Про те, що очікує на абітурієнтів, а також приймальні комісії наступного року, під час брифінгу в Кабміні розповів міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро Табачник. Крім того, МОНмолодьспорту провело регіональні наради-семінари з питань організації та проведення вступу у вищих навчальних закладах усіх рівнів акредитації і форм власності й підпорядкування. Перший висновок після озна­йомлення з новими умо­вами прийому: новацій насправді небагато, вони не за­знали кардинальних змін. «А вдо­сконалюються лише технічно, – сказав міністр. – Основне, що вони третій рік поспіль будуть стабільними». ПРАВИЛА ПРИЙОМУ – МОВАМИ НАЦМЕНШИН Терміни прийому заяв і доку­ментів на навчання від вступ­ників 2013 року істотних змін не зазнали. Традиційно при­йом документів розпочнеться 1 липня і триватиме до 31 лип­ня включно. Розширено діапазон мов на­ціональних меншин, якими мо­жуть оприлюднюватися Правила прийому до вищого навчально­го закладу, крім державної, в разі прийняття рішення місце­вою владою щодо використання регіональних мов або мов мен­шин. Разом з тим, особи, які вступають на освітньо-кваліфіка­ційний рівень бакалавра за на­прямом «Філологія (мови націо­нальних меншин)» і вивчали в загальноосвітніх навчальних за­кладах мови національних мен­шин, матимуть змогу складати молдовську, кримськотатарську, польську, румунську, угорську, а 2013 року – ще й болгарську, новогрецьку, словацьку. «СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА» – ЗА ВИБОРОМ Як і минулого року, вступникам залишається право подавати сер­тифікати зовнішнього незалеж­ного оцінювання, що видава­лись, починаючи з 2008 року. Отже, враховуючи незалежне тестування 2013 року, абітурієн­ти матимуть право подавати до приймальних комісій сертифіка­ти, видані протягом шести остан­ніх років. У галузях знань «педагогіч­на освіта», «культура», «мисте­цтво», «гуманітарні науки» тощо розширено перелік конкурсних предметів, з яких можна буде проходити зовнішнє оцінюван­ня. Зокрема, додано предмет «Світова література», який та­кож можна буде складати за вибором вступника. Так, на­приклад, вступаючи на напрям підготовки «Реклама і зв’язки з громадськістю» (галузі знань – журналістика та інформація) абітурієнт подає сертифікат ЗНО з української мови й літе­ратури, історії України і, на ви­бір, – з іноземної мови або сві­тової літератури. Реєстрація на ЗНО розпочина­ється 4 січня 2013 року. Зазначимо також, що тес­ти для зовнішнього незалежно­го оцінювання з історії України, всесвітньої історії, математики, біології, географії, фізики, хімії будуть перекладені кримськота­тарською, молдовською, поль­ською, російською, румунською, угорською мовами; а зі світової літератури – російською. СПИСКИ ФОРМУВАТИМУТЬСЯ З ЄДЕБО У 2013 році заяви в електронно­му вигляді матимуть право пода­вати вступники, які бажають взя­ти участь у конкурсному відборі при вступі на навчання не тіль­ки за освітньо-професійною про­грамою бакалавра, а ще й при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на осно­ві атестата про повну загальну середню освіту. Рейтингові списки й нака­зи про зарахування вступни­ків 2013 року (незалежно від форми власності й підпорядку­вання ВНЗ) формуватимуться приймальною комісією з Єди­ної державної електронної бази з питань освіти.  – У цій системі може працю­вати будь-який абітурієнт, його родина і громадські спостеріга­чі, – пояснив Дмитро Табачник. ЩОБ СЕКЦІЯ ВІДПОВІДАЛА НАПРЯМУ Призерам III етапу Всеукраїн­ських конкурсів-захистів на­уково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України в 2013 році під час вступу до суми конкурсних балів нараховуватимуться до­даткові бали (30 – 50), якщо вступник брав участь у конкур­сі-захисті своєї роботи в секції, що відповідає обраному у вищо­му навчальному закладові на­пряму підготовки (спеціальнос­ті), до якого він вступає.  – На нашу думку, не мож­на виграти конкурс із матема­тики і мати пільги при вступі на міжнародне право, – ска­зав міністр. УДОСКОНАЛЕНО ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ Відповідно до нової редакції За­кону України «Про правовий ста­тус іноземців», іноземці й особи без громадянства, які перебува­ють в Україні на законних під­ставах, матимуть право на здо­буття вищої освіти за кошти фізичних і юридичних осіб. Але інше (наприклад, навчання за ко­шти державного бюджету) може бути встановлено міжнародними угодами, ратифікованими Верхо­вною Радою України, які перед­бачають обмін студентами на міждержавному рівні. В Умовах прийому 2013 року також урегульовано порядок за­рахування вступників на навчан­ня за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб. Для всіх ВНЗ України цей порядок узагальне­но й уніфіковано, що також урівнює права всіх абітурієнтів, які виявлять бажання навчатись за контрактом.  – Цього року ми разом із гро­мадськими спостерігачами ви­крили прикрі випадки, зокрема й у провідних вищих навчальних закладах, – розповідає Дмитро Табачник. – Так, до завершен­ня зарахування за державним за­мовленням розпочинали брати заяви й оформляти контракти. Це неприпустимо. Це намаган­ня, користуючись певною роз­губленістю батьків, незаконно наповнити скарбницю універси­тету. Спочатку повністю за кон­курсом з ЄДЕБО заповнюються всі місця державного замовлення й лише після того приймаються заяви на навчання за контрак­том, – зазначив Дмитро Воло­димирович. На вакантні місця ліцензо­ваного обсягу, які фінансують­ся за кошти фізичних і юри­дичних осіб, у 2013 році може проводитись додаткове конкурс­не зарахування осіб, які вступа­ли до цього або іншого вищо­го навчального закладу на той самий напрям підготовки (спе­ціальність) і не були зараховані, за умови подання ними оригіна­лів документів. ПІДСУМКИ-2012 ПІДВИЩЕННЯ ПРОХІДНОГО БАЛА – ВИПРАВДАНИЙ КРОК Дмитро Табачник – про цьогорічну вступну кампанію Міністр дав оцінку нововведенням і навів деякі цифри. Так, 2012 року підвищено прохідний бал із профільних предметів зі 124 до 140 балів при вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Це був виправданий крок, адже по­над 80 відсотків вступників мали такі прохідні бали, – сказав міністр. Вперше у 2012 році було введено в повному форматі Єдину державну елек­тронну базу з питань освіти, з допомо­гою якої вступники мали можливість по­дати електронну заяву на вступ. Загалом електронною системою пода­чі документів скористалися 67 232 особи, які відправили до ВНЗ 282 070 електро­нних заяв, що становить майже трети­ну серед тих, хто бажає вступити на навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою бакалавра. Абсолютна більшість вищих навчаль­них закладів державної форми власнос­ті зафіксувала високі конкурси на місця державного замовлення із числа осіб, які мали 420 і більше балів за сумою трьох сертифікатів. Тобто не менше 140 балів з кожного предмета вступно­го випробування. Взагалі, рівень цього­річних вступників був досить високим. Серед абітурієнтів зареєстровано 430 переможців IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предме­тів, 416 учнів – членів Малої академії наук України. В інформаційній системі «Конкурс» зафіксовано рекордну за всі останні роки кількість переглядів сторінок ви­щих навчальних закладів – понад 123 мільйони. Всього в цій системі за час вступної кампанії ідентифіковано 1817 населених пунктів. Кількість постійних відвідувачів системи «Конкурс» стано­вила понад вісім мільйонів постійних ко­ристувачів. За даними ЄДЕБО, до вищих на­вчальних закладів України І – IV рів­нів акредитації всіх форм власності й підпорядкування зараховано 398 ти­сяч 400 осіб (у тому числі 220,1 ти­сячі осіб – за кошти державного й місцевого бюджетів, що становить 55,3 відсотка). З них за освітньо-кваліфікацій­ним рівнем молодшого спеціаліста – 161,7 тисячі осіб (серед них 97,5 тися­чі – за кошти державного й місцевого бюджетів, що становить 60,3 відсотка). А за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра – 237,4 тисячі осіб (у тому числі 122,6 тисячі – за кошти держав­ного й місцевого бюджетів – 51,6 від­сотка). ДО УВАГИ ВНЗ КОМІСІЇ – БУДЬТЕ ГОТОВІ! Як розв’язати проблеми, що виникають під час вступної кампанії, яких «правил гри» потрібно дотримуватись вищим навчальним закладам? Ці питання обговорювали на нараді з проректорами (заступниками директорів), відповідальними секретарями приймальних комісій і відповідальними за внесення відомостей і даних до ЄДЕБО ВНЗ м. Києва, Київської, Житомирської, Чернігівської, Черкаської, Вінницької та Кіровоградської областей. СТВОРИТИ УМОВИ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ І БАТЬКІВ Перший заступник міністра освіти і нау­ки, молоді та спорту України Євген Суліма окреслив важливі завдання вступної кампанії 2013 року: комплектація при­ймальних комісій кваліфікованими ком­петентними працівниками та створення комфортних умов для роботи приймаль­них комісій, забезпечення їх необхідним технічним обладнанням та інформацій­ними ресурсами.  – Потрібно створити умови не лише для роботи приймальних комісій, а й, на­самперед, для абітурієнтів та їхніх бать­ків, – зазначив Євген Миколайович. Окрім того, перший заступник міні­стра наголосив на недопущенні прове­дення додаткових вступних випробувань у ВНЗ, за винятком випадків, передба­чених Умовами прийому до вищих на­вчальних закладів України; випадків здійснення прийому на напрями підго­товки і спеціальності без наявності лі­цензії, перевищення ліцензованих об­сягів підготовки, визначених для ВНЗ; відмови у прийомі заяв і документів від осіб, які претендують на зарахування відповідно до законодавства поза кон­курсом. Голова Державної інспекції навчаль­них закладів Михайло Гончаренко роз­повів, що ДІНЗ 2012 року перевірила 52 вищих навчальних заклади державної і приватної форми власності. Під час інспектування ВНЗ проана­лізовано роботу приймальних комісій щодо відповідності їх діяльності вимо­гам чинного законодавства, дотриман­ня нормативно-правових актів у сфері вищої освіти та врахування інструктив­но-методичних листів міністерства при організації та проведенні прийому. В окремих ВНЗ були певні порушення й недоліки при організації та проведенні вступної кампанії. Серед поширених – невідповідність Правил прийому ВНЗ затвердженим Умовам прийому до вищих навчальних закладів України, зокрема, порушення термінів затвердження й несвоєчасне внесення змін і доповнень щодо поряд­ку розгляду електронних заяв; нараху­вання додаткових балів вступникам, які закінчили підготовчі курси ВНЗ. Також у правилах було недостат­ньо інформації про умови прийому для окремих категорій вступників. Напри­клад, не встановлено порядок зараху­вання осіб, які за сертифікатами на­брали однакову кількість балів і беруть участь у конкурсі на загальних підста­вах; не встановлено конкретний строк подачі оригіналів документів по тре­тій хвилі; а також не визначено поря­док та умови для зарахування на на­вчання за програмою бакалавра осіб, які мають повну вищу освіту іншого профілю. ДО 7 ГРУДНЯ ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ПОВИННІ БУТИ ПОГОДЖЕНІ Директор Департаменту вищої освіти МОНмолодьспорту Юрій Коровайченко повідомив, що цього року трохи зміне­но порядок роботи з примірними пра­вилами прийому. Кінцевий термін по­годження з міністерством – 7 грудня 2012 року.  – На відміну від практики попередніх років, ми закріпили за кожним регіо­ном відповідальну особу департаменту. Починайте роботу з нею вже сьогод­ні, – звернувся до учасників наради Юрій Миколайович. Директор Українського центру оці­нювання якості освіти Ірина Зайцева розповіла про плани щодо розширення мережі пунктів тестування у вищих на­вчальних закладах.  – Досвід 2012 року переконливо за­певнив нас у тому, що створення пунк­тів тестування саме у вищих навчальних закладах дають змогу дотримуватись більшості вимог щодо організації про­ведення процедур ЗНО. Ми вдячні за можливість використовувати матеріаль­но-технічну базу ВНЗ. У поєднанні з організаційно-правовими заходами саме це дає можливість упередити порушен­ня прав абітурієнтів на рівні умови про­ходження ЗНО. ЗАВДАННЯ ПОРУШЕННЯ ПРИЗВЕДУТЬ ДО СКАСУВАННЯ НАКАЗІВ ПРО ЗАРАХУВАННЯ Дмитро Табачник окреслив основні завдання вступної кампанії. Насамперед, вони стосуються вищих навчальних закладів. По-перше, це неухильне дотримання кожним ВНЗ затверджених Правил при­йому.  – На основі державних Умов прийому кожен ВНЗ реєструє й оприлюднює власні правила прийому і працювати може лише за ними, – зазначив міністр. – Усі відхилення й порушення правил прийому призведуть до скасування наказів про зарахування. По-друге, прозоре конкурсне зарахування на навчання до вищих навчальних закладів відповідно до державних Умов прийому. По-третє, дотримання єдиних вимог до організації і проведення вступної кам­панії, незалежно від статусу, підпорядкованості чи форми власності вищого на­вчального закладу. По-четверте, достовірність і своєчасність подання статистичної звітності за під­сумками вступної кампанії, наказів про зарахування в паперових і електронних варіантах. ЦИФРА На зовнішнє незалежне оцінювання в 2013 році, за даними Українського центру оцінювання якості освіти, зареєструються орієнтовно понад 311,5 тисячі осіб ДОВІДКОВО Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО), з допомогою якої можна буде подавати заяви і 2013 року, – це система збирання, верифікації, опрацювання, зберігання й захисту даних, зокрема персональних, яка, з одного боку, автоматично узагальнює ці дані, а з іншого – унеможливлює індивідуаль­ний підхід до абітурієнта, а отже, перешкоджає втручанню і впливу на конкурс­ну ситуацію і зарахування ззовні.   ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ  Захід Термін Початок реєстрації 4 січня 2013 року Закінчення реєстрації 5 березня 2013 року Початок тестування 3 червня 2013 року хімія 3 червня 2013 року українська мова та література 5 – 6 червня 2013 року іноземні мови (англійська, німецька, французька, іспанська) 8 червня 2013 року російська мова 10 червня 2013 року математика 12 – 13 червня 2013 року географія 15 червня 2013 року всесвітня історія 17 червня 2013 року історія України 19, 20 червня 2013 року фізика 22 червня 2013 року біологія 25 червня 2013 року світова література 27 червня 2013 року Закінчення тестування 27 червня 2013 року Оголошення результатів тестування до 7 липня 2013 року Додаткова сесія з 4 по 11 липня 2013 року Оголошення результатів додаткової сесії до 18 липня 2013 року Розгляд апеляцій за результатами ЗНО 19 – 20 липня 2013 року Етапи вступної кампанії Денна форма навчання вступники на основі освіти базової загальної середньої повної загальної середньої Початок прийому заяв і документів 1 липня 2013 року Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які мають право проходити творчий конкурс, що проводить вищий навчальний заклад 17 липня 2013 року Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад 20 липня 2013 року Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси 31 липня 2013 року Строки проведення вищим навчальним закладом творчих конкурсів 11 – 31 липня 2013 року (можуть проводитися за кілька сесій) Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань 21 – 31 липня 2013 року Термін оприлюднення рейтингового списку вступників перший – не пізніше 12-ї години 1 серпня 2013 року другий – не пізніше 12-ї години 5 серпня 2013 року третій – не пізніше 12-ї години 8 серпня 2013 року (другий і третій списки формуються вищим навчальним закладом у разі необхідності відповідно до розділу XV цих правил) Терміни зарахування вступників за державним замовленням – 11 серпня; за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) – не пізніше 25 серпня Дмитро ШУЛІКІН, «Освіта України» № 48

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу