Під час засідання Вченої ради Інституту інноваційних технологій і змісту освіти відбулася презентація програми «Медіаосвіта», спрямованої на формування медіакультури в суспільстві.

 

Згідно з наказом МОНмолодьспорту № 886 від 27 липня 2011 року в загаль­ноосвітніх і вищих навчальних закладах розпочато Всеукраїн­ський експеримент з упрова­дження медіаосвіти. В першо­му етапі в експерименті беруть участь 82 навчальних заклади Автономної Республіки Крим, Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Луганської, Львів­ської, Миколаївської, Полтав­ської, Черкаської областей і міста Києва. Програму дослідно-експериментальної роботи за­тверджено на 2011-2016 роки.

За даними досліджень, про­ведених науковцями Інституту соціальної і політичної психо­логії НАПН України та Інсти­туту соціології НАН України, діти щодня витрачають на ко­мунікацію з медіа від двох до семи годин.

— Медіаосвіта — серйозне і глибоке питання розвитку на­шої освіти. Щойно закінчився рік інформатизації освіти і роз­витку інформаційного суспіль­ства в Україні. Питання медіаосвіти дуже тісно пов’язані з інформатизацією всього сус­пільства і можуть вийти на рівень Всеукраїнського екс­перименту або науково-педа­гогічного проекту, підготов­ки державної програми, — так вважає заступник директора Інституту інноваційних тех­нологій і змісту освіти Тама­ра Пушкарьова. Вона зверну­ла увагу на підготовку дітей і молоді до свідомого, грамот­ного, а основне — безпечного використання інформаційних ресурсів, виховання культу­ри користувачів. Сьогодні медіаосвіта — це частина освіт­нього процесу, спрямована на формування в суспільстві медіакультури, підготовку особис­тості до взаємодії із сучасною системою мас-медіа. І не тіль­ки з традиційними засобами ма­сової інформації (друкованими виданнями, радіо, кіно, телеба­чення), а й новітніми техноло­гіями — здійсненням комуніка­ції з допомогою комп’ютера та Інтернету.

Необхідно керувати проце­сом входження дитини в інфор­маційний світ, — так вважає Любов Найдьонова, заступник директора з наукової роботи Ін­ституту соціальної і політичної психології Національної акаде­мії педагогічних наук України.

— Останні дані нашого опи­тування свідчать про те, що діти взаємодіють з медіа в се­редньому чотири години на добу. А у вихідні дні цей по­казник є значно вищим, — на­голошує Любов Олексіївна. — Найбільш високий показник мають перебування в мере­жі інтернет і прослуховування музики (понад 80 % дітей). Звичайно, йдеться про розви­ток медіазалежності. Ще одним показником є «ізоляція медіапрактик»: діти дивляться і слу­хають одне, батьки — інше, і взаємодії між ними немає. І ця розбіжність практики дорослих і дітей є дуже тривожною. Як курс за вибором, ми розробили програму «Медіакультура» для старшокласників, за якою на­вчаються школярі 82 загально­освітніх навчальних закладів з різних регіонів.

Валерій Іванов — завідувач кафедри Інституту журналіс­тики Київського національного університету імені Тараса Шев­ченка, президент громадської організації «Академія укра­їнської преси», член Комісії з журналістської етики вва­жає дуже актуальним питання співпраці з вищими навчальни­ми закладами, а також обласни­ми інститутами післядипломної педагогічної освіти.

— Медіаосвіта — важли­ва справа, для якої необхідно об’єднати інтелектуальні ресур­си провідних наукових установ нашої держави, — упевнений Валерій Феліксович. — Сьогод­ні ми ефективно співпрацює­мо з Інститутом соціології НАН України, Інститутом інновацій­них технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту, Інститутом соціальної і політичної психоло­гії НАПН України. Щоб інтегру­вати різні системи медіаосвіти, зокрема у вищу освіту, вищу пе­дагогічну освіту, яка цілеспря­мовано працювала б, щоб під­готувати вчителя до викладання у школі медіаосвіти і виконан­ня функції модератора в жит­ті учня і його взаємодії з медіапростором.

Найближчим часом плану­ється здійснити кілька важли­вих заходів, зокрема, створити навчально-методичний комп­лекс для забезпечення курсів підвищення кваліфікації нау­ково-педагогічних і педагогіч­них працівників з медіаосвіти, працювати над методичними рекомендаціями, навчальними посібниками тощо. Також за­плановано проведення тренін-гів і семінарів з викладачами вищих навчальних закладів пе­дагогічного профілю, які бу­дуть залучені до викладання навчальної дисципліни «Медіаосвіта (медіаграмотність)» для студентів.

За матеріалами прес-служби ІІТЗО

«Освіта України» № 5

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу