У своєму інтерв’ю на першій прес-конференції 4 березня міністр освіти і науки України Сергій Квіт наголосив, що сьогодні в центрі уваги Міністерства – якість освіти, якість навчання, якість викладання, якість наукових досліджень, забезпечення максимальної прозорості та відкритості надання освітніх послуг у контексті Болонського процесу. Приєднавшись до Болонського процесу, Україна взяла на себе зобов’язання проводити роботу з приведення якості національної освіти у відповідність до європейських стандартів. Ще у 2004 році згідно з наказом Міністерства освіти і науки України Хмельницький національний університет увійшов до списку 58 провідних навчальних закладів України, які розпочали широкомасштабний освітянський експеримент із впровадження принципів Болонської декларації. Чимала робота в цьому напрямку в ХНУ вже проведена. На сьогодні можна виділити 5 основних кроків, завдяки яким зроблено практичний внесок у реалізацію положень Болонського процесу та забезпечено якісну та прозору освіту в Хмельницькому національному університеті. 1. Впровадження рейтингово-накопичувальної системи контролю знань студентів. Суть цієї системи полягає в переносі акцентів оцінювання навчальних досягнень студентів, що здійснюється не лише наприкінці семестру, а впродовж нього шляхом систематичного контролю роботи студентів у формі виконання різноманітних індивідуальних завдань, написання і здачі рефератів, есе, колоквіумів, модулів тощо. Ця система впроваджена в ХНУ в 2008 році, вона непросто «приживалася» в університеті: результати окремих семестрів були не дуже вдалими і характеризувались низьким рівнем успішності та якості знань. Не всі студенти встигали своєчасно здавати контрольні точки та набрати необхідну кількість балів. Були випадки, коли понад 50 % студентів не в змозі були отримати рейтингово-підсумкову оцінку протягом навчальної частини семестру і, лише починаючи з 2012 року, показники результатів освітньої діяльності університету почали відповідати встановленим нормам. Прикладом цього є результати, отриманні за І семестр поточного навчального року. Так, станом на кінець першого семестру поточного навчального року 4948 студентів денної форми навчання мали можливість одержати рейтингово-підсумкові оцінки. Із них 4382 студенти, а це майже 90 %, отримали оцінки за результатами поточного та підсумкового контролю знань протягом семестру. На екзаменаційну сесію вийшли лише 566 студентів, що становить 10 %. Це свідчить про високу ефективність започаткованої в університеті рейтингово-накопичувальної системи контролю знань студентів. 2. Модульне об’єктно-орієнтоване середовище. У ХНУ створено електронні освітні ресурси з використанням відомої системи управління навчанням MOODLE (модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище), що дає інструмент для повсякденної роботи кожного викладача та студента. За допомогою цієї системи викладачі створюють електронні навчально-методичні матеріали, надають консультації, контролюють хід виконання студентами планових завдань. Студенти, у свою чергу, дистанційно беруть участь у віртуальних заняттях, отримують матеріали i консультації при самостійній роботі, переглядають оцінки i зауваження викладачів на виконані завдання. 3. Інформаційна система «Електронний університет». Для забезпечення прозорості та об’єктивності як в оцінюванні знань студентів, так і плануванні навчально-виховного процесу, в ХНУ успішно функціонує інформаційна система «Електронний університет». Ця система забезпечує інтеграцію всіх інформаційних ресурсів навчального закладу в єдину систему формування електронного освітнього середовища. Інформаційна система університету створена для комплексної автоматизації процесів організації і контролю навчального процесу та управління ним. Однією з важливих підсистем ІС є підсистема «Електронний деканат», що супроводжує всю поточну роботу деканату, а саме: ведення індивідуальних навчальних планів і електронних карток студентів; формування екзаменаційно-залікових відомостей; автоматичне формування рейтингу студентів і змісту додатків до дипломів; аналіз успішності тощо. Використання в ІС «Електронний університет» такого інструментарію, як електронний журнал викладача й комп’ютерне тестування, дало змогу організувати моніторинг навчальної роботи кожного студента в режимі реального часу. «Прозорість» роботи кожного студента, що забезпечується на програмному рівні, стала серйозною мотивацією для підвищення якості й ритмічності навчальної роботи студентів. 4. Розвиток дистанційного навчання і технологій дистанційної освіти. У ХНУ підготовка фахівців дистанційної форми навчання відбувається з використанням сучасних інформаційних технологій у 19-ти інформаційно-комунікаційних центрах дистанційного навчання (ДН), що розміщені майже в усіх регіонах України. Студенти повністю забезпечені методичними матеріалами. Для цього в університеті розроблено понад 1075 дистанційних курсів і 3541 тестовий блок для контролю знань. Підсумковий контроль на факультеті ДН відбувається в режимі відеоконференцій. За такою схемою на працівників локальних центрів дистанційного навчання покладаються функції ідентифікації особи студента і слідкування за процедурою складання підсумкового контролю. В рамках програми ТEMPUS створено мультимедійний online компетентісний Центр ДН і впроваджено у навчальний процес заняття з використанням online-відеозв’язку. 5. Інформаційно-комунікаційна мережа університету. Інформаційні ресурси університету інтегруються в єдину систему та формують єдине електронне освітнє середовище. Використання мультимедійних засобів навчання, тестові контролі, віртуальні лабораторні роботи, масове online-спілкування студентів, викладачів, методистів, проведення селекторних нарад і відеоконференцій здійснюється в університеті за допомогою сучасних технологій Microsoft Lync із використанням сучасного серверного обладнання. На території навчальних корпусів університету встановлено понад 30 точок бездротового (Wi-Fi) зв’язку, що дає можливість використання власних комп’ютерних і мобільних пристроїв як студентів, так і викладачів. Отже, розглянуті вище кроки освітньої діяльності Хмельницького національного університету в контексті забезпечення підготовки конкурентоспроможних і високопрофесійних фахівців свідчать, що саме якісний і прозорий навчальний процес визначає рівень підготовки випускників і престиж ВНЗ – як у регіоні, так і за його межами. Надалі ХНУ планує працювати над утриманням балансу досягнутих показників і сконцентруватись ще більше на якості усіх сфер діяльності університету.   Микола Скиба, ректор ХНУ, професор  Олег Шинкарук, проректор з науково-педагогічної роботи ХНУ, професор  Лариса Любохинець, завідувач навчально-методичного відділу ХНУ, доцент  

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу