«Освіта України» з’ясувала, як футбольне свято вплине на навчальний процес у школах і вишах. Чи встигнуть випускники засвоїти шкільну програму? Коли відбудуться останні дзвінки? Чи вплине Євро-2012 на вступну кампанію, чи не позбавить студентів місць у гуртожитках? Із цими запитаннями до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодня звертаються учні, студенти, батьки.

Ситуація, що виникла зі скороченням навчально­го року — незвична, тому що він вперше зменшиться на 10 — 14 днів. Відповідне розпоря­дження Кабінет Міністрів Украї­ни ухвалив ще 13 липня 2011-го.

ВИПУСКНИЙ ПІД ЦВІТОМ КАШТАНІВ

Усі ми звикли, що випускні ве­чори проводяться в червні, коли вже відцвіли каштани. А остан­ній дзвінок і випускний — ніби два окремих свята. Так ось цього року Євро-2012 змусить проводити випускні під цвітом каштанів. Принаймні випускни­кам цього року вони справді запам’ятаються надовго.

— До нас надходить чимало запитів, — розповідає началь­ник відділу змісту середньої освіти та освіти національ­них меншин Департаменту за­гальної середньої та дошкіль­ної освіти МОНмолодьспорту Наталія Бєскова. — Зрештою, щоб попередити всі незрозумілі ситуації, міністерство ще вліт­ку підготувало лист № 1/9 від 21.07.2011 р. (Див. рубрику «Ко­рисні посилання». — Ред.) на виконання Розпорядження Каб­міну, яким були окреслені всі дати щодо закінчення навчаль­ного року учнями 1-11 класів.

Найбільше запитань ви­кликає закінчення навчально­го року саме в одинадцятому класі. Тому що, наприклад, де­сятикласники навчатимуться до 25 травня, а як же остан­ній дзвінок? Це свято, насам­перед, для випускників, і вони начебто його втрачають.

— Тут ми пропонуємо міс­цевим органам управління освітою і загальноосвітнім на­вчальним закладам самостійно вирішити це питання, тому що є різні умови навчання, різна кількість дітей, — продовжує Наталія Бєскова. — Було вирі­шено, що останні дзвінки мо­жуть проводитись в один і той самий день з випускними вечо­рами. Чи на день раніше. Тоб­то є варіанти.

ЯКІСТЬ НЕ ПОСТРАЖДАЄ

Чи встигнуть випускники за­своїти програмний матеріал? У міністерстві запевняють, що так. Аби запобігти виникнен­ню колізій, пов’язаних із ви­читкою програмного навчаль­ного матеріалу, підготовкою до Державної підсумкової атеста­ції, МОНмолодьспорту підготу­вало методичні рекомендації з усіх предметів щодо ущільнен­ня навчальних програм.

Фахівці міністерства, Інсти­туту інноваційних технологій і змісту освіти ретельно пере­глянули програми, подивилися, які теми можна скоротити (на­приклад, ті, що не потрапляють до Державної підсумкової атес­тації). Вчителям було дано ре­комендації, як викладати ту чи іншу тему.

— Нічого страшного в цій ситуації немає, — вважає Наталія Бєскова. — Всі ми знаємо, що остання чверть в одинадця­тому класі — це зазвичай по­вторення вивченого. Безумов­но, навантаження на вчителів, учнів збільшується, але ми му­симо сприяти державі у про­веденні такого важливого тур­ніру, як Євро. Тепер ми теж готуємо рекомендації до Дер­жавної підсумкової атестації з усіх предметів, де також нама­гались упередити всі виклики, пов’язані з проведенням атес­тації якраз цього року. Тому зміст самих збірників майже не змінився. Зменшено кількість завдань у них. Хоча зрозумі­ло, що певного стресу випус­кникам не оминути, адже 14 травня, одразу після Державної підсумкової атестації, в школі розпочинається зовнішнє неза­лежне оцінювання.

Учні 1-8 та 10 класів не відчують жодних змін взагалі. Різниця з попередніми роками полягатиме в тому, що навчаль­ні екскурсії і навчальна прак­тика проводитимуться протя­гом року.

ЧЕМПІОНАТ НЕ СНІГ НА ГОЛОВУ

А як щодо абітурієнтів і студен­тів? Навчальний рік у вишах (як і у школах) завершиться наприкінці травня. Терміни вступної кампанії зміщуються лише на один день. Прийом документів почнеться не з 1 липня, а 2-го і триватиме до 31 липня.

Керівникам ВНЗ міністер­ство рекомендує і шестиденний навчальний тиждень, але вищий навчальний заклад може вно­сити й інші зміни у графік і календар навчального процесу. Опитавши кілька студентів сто­личних вишів, ми з’ясували, що керівники все-таки схиляються до того, щоб, ущільнивши ви­вчення матеріалу, вкластися в п’ятиденку.

— Євро-2012 може вплинути лише на завершення навчаль­ного року у вищих навчаль­них закладах, бо програма має бути виконана в повному об­сязі, але в більш стислі тер­міни, — розповідає заступник директора Департаменту вищої освіти МОНмолодьспорту Юрій Коровайченко. — Це, звичайно, не позначиться на якості освіти, але все-таки створить наванта­ження на студентів і викладачів.

Чемпіонат Європи має ще одну точку дотику до вищої школи. Так, є певна кількість гуртожитків, які будуть вико­ристані як готелі для іноземних уболівальників. Усього їх — 64, зокрема у Києві, Харкові, Льво­ві й Донецьку.

— Усі навчальні заклади, гур­тожитки яких планувалося ви­користати, знали про це за­здалегідь, — продовжує Юрій Коровайченко. — Тому я не ду­маю, що для ректорів це — сніг на голову. Вони мали зробити відповідні розрахунки відселен-ня контингенту і знайти місця для тимчасового перебування студентів. Враховуючи те, що в нас терміни навчального проце­су змінено, то й особливихпро­блем щодо перебування студен­тів, які виселяються, не буде. Вони просто в цей час поїдуть додому.

Нагадаємо, що є певна части­на контингенту, яка виселенню не підлягає. Це діти, захищені законодавством, зокрема, сиро­ти, інваліди тощо.

За словами заступника ди­ректора департаменту, керівни­ки навчальних закладів мають знайти компроміс і або залиши­ти цих дітей на місцях, де вони проживають, або знайти адек­ватне приміщення для тимчасо­вого проживання. Якщо у ВНЗ виникатимуть певні проблеми, вони мають терміново зверну­тись до міністерства. Навіть, враховуючи потребу в кількох тисячах місць у гуртожитках під час чемпіонату, використовую­чи ресурси інших навчальних закладів, тимчасово розселити студентів не буде проблемою, переконані в міністерстві.

Дмитро ШУЛІКІН, «Освіта України» № 5

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

http://www.mon.gov.ua/images/files/09_2011/20/556.doc

http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/7701-do-uvagi-uchniv-batkiv-vchiteliv-2

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Коментарі закриті.