На засіданні Уряду внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня2007 р.№ 1155 «Про затвердження Державної цільо­вої науково-технічної та соціальної програми «Наука в університетах» на 2008-2012 роки». Програма «Наука в університетах» на 2008-2012 роки приймалася з метою розв’язання тих проблем, які гальмують розвиток на­уки у вищих навчальних закладах і їх інтеграцію в європейський науко­во-освітній простір.

На жаль, її фінансування протя­гом попередніх років не відповідало затвердженим обсягам. Фактично за державний кошт було виконано тіль­ки завдання стосовно розроблення нормативно-правових актів щодо ви­мог і критеріїв відбору університетів і науково-методичних засад їх функці­онування та частково профінансовано виконання науково-дослідних ро­біт науково-навчальними центрами.

Метою реалізації затвердженої постанови є перегляд заходів і за­вдань програми, обсягів і джерел фінансування, уточнення наймену­вань міністерств, інших централь­них органів виконавчої влади, а також продовження строку її ви­конання до 2017 року.

Основними завданнями програ­ми визначено: підвищення кон­курентоспроможності вітчизняно­го сектору наукових досліджень і ефективності бюджетного фінан­сування наукової діяльності уні­верситетів, інтеграція вітчизняних університетів у європейський нау­ково-освітній простір.

Дмитро ШУЛІКІН, «Освіта України» № 91-92

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу