів. 11 відсотків висловили часткове задоволення, понад 12 – вказують на низьку якість хар­чування. Нарікання викликала одноманітність меню, недо­статня кількість у ньому сві­жих овочів і фруктів, масла й сиру.

Борис Михайлович зазначив, що проблемним лишається за­безпечення постійно високої якості продуктів для шкільних їдалень. Адже фірми, які ви­грають тендери, часом бувають злочинно недобросовісними. І коли якість продукції не всти­гають контролювати відповідні служби, може статися лихо.

 – Взагалі, сьогодні питан­ня харчування дітей не є про­блемою суто українською. Вона актуальна в усьому світі. Наприклад, у Великій Британії – єдине меню, де прораховано калорійність, збалансованість продуктів, – розповів Борис Михайлович.

Директор столичної спеціалі­зованої школи № 220 з погли­бленим вивченням іноземних мов Марина Комракова розповіла про те, як заклад вирішив питання, пов’язані з якістю хар­чування.

 – У нас батьки дізнаються про меню за два тижні. У шта­ті працює дієтична сестра, яка є й медичним працівником, і членом батьківського коміте­ту школи. Вона разом з адмі­ністрацією контролює стан хар­чування й інформує про нього батьків, – розповіла Марина Іванівна.

ЗА ЗДОРОВ’ЯМ – З ПЕРШОГО КЛАСУ

Організацією уроків фізичної культури в першому класі по­вністю задоволені 78 відсотків респондентів, частково задово­лені – 14, а вісім відсотків до­писувачів – не задоволені.

Багато тривожних висловлю­вань стосується якості прове­дення уроків фізичної культури в перших класах педагогами, які не володіють методикою роботи з учнями початкових класів. Це може завдати шкоди здоров’ю першокласників.

Вкотре Борис Жебровський наголосив на тому, що основне завдання школи – не тільки дати знання дитині, а й зберегти їй здоров’я. Для цього чи не найкращими є уроки плавання.

У конференції також взяла участь молодий спеціаліст, учи­телька першого класу Рогізківського НВК Щорського району Чернігівської області Марина Заєць. Вона працює вчителькою всього два місяці, але її розду­ми щодо нових стандартів осві­ти й особливостей навчального процесу стали цікавими і для більш досвідчених колег. Борис Жебровський висловив думку, що наприкінці навчального року варто провести всеукраїнську конференцію молодих учителів.

Максим КОРОДЕНКО, «Освіта України» № 44

Фото автора

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *