Члени колегії підбивали підсумки вступної кампанії, обговорювали шляхи боротьби зі шпигунською технікою і звітували про стан виконання державного замовлення на підручники Як ми вже повідомляли в минулому номері, наприкінці тижня в Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту відбулася колегія – під головуванням Дмитра Табачника і з участю керівників департаментів, народних депутатів, ректорів вищих навчальних закладів, науковців і представників Міністерства охорони здоров’я, Мінагрополітики, Служби безпеки України й навіть Управління боротьби з кіберзлочинністю Міністерства внутрішніх справ. Вдосконалення технічних засобів робить усю процедуру незалежного тестування простою фікцією. Його результати залежатимуть від гаманця батьків, які зможуть придбати для своєї дитини «розумний» пристрій Таке серйозне представ­ництво було не випадко­вим – адже першим пунк­том стояла інформація про порушення абітурієнтами по­рядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання з ви­користанням технічних засобів і пошуки шляхів ефективного контролю за недопущенням та­ких порушень у майбутньому. ШПИГУНСЬКІ «ШТУЧКИ» Директор Українського центру оцінювання якості освіти Іри­на Зайцева із сумом констату­вала, що кількість виявлених порушень процедури тестуван­ня під час проходження абітурі­єнтами ЗНО щороку збільшуєть­ся. Наприклад, 2012 року було анульовано 501 результат ЗНО, зокрема 448 – через наявність у абітурієнта технічних засобів зв’язку й друкованих або руко­писних матеріалів, не передба­чених процедурою тестування. «До того ж, – зазначила Іри­на Павлівна, – в 2012 році ми вперше зіткнулися з організова­ною спробою передати правиль­ні відповіді учасникам ЗНО че­рез інтернет під час проведення тесту з математики. На жаль, технічний прогрес також грає на руку тим учасникам ЗНО, які намагаються створити для себе більш сприятливі умови… В 2012 році нам уже доводилося мати справу з високоякісною шпи­гунською технікою – окуляра­ми й годинниками, в які вмон­товано фотоапарати». Ірина Зайцева підкреслила, що обговорення цього питан­ня запропонували для спіль­ної протидії всіх зацікавлених структур порушенням проце­дури проходження тестування. Вона висловила сподівання, що прийняті стосовно цього рішен­ня допоможуть створити справ­ді рівні умови для всіх учасни­ків ЗНО. Як саме порушується проце­дура ЗНО з використанням за­боронених пристроїв, докладно розповів начальник відділу за­хисту інформації УЦОЯО Олег Чугунов. За його словами, на першому місці – користуван­ня мобільними телефонами, фотографування, допомога су­сідів. Цього року зафіксовано і схему списування під умов­ною назвою «Флеш-мобу» – це заздалегідь спланована че­рез соціальні мережі масова акція. Такі порушення виявле­ні під час тестування з геогра­фії й математики. Олег Чугунов зазначив, що для «Флеш-мобу» достатньо мати реєстрацію в соціальних мережах і мобільний телефон, який міг би з ними зв’язуватися. Проблема в тому, що такі соцмережі зареєстрова­ні в інших державах, а це усу­ває можливість впливу на їхню адміністрацію. Знайдено спеціальні техніч­ні засоби, якими користувались абітурієнти. Наприклад, безпровідниковий мікронавушник. Та­кож зафіксовано факти, коли абітурієнти хвилин через 15 піс­ля початку тестування йшли з пункту – нібито все вже зро­били. Так може виноситись ін­формація про зміст тестів. Узагалі бурхливий розвиток техніки, – наголошував допо­відач, – аж ніяк не сприяє якості контролю. Наприклад, деякі моделі мобільних телефо­нів (не скажемо, якої марки) виконано у формі звичайних ручок. Обвести контролерів навколо пальця нічого не варто, особливо, якщо це педпрацівники, котрі не дуже розбира­ються в технічних новинках. Також під час тестування мо­жуть використовуватись інтер­активні окуляри з екраном, де відображаються смс-ки й на­віть веб-сторінки. ЯК ЗАВАДИТИ? Не можна сказати, що пра­цівники Центру якості освіти зовсім уже безпорадні перед просунутими юзерами. «Профессор, конечно, лопух, но ап­паратура при нем» (с). Вони відстежують дзвінки, виходять на організаторів «флеш-мобів», на­віть використовують металошукачі. Але основна проблема – в неможливості вилучити в абіту­рієнта мобільний телефон (або інший пристрій), не порушую­чи при цьому права на особисту недоторканість, таємницю листування й телефонних перего­ворів. Можливо, пригодився б за­рубіжний досвід? Наприклад, у Китаї шкільні екзамени про­водять на вулиці. Кожен учень сидить окремо, під невсипущою увагою контролерів, які ходять між рядів. В Узбекистані під час вступних екзаменів до ВНЗ на дві години блокується робота засобів інформаційного обмі­ну – ні есемеска не дійде, ні дзвінок не долетить. У Росій­ський Федерації цього року тес­товий матеріал було розроблено під кожного учасника. І якщо в інтернеті з’являються такі тести – відразу можна визна­чити, хто їх виклав. Республі­ка Молдова провела обшуки в центрах тестування, виявивши при цьому, що половина абіту­рієнтів мала при собі мобільні телефони. Українські науковці пропонують, окрім методів фі­зичного контролю, застосуван­ня технічних засобів, які могли б виявляти мобільні телефони за електромагнітним та іншим випромінюванням – детекто­ри напруженості поля, тепло-візори. Однак це не дає відповіді на запитання, як вилучити теле­фон у абітурієнта. Виявляєть­ся, що ніяк. Адже ця проце­дура дозволяється лише тоді, коли йдеться про криміналь­ні злочини, а порушення під час тестування такими не є – на чому, зокрема, наголошував представник МВС, який був на засіданні. За фактами адміні­стративних порушень правоохоронці не мають права ані документувати їх, ні проводи­ти обшуки. Залишається тільки пригнічування мобільного зв’язку в певний час і в пев­ній місцині. Однак доцільним було б для початку запусти­ти пілотні варіанти глушіння в кількох пунктах, де наступ­ного року складатимуть ЗНО. Тому під час обговорення запропоновано створити міжві­домчу робочу групу із залучен­ням спеціалістів усіх рівнів і га­лузей – міністерств, відомств, правоохоронних органів – для розробки механізмів ефектив­ного контролю за технічними засобами в абітурієнтів. Таку ідею підтримав і Дми­тро Табачник, зазначивши, що вдосконалення технічних засобів робить усю процеду­ру незалежного тестування простою фікцією. А результа­ти залежатимуть від гаманця батьків, які за шалені гроші зможуть купити своєму чаду «наворочені» пристрої. Також, окрім створення робочої гру­пи, яка напрацювала б певні рекомендації, міністр запропо­нував доручити Департаменту середньої освіти й Українсько­му центру оцінювання якос­ті освіти вдосконалити умови тестування, зробити жорсткі­шими штрафні санкції за вико­ристання будь-яких технічних засобів і навіть їх наявність під час тестування. Іншими сло­вами, абітурієнта будуть ви­ганяти з аудиторії без права повернення й перездачі. І вза­галі – викреслювати на цей рік зі списків абітурієнтів. Незалежно від того, вимкну­тий технічний пристрій чи ні. Адже коли є велика аудиторія й лише двоє наглядачів за про­цесом, дуже важко зрозуміти, хто масажує хворе вухо, а хто, як у відомому фільмі про при­годи Шурика, поправляє тех­нічний засіб. ДОСЯГНЕННЯ Й НЕДОЛІКИ Другий пункт порядку денно­го – підсумки вступної кам­панії 2012 року. За словами директора Департаменту ви­щої освіти МОНмолодьспорту Юрія Коровайченка, вступна кампанія відзначалася належ­ним рівнем організації всіх зацікавлених сторін, а також по­силеною увагою громадськості та ЗМІ. Цьогоріч уперше за­проваджено в повному форма­ті Єдину державну електронну базу з питань освіти (ЄДЕБО), з допомогою якої вступники могли подати електронну за­яву на вступ. «Загалом у 2012 році на програму молодшого спеціаліста в цій системі за­реєстровано майже 316 тисяч заяв, – доповів Юрій Коровайченко, – на програму ба­калавра – майже 1 мільйон 320 тисяч, на програму спе­ціаліста – 276 тисяч, на про­граму магістра – понад І27 тисяч заяв. За всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями в системі зареєстровано майже два мільйони 40 тисяч заяв вступників». Загалом електронною сис­темою подачі документів ско­ристалося 67 300 осіб, які віді­слали до ВНЗ понад 282 тисячі електронних заяв, що стано­вить майже третину бажаю­чих вступити на навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою бакалавра. За даними ЄДЕБО щодо результатів при­йому в 2012 році до вищих на­вчальних закладів усіх форм власності і підпорядкування, всього зараховано 398,4 тися­чі осіб. У тому числі 220,1 ти­сячі – за кошти державного і місцевих бюджетів, що стано­вить 55,3 відсотка. Як завжди, не обійшлося й без ложки дьогтю. Як за­значив Юрій Коровайченко, під час проведення цьогоріч­ної вступної кампанії були не­доліки як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру.  – Незважаючи на робо­ту, яку Міністерство провело щодо збільшення обсягу дер­жавного замовлення на підго­товку фахівців із вищою осві­тою в 2012 році, кілька вищих навчальних закладів не змогли скористатися нагодою, яку їм дала держава. В результаті пев­ну кількість місць державного замовлення за освітньо-квалі­фікаційним рівнем бакалавра і молодшого спеціаліста реалізо­вано не було. Також Юрій Коровайченко поінформував учасників колегії про основні завдання вступної кампанії 2013 року, серед яких: своєчасне розроблення, затвер­дження й оприлюднення Пра­вил прийому до ВНЗ, прозорість і публічність конкурсного зара­хування на навчання, своєчасне формування пропозицій і безу­мовне виконання ВНЗ встанов­леного обсягу держзамовлення тощо. Після того члени колегії розглянули питання про від­значення працівників галузі освіти, науки, фізичної куль­тури та спорту державними нагородами України і відзна­ками Кабінету Міністрів. А «під завісу» засідання висту­пив директор Інституту інно­ваційних технологій і змісту освіти Олександр Удод, який поінформував про стан вико­нання держзамовлення на ви­дання навчальної літератури в 2012 році, про підсумки 1-го етапу Всеукраїнського конкур­су рукописів підручників для учнів 5 – 9 класів ЗНЗ і за­твердження переліку навчаль­ної літератури, що видавати­меться за держзамовленням у наступному році. – Вперше за останні 20 років максимальне фінансування бюджетної про­грами дало змогу здійснити ви­дання підручників не для одні­єї паралелі, а для двох – тобто для учнів 1 і 2 класів загальноосвітніх навчальних закла­дів, – сказав Олександр Удод. Він наголосив, що одним із прі­оритетних напрямів удоскона­лення якості навчальної книги є її вибір на конкурсній основі.  Тетяна БОГДАНОВА, «Освіта України» № 45

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу