За круглим столом в Дер­жавній інспекції навчаль­них закладів України під го­ловуванням очільника ДІНЗ Михайла Гончаренка обгово­рили питання вдосконалення контролю за діяльністю до­шкільних навчальних закла­дів, а також проблеми госпо­дарської діяльності з надання освітніх послуг у системі дошкілля.

Як зазначив Михайло Гон­чаренко, результати прове­дених інспекцією заходів державного контролю засвід­чують позитивні тенденції, що відбуваються останнім часом у розвитку дошкільної освіти. Водночас є кілька проблемних питань, пов’язаних, зокрема, зі здійсненням контролю за ді­яльністю ДНЗ.

— Безпека організації хар­чування, життєдіяльності дітей у дошкільних навчальних за­кладах, безпека праці, стан ор­ганізації навчально-виховного процесу — ті основні крите­рії, на які передусім необхідно звернути увагу, — зауважила заступник директора депар­таменту — начальник відділу дошкільної та початкової осві­ти Департаменту загальної се­редньої та дошкільної освіти МОНмолодьспорту Тамара Панасюк.

З проектом постанови Ка­бінету Міністрів України щодо затвердження крите­ріїв оцінки ступеня ризику від провадження господар­ської діяльності з надання освітніх послуг у системі до­шкільної освіти і визначен­ня періодичності здійснення заходів державного конт­ролю ознайомив перший за­ступник голови ДІНЗ України Юрій Дудник. Після обгово­рення критеріїв, представле­них у документі, проект схва­лили одноголосно.

За матеріалами прес-служби МОНмолодьспорту

підготували Максим КОРОДЕНКО, Дмитро ШУЛІКІН, «Освіта України» № 5

 

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Коментарі закриті.