Прем’єр-міністр України Микола Азаров наголошує на важливості ухвалення такого закону про вищу освіту, який підніме її якість на сучасний світовий рівень. Микола Янович провів додаткові консультації щодо законопроекту про вищу освіту з ректорами ВНЗ, представниками студентських організацій та експертами.

 

Цей закон є таким зна­чущим, що уряд вирі­шив спочатку обговорити його — з максимальною кількістю керівників наших провідних ВНЗ,— зазначив Микола Азаров.— Я попросив покликати представників сту­дентства, щоб цей доленосний закон пройшов максимальну апробацію.

Прем’єр-міністр України на­голосив, що економіка держави потребує модернізації. Без цьо­го важко вирішувати важливі завдання, зокрема підвищення рівня життя громадян.

— Хто нам може забезпечи­ти модернізацію? Тільки вища школа і наука, яка повинна пра­цювати при ній,— упевнений Микола Азаров.

Глава уряду зауважив, що український бізнес має брати ак­тивнішу участь у формуванні су­часної, інноваційної вищої школи.

— Ми готові створити сер­йозні стимули для участі бізне­су в становленні конкурентної вищої освіти і на преференції для вишів. Аж до змін у Бю­джетному і Податковому кодек­сах, — сказав Микола Янович.

Прем’єр-міністр не оми­нув увагою і питання авто­номії вищих навчальних за­кладів, зазначивши, що вона гарантуватиме підвищення їх конкурентоспроможності. І до­поможе становленню сучасних науково-освітніх колективів, які задовольнятимуть нагальні по­треби економіки. МиколаЯно­вич також говорив про студент­ське самоврядування — вияв справжньої демократії.

— Молодь, яка завтра змі­нить нас в управлінні держа­вою, практику демократії має опанувати зі студентської лави. Насамперед засвоїти уроки від­повідальності за власну долю, за громадські і суспільні інтер­еси,— сказав Глава уряду.

Прем’єр-міністр повідомив, що за результатами консуль­тацій створено робочу групу з доопрацювання проекту Зако­ну «Про вищу освіту», до якої ввійшли і опоненти законопро­екту. Він висловив сподівання, що робота буде конструктив­ною і продуктивною.

— Ми розглянемо пропози­ції і внесемо їх до законопро­екту. І нарешті підведемо риску під трирічною роботою,— ска­зав Микола Азаров.

Максим КОРОДЕНКО, «Освіта України» № 5

 

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Один коментар до “МИКОЛА АЗАРОВ: "ТІЛЬКИ ВИЩА ШКОЛА МОЖЕ ЗАБЕЗПЕЧИТИ МОДЕРНІЗАЦІЮ ЕКОНОМІКИ"”

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *