Представники найпотужніших підприємств металургійної галузі в Україні домовилися про співпрацю з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту для поліпшення якості підготовки фахівців.

 

Для реалізації Національного пла­ну дій щодо впровадження На­ціональної рамки кваліфікацій 24 січня у Дніпропетровську в рамках спільного проекту корпорації «СКМ», Міністерства освіти і науки, моло­ді та спорту, Конфедерації роботодав­ців України з розроблення професійних стандартів і новітніх галузевих стандар­тів освіти, з ініціативи Федерації мета­лургів України відбулася зустріч пред­ставників найпотужніших підприємств металургійної галузі, яку було присвя­чено розробленню професійних квалі­фікацій в Україні.

У зустрічі взяли участь виконавчий директор Федерації металургів України Сергій Притоманов, директор Департа­менту вищої освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Ярослав Болюбаш, директор департаменту з питань розвитку трудового потенціалу Конфе­дерації роботодавців України Родіон Колишко, представники найбільших під­приємств металургійної галузі в Україні.

Ярослав Болюбаш наголосив, що про­ект, який нині реалізує компанія «СКМ» з участю Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, Конфедерації робото­давців України, а тепер і Федерації ме­талургів України, є вагомою реальною інвестицією в освіту. В рамках спіль­ного проекту вперше в історії України освіта предметно об’єдналася з робото­давцями, виробничниками.

— Ми переконані, що змістова час­тина нових галузевих стандартів освіти істотно відрізнятиметься від нинішніх, і насамперед тому, що вони базувати­муться на реальних професійних стан­дартах,— зазначив Ярослав Болюбаш.

Така ініціатива не тільки допомо­же представникам освіти зрозуміти по­треби виробництва і значно підвищити якість підготовки кадрів для металур­гійної галузі, а й створить дієвий механізм регулярного інформування системи освіти про потреби ринку праці.

«Освіта України» № 5

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу