Відвідати за пару годин сотню найкращих ВНЗ аж ніяк не фантастика. Днями школярі та студенти мали можливість в одному місці дізнатися багато цікавого про навчальні заклади України й сімнадцяти країн світу. На XXII Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра  – 2012» в Українському домі можна було познайомитися з викладачами омріяного ВНЗ й запитати, хто навчає, де працюють випускники, який прохідний бал був минулого року. А у виставковому «містечку» «Освіта за кордоном»переконатися, що навчання українців у найкращих університетах світу вже давно стало реальністю. Не можна навчитися раз і назавжди! Людина з інноваційним типом мислення – це людина, яка навчається все життя. Саме для цього треба модернізувати вітчизняну систему освіти Вільних місць у конференц-залі не було. Організатори виставкифа­хівці Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, науковці На­ціональної академії педагогічних наук і лектори Товариства «Знання» запрошу­вали молодь до залу. Казали: не соромтеся, запитуйте про все, що вас ціка­вить. Заступник міністра освіти і науки, молоді та спорту України Борис Жебровський жартував. Мовляв, пишемо «освіта»читаємо «кар’єра». Одно­го диплома й освіти однієї країни для справжнього фахівця вже мало. А ви­ставка допомагає дізнатися про діяль­ність навчальних закладів, освітніх і наукових установ. Найкращі студенти можуть обрати найбільш потужні уні­верситети світу і навчатися за кошти Української держави. А потімзасто­сувати вдома отримані знання.  – Приємно, що Україна пропонує якісну освіту для іноземців,наголо­сив Борис Михайлович.У нас навча­ються майже 50 тисяч студентів із 130 країн світу. НЕ МОЖНА НАВЧИТИСЯ РАЗ І НАЗАВЖДИ Кожна така виставкаподія не тіль­ки для освіти, а й для країни. Бо, на­самперед, привертає увагу до значущос­ті навчання.  – Світ дуже швидко змінюється, ба­гато країн уже перейшло від сировинних економік до інноваційних,сказав пре­зидент Національної академії педагогіч­них наук України Василь Кремень.Не можна навчитися раз і назавжди! Люди­на з інноваційним типом мислення, ін­новаційним типом культури і здатністю до інноваційного типу діяльностіце людина, яка навчається все життя. Саме для цього ми модернізуємо нашу сис­тему освіти й намагаємося максималь­но використати можливості інших країн. «ТРИ КРОКИ» ДО ПАРИЖА  – Підходьте до наших стендів,гос­тинно запрошував Посол Франції Ален Ремі українську молодь.Не думай­те, що потрапити до нашої країни дуже складно. Навпаки. Лише «три кроки» (так називається інформаційний букле-тик про те, як потрапити на навчання до Франції.Авт.) і ви в Парижі! Французьке відділеннянайбільше. Тут представлені дванадцять ВНЗ і чоти­ри підприємства, що працюють в Укра­їні. Французькі вишінайбільш по­пулярні серед української молоді. 1560 студентів з України навчаються саме там.  – Секрет такої популярностів простоті оформлення документів,каже фахівець Департаменту освітніх програм Франсуа Прадал.Це справ­ді дуже просто. Перший і другий «кро­ки»завантажити на нашому сайті «біле» досьє, обрати навчальний заклад і спеціальність. Третій «крок» (після отри­мання відповіді з ВНЗ)зібрати й пода­ти документи для навчання за кордоном. Якщо щось незрозуміло, пояснюємо, під­бадьорюємо. До українських студентів у Франції ставляться дуже доброзичливо. Вони чудово навчаються й легко знахо­дять роботу. До речі, багато з них отри­мують гранти й державні стипендії. Особливо людно було біля французь­ких підприємств. Їхні представники роз­повідали про вакансії, запрошували на майстер-класи та стажування. ПОЛЬСЬКА «ВУЛИЦЯ» В УКРАЇНСЬКОМУ ДОМІ На польську «вулицю» запрошував шко­лярів Посол Польщі Генрик Літвін. Цьо­го року на виставці є сім навчальних за­кладів цієї країни.  – Щороку до нас приїжджає навча­тися все більше української молоді,розповідає Генрик Літвін.У 2010 році в нас навчалося три тисячі студентів з України, у 2011-му6,5 тисячі, цього року10. А щемолодь ефективно використовує можливості програм так званих «подвійних дипломів». Це дуже вигідно: студент отримує польський ди­плом і водночас не втрачає контакт зі своїм навчальним закладом.  – Сьогодні до нас постійно підхо­дять молоді люди,каже представник Педагогічного університету у Кракові Сільвія Лех.Запитують, як потра­пити на безкоштовне навчання, де зна­йти репетитора з польської мови, як найняти недороге помешкання в Кра­кові. Розповідаємо з радістю! Наш уні­верситетнайкращий вищий навчаль­ний заклад у Польщі. Потрапити до нас дуже просто. Потрібно відкрити в інтер-неті сторінку закладу, заповнити анке­ти. А даліпояснимо. На факультеті мистецтв є іспит з малювання, на ан­глійській філологіїспівбесіда. В де­яких випадках співбесіду проводимо й по скайпу. Навчання в університеті коштує дві тисячі євро на рік (на будь-якому з фа­культетів). Тільки в нашому виші на­вчаються більш як п’ятдесят студентів з України. РОСІЙСЬКА МОВА ЗНАДОБИТЬСЯ В ЛИТВІ Українська молодь на виставці була, що називається, нарозхват. Литовські ВНЗ, наприклад, приїхали до Києва з наміром запросити школярів до сво­єї країни.  – Багато школярів з України ду­має, що освіта в Європіце щось на кшталт «життя на Марсі». Насправ­ді це не так!розповідає представник Академії фізичної культури Литви Ірена Кікотене.Ми готуємо бакалаврів з фізичної активності, магістрів з фізіотерапії тощо. У нас, на жаль, поки що дуже мало українських студентів. Ми приїхали до Києва, щоб їх було більше. Посол Литовської республіки навіть ви­гадав план. До України приїжджатимуть викладачі з литовських ВНЗ і зустрічати­муться зі школярами та студентами. Пе­реконана, що ваша молодь швидко оці­нить переваги такого навчання. Коштує воно зовсім недорого: від 500 до 2,5 ти­сячі євро на рік (є гуртожиток!). Окрім того, в багатьох ВНЗ навчання прово­диться двома мовамианглійською й російською. Навчання першокурсників почина­ється з «етнотижня». Викладачі озна­йомлюють їх з культурою, звичаями й гумором країни навчання. І тільки по­тім, насміявшись і потоваришувавши з однокурсниками, студенти беруться до навчання. «ТЕПЛІ» АРГУМЕНТИ У кожній країні знаходили свої, зрозу­мілі для молоді аргументи. Представни­ки ВНЗ Російської Федерації, наприклад, розповідали, що завдання російської освітине залишитися позаду парово­за цивілізації. І саме інноваціїспосіб реагувати на світ, котрий змінюється. У РФ пріоритетним є розвиток нанотехнологій, біомедицина, космічні і ядерні технології тощо. Українським студентам тут завжди раді. Посол Канади Трой Лулашник наго­лосив, що в цій країні живуть 1,3 міль­йона українців. Українська мова, культу­ра й спосіб життя давно стали частиною життя Канади. Поїхати туди на навчан­ня може не тільки студент, а й школяр. Представники навчальних закладів Сур­рея, наприклад, розповідали про найтепліший клімат «міста парків». Вартість навчання учня (з медичним страхуван­ням та проживанням у сім’ї) коштувати­ме 22 тисячі канадських доларів на рік. Студенти також цікавилися, які ва­кансії є на іноземних підприємствах, ко­трі працюють в Україні. Представники українських вишів домовлялись із під­приємцями про стажування студентів, знайомилися з колегами з-за кордону. Всі вони були одностайні в одному: ключ до успіхув освіті! Світлана ГАЛАТА, «Освіта України» № 47

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу