23 січня 2012 року набрав чинності на­каз МОНмолодьспорту від 20 грудня № 1473 «Про затвердження Змін до Типо­вого положення про атестацію педагогічних працівників». Наказом установлено, що ква­ліфікаційні категорії і педагогічні звання, присвоєні за результатами останньої атеста­ції вчителям та викладачам, які викладають два навчальних предмети і більше і котрі до набрання чинності цим наказом не пройшли підвищення кваліфікації з усіх предметів, які вони викладають, поширюються на все педа­гогічне навантаження до наступної атестації. Крім того, до пункту 3.20 Типового положен­ня внесено зміни, відповідно до яких такі вчи­телі мають підвищувати кваліфікацію лише з предметів інваріантної складової змісту за­гальної середньої освіти.

Вимога про обов’язкове підвищення квалі­фікації з усіх навчальних дисциплін, які ви­кладає вчитель, стосується лише тих вчителів, які атестуватимуться за новими правилами, тобто починаючи з 2012 року. Кваліфікацій­на категорія, присвоєна вчителям, які атес­тувалися до 2012 року і не пройшли підви­щення кваліфікації з усіх предметів, які вони викладають, поширюється на все педагогічне навантаження до наступної атестації. Оплата праці в таких випадках здійснюється за при­своєною кваліфікаційною категорією і поши­рюється на все педагогічне навантаження.

У зв’язку з уведенням норми про підви­щення кваліфікації з усіх навчальних дис­циплін, які викладає вчитель, Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, Управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської місь­ких державних адміністрацій, закладам післядипломної педагогічної освіти доручено за­безпечити підвищення кваліфікації вчителів, які мають педагогічне навантаження з кіль­кох предметів, за інтегрованими програмами.

Крім того, прийнятими Змінами до Типо­вого положення скорочено термін, за який педагогічний працівник може претендувати на присвоєння йому чергової кваліфікаційної категорії. Тепер педагогічний працівник по­дає заяву про присвоєння йому більш висо­кої кваліфікаційної категорії через два роки після отримання попередньої категорії (пункт 1.8 Типового положення).

Змінами до Типового положення передба­чено, що педагогічні працівники, яких вне­сено до списків для проходження чергової атестації, мають право подати до атестаційної комісії заяву про присвоєння їм наступ­ної кваліфікаційної категорії (пункт 3.1 Ти­пового положення).

Типове положення також доповнено нор­мою, яка дає право членам атестаційних комі­сій, не згодних з прийнятим комісією рішен­ням, додати до протоколу викладену письмово окрему думку з питань атестації педагогічного працівника (пункт 3.7 Типового положення).

Зазнали також незначних змін норми щодо визначення питань про перенесення строку чергової атестації (пункт 3.2), участь праців­ника на засіданні атестаційної комісії (пункт 3.6), збереження кваліфікаційних категорій за працівниками, які переходять працювати на інші педагогічні посади (пункт 3.22), по­рядок присвоєння педагогічних звань (пункт 3.9), а також деякі інші пункти Типового по­ложення.

За матеріалами прес-служби МОНмолодьспорту

підготували Максим КОРОДЕНКО, Дмитро ШУЛІКІН, «Освіта України» № 5

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу