Як максимально розвинути здібності кожної дитини? Дізнатися про її таланти і розвивати їх! Саме так вважає педагогічний колектив Навчально-виховного комплексу «Школа гуманітарної праці». Заклад, засновником якої є Херсонська обласна рада, має філологічний і правознавчий профіль. До НВК входять дитячий садок, початкова школа, гімназія, інтернат.

 

ВДАЛИЙ СТАРТ ДАЄ САДОЧОК

Одна з особливостей «Школи гуманітар­ної праці» — комплексний підхід до на­вчання. Адже тут є і дошкільні групи для дітей від трьох з половиною років, і по­чаткова школа повного дня. Навчають і розвивають малечу в окремому корпусі закладу. В початковій школі з першого класу, крім загальноосвітніх предметів, поглиблено опановують українську, ро­сійську, англійську мови. Серед «родзи­нок» навчальної програми — вивчення грецької і римської міфології, театраль­ні заняття, хореографія, комп’ютерна гра­мотність і навіть художня праця за про­грамою художньої школи.

Знаковим є те, що цьогоріч до дитячо­го садка при НВК своїх дітей привели… перші випускники «Школи гуманітарної праці». Це засвідчує високий потенціал закладу, адже сучасні батьки схильні оби­рати для дітей тільки ту освіту, в якості якої вони впевнені.

ОСНОВА РОБОТИ НОВАТОРСТВО

Про високий педагогічний рівень праців­ників НВК свідчить те, що в 2011 році 19 учнів закладу стали призерами і перемож­цями ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови й літератури, російської мови й літератури, історії, ан­глійської мови, правознавства, математи­ки. Учениця НВК Яна Прокопів виборола перше місце на Всеукраїнській олімпіаді з української мови і в 2011 — 2012 на­вчальному році отримує стипендію Пре­зидента України. А учениця Ірина Легка отримала № місце на І Всеукраїнській олімпіаді з російської мови й літератури. Надзвичайний і Повноважний Посол Ро­сії в Україні Михайло Зурабов вручив ді­вчині сертифікат на бюджетне навчання в будь-якому ВНЗ Росії.

Здобутки учнів закладу не є випадкови­ми, адже працівники НВК активно займа­ються науковою роботою. Тому в закладі розробляються і впроваджуються новітні освітні й виховні методики. Серед педа­гогічних цікавинок — музейна педагогі­ка, сучасні методи роботи з інформацією, результативна співпраця з відомим педа­гогом і науковцем Аллою Богуш. Разом з Аллою Михайлівною фахівці НВК давно і плідно працюють над змістом освіти до­шкільнят від трьох з половиною до шес­ти років. Учні гімназії вивчають курси «Іс­торія філософії», «Історія релігії», «Історія мистецтв», «Кримінальне право і процес».

Директор закладу — заслужений пра­цівник освіти України, кандидат наук і член-кореспондент Академії педагогічних і соціальних наук (Росія) Артем Кияновський є автором багатьох посібників, роз­робок програм додаткових курсів, публі­кацій, присвячених сучасним проблемам навчання і виховання, зокрема — гума­нізації цих процесів.

ЯК НАВЧИТИ КЕРУВАТИ?

Учнівське самоврядування — не фантас­тика, а педагогічна необхідність. Адже орі­єнтир «Школи гуманітарної праці» — ви­ховати людину, яка в майбутньому зможе стати керівником. Шкільне самоврядуван­ня дає дітям неоціненний досвід — вони починають розуміти системність роботи будь-якого закладу, вчаться логічно мис­лити, відстоювати свою думку і водночас ефективно спілкуватися з іншими.

— Обираючи для своєї дитини «Школу гуманітарної праці», батьки обирають пере­дусім стиль життя, коли дитина займається і наукою, і мистецтвом, і набуває великого досвіду суспільно-політичної діяльності, — розповідає Артем Кияновський.

Варто зазначити, що директор закладу може бути прикладом для учнів, які плану­ють брати активну учать у житті громади. Адже Артем Олександрович має багато­річний депутатський стаж у Херсонській міській і обласній радах.

Учні «Школи гуманітарної праці» розу­міють, що громадська діяльність — справа серйозна, відповідальна і публічна. Адже вибори президента гімназії відбувалися. в сесійній залі обласної ради! Діти сиді­ли на місцях дорослих, які вирішують пи­тання благоустрою свого краю. Хто знає, можливо багато хто з них через певний час повернеться сюди і працюватиме на благо громади. З учнями зустрівся голо­ва облради Віктор Пелих, який провів своєрідний «майстер клас» — поділився з юними досвідом управлінської і полі­тичної роботи. Після цього кандидати у президенти закладу презентували перед виборцями — учнями закладу — власні передвиборчі програми. Показово, що в усіх них звучали тези про розвиток спор­тивного руху серед молоді.

І БУДНІ БУВАЮТЬ ЦІКАВИМИ

У «Школі гуманітарної праці» проводить­ся серйозна пошукова робота з вивчення спадщини Великої Вітчизняної війни.

— Я, як депутат і педагог, є керівником громадської обласної комісії з увічнен­ня пам’яті героїв Великої Вітчизняної ві­йни, — розповідає Артем Олександрович.

НВК проводить багато заходів, присвя­чених цій тематиці. Це — зустрічі з ве­теранами, виховні години і відвідування музею, презентація Книги пам’яті, від­криття дошки пам’яті. Шкільний турис­тичний клуб «Паганель» організовує ціка­ві поїздки і екскурсії рідним краєм.

Теплі і дружні стосунки склалися у НВК з Управлінням Міністерства вну­трішніх справ України в Херсонській об­ласті. Нещодавно за круглим столом зу­стрілися генерал-майор міліції, начальник управління Валерій Літвін, старшокласни­ки і їх учителі. Йшлося про дотримання прав дітей в Україні, попередження пра­вопорушень стосовно дітей, безпеку старшокласників і їх поведінку в екстремаль­них ситуаціях.

ПОБУДУВАТИ ШКОЛУ МАЙБУТНЬОГО

— Наш заклад постійно розвивається, — говорить Артем Олександрович, — нині ми святкуємо його двадцятиліття, тож пройшли серйозний шлях розвитку. І я впевнений, що саме спільними зусиллями наших креативних учителів і методистів-новаторів можна побудувати справжню школу майбутнього, яка максимально роз­криватиме потенціал учнів.

Максим КОРОДЕНКО, «Освіта України» № 5

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу