За даними Українського гідрометеорологічного центру Міністерства надзвичайних ситуацій України, з 28 січня по 6 лютого цього року на всій території країни прогнозується різке зни­ження температури повітря, що може негативно вплинути на стан здоров’я учасників навчально-виховного процесу. Просимо керівників навчаль­них закладів освіти України ознайомитися з на­казом Міністра освіти і науки, молоді та спорту Дмитра Табачника від 27 січня 2012 року № 81 «Про роботу навчальних закладів в умовах низь­ких температур» та вжити усіх необхідних захо­дів для запобігання шкідливому впливу низьких температур на стан здоров’я вихованців дошкіль­них і позашкільних закладів, учнів загальноос­вітніх і професійно-технічних, студентів вищих навчальних закладів, а також безпечного функ­ціонування в цих умовах навчальних закладів!

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Н А К А З

м. Київ 27.01.2012 р. № 81

Про роботу навчальних закладів в умовах низьких температур

За даними Українського гід­рометеорологічного центру Мі­ністерства надзвичайних ситу­ацій України, з 28 січня по 6 лютого цього року на всій те­риторії країни прогнозується різке зниження температури повітря, що може негатив­но вплинути на стан здоров’я учасників навчально-виховно­го процесу.

З метою запобігання шкідли­вому впливу низьких темпера­тур на стан здоров’я вихован­ців дошкільних і позашкільних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних, студен­тів вищих навчальних закладів, а також безпечного функціону­вання в цих умовах навчальних закладів

НАКАЗУЮ:

Міністру освіти і науки, мо­лоді та спорту Автономної Рес­публіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки об­ласних, Київської та Севасто­польської міських державних адміністрацій, керівникам до­шкільних, загальноосвітніх, ін­тернатних, позашкільних, про­фесійно-технічних, вищих навчальних закладів, закладів післядипломної освіти та підви­щення кваліфікації, незалежно від форм власності і підпоряд­кування:

1.1. Створити оперативні штаби (під головуванням пер­шого заступника керівника) щодо діяльності навчальних за­кладів в умовах низьких темпе­ратур і забезпечити цілодобове чергування.

1.2. При зниженні темпе­ратури повітря до мінус 20 градусів Цельсія приймати рішення про призупинення навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах.

1.3. Рекомендувати прийма­ти рішення про призупинення навчально-виховного процесу в професійно-технічних, поза­шкільних і вищих навчальних закладах при зниженні температури повітря до мінус 20 гра­дусів Цельсія.

1.4. Провести роз’ясню­вальну роботу серед вихован­ців дошкільних і позашкіль­них, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних, студен­тів вищих навчальних закладів щодо поведінки в умовах низь­ких температур, попереджен­ня випадків переохолодження та обморожень, навчання з на­дання першої медичної допомо­ги при переохолодженні.

1.5. Забезпечити проведення відповідними службами комп­лексу робіт щодо підтримання функціонування інженерних споруд, мереж, комунікацій, до­тримання правил техніки безпеки, а також необхідного темпе­ратурного режиму в навчальних закладах, гуртожитках і устано­вах освіти.

1.6. Провести позаплано­ві інструктажі з безпеки жит­тєдіяльності з учасниками на­вчально-виховного процесу та працівниками навчальних за­кладів, звернувши особливу увагу на правила безпечної роботи котелень, безпечного користування обігрівальними приладами тощо.

1.7. Перенести на інші тер­міни проведення масових, до­звільних, розважальних і спор­тивно-масових заходів на відкритому повітрі і таких, які вимагають переїздів учасників навчально-виховного процесу, а також практики студентів.

1.8. Забезпечити неухиль­не дотримання санітарного за­конодавства щодо проведення прогулянок, інших заходів у до­шкільних навчальних та інтер­натних закладах для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківсько­го піклування.

1.9. Забезпечити проведен­ня роз’яснювальної роботи з батьками, зокрема в разі не­обхідності призупинення на­вчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних за­кладах.

1.10. У разі призупинен­ня навчально-виховного про­цесу організувати проведен­ня навчання з використанням дистанційних (індивідуальних) форм навчання, інтерактивних засобів.

Покласти персональну від­повідальність на керівників навчальних закладів за дотри­мання санітарних норм, темпе­ратурного режиму, безпечного функціонування навчальних за­кладів, експлуатацію шкільних автобусів тощо.

Міністерству освіти і нау­ки, молоді та спорту Автоном­ної Республіки Крим, управлін­ням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністра­цій невідкладно інформувати міністерство про надзвичайні випадки в закладах, де постій­но перебувають діти, учнівська та студентська молодь.

Департаменту взаємодії з центральними органами вико­навчої влади, засобами масової інформації та громадськими ор­ганізаціями (Баженков Є.В.) за­безпечити оперативне висвітлення на офіційному веб-сайті Міністерства інформації щодо функціонування навчальних за­кладів в умовах низьких тем­ператур.

Контроль за виконанням цьо­го наказу залишаю за собою.

 

Міністр Д.В. ТАБАЧНИК

«Освіта України» №5

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *