Від моряка до «утеплювача» будівель: робота над новою якістю профтехосвіти триває У МОНмолодьспорту вважають, що сучасних робітників потрібно навчати по-новому. Тому триває активна робота над впровадженням державних стандартів ПТО. Нещодавно в Будинку уряду відбулася відеоконференція, присвячена цій тематиці. В київській студії на прямому зв’язку із представниками Харківської, Дніпропетровської, Одеської і Львівської областей були заступник міністра МОНмолодьспорту Борис Жебровський, директор Департаменту професійно-технічної освіти В’ячеслав Супрун, начальник відділу змісту та організації навчального процесу департаменту Алла Луцька, начальник відділення науково-методичного забезпечення змісту ПТО Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Віктор Паржницький. Такий формат зустрічі дав змо­гу отримати якісний зворотний зв’язок із профтехосвітянами України, які не тільки впроваджу­ють нові стандарти освіти, а й бе­руть активну участь у їх створенні. 94 «ГАРЯЧИХ» СТАНДАРТИ З АКТУАЛЬНИХ ПРОФЕСІЙ В’ячеслав Супрун розповів, що на засіданні Комітету з економічних реформ, яке відбулося 17 жовтня 2012 року, Президент України Віктор Янукович наголосив, що українська освіта має готувати кваліфікованих і потрібних сучасному ринкові пра­ці фахівців. І перші кроки в цьому напрямі вже зроблено: разом з ор­ганізаціями роботодавців підготовле­но Національну рамку кваліфікацій. Розроблено 65 нових освітніх стан­дартів.  – Їх розробка, а також впро­вадження і поширення – це ре­зультат наших з вами спільних зу­силь, – звернувся до учасників зустрічі В’ячеслав Супрун. За його словами, всього у 2011 – 2012 ро­ках МОНмолодьспорту затвердило 94 нових державних стандарти з ак­туальних професій. У цьому проце­сі активну участь взяли організації роботодавців, які визначали вимоги до кожної професії. НАВЧАВСЯ САМ? ОТРИМАЙ ДИПЛОМ! Під час відеоконференції Алла Луць­ка розповіла, що нині у професійно­му навчанні на виробництві перед­бачено скорочення кількості годин навчальних планів і програм до 50 відсотків. Але тільки за умови, що учні й справді володіють професій­ними знаннями й уміннями. Щоб юридично врегулювати це питання, 20 листопада 2012 року внесено змі­ни до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту». Таким чином створюється механізм оціню­вання наявних знань і умінь слуха­ча, який прийшов на перепідготовку й підвищення кваліфікації. Вводить­ся також поняття про вхідний кон­троль умінь і навичок, що проводити­меться відповідною кваліфікаційною комісією.  – Аби скоротити програми і плани не штучно, а з урахуван­ням наявних знань та умінь, роз­робляються положення про порядок проходження вхідного контро­лю, – розповідає Алла Володими­рівна. – Тобто враховуватимуться не лише документи, скажімо, про суміжну професію, а й уміння, на­буті неформальною освітою, влас­ним досвідом. Наприклад, столяр працює за професією четвертого розряду, але поступово на вироб­ництві виконує більш складні за­вдання й набуває навичок п’ятого. Він приходить до навчального за­кладу для підвищення кваліфікації, де враховують його навички і, від­повідно, скорочують програму. Тож фахівець може навчатися за індиві­дуальним графіком. «УТЕПЛЮВАЧІ» Й «ГІПСОКАРТОННИКИ» НИНІ В ЦІНІ Професія будівельника завжди є перспективною. Однак сьогодні зростає попит на таких фахівців, про підготовку яких десяток років тому ще й не думали.  – З минулого року ми впрова­джуємо професію «монтажник сис­тем утеплення будівель», зокрема, на базі Харківського ВПУ будівни­цтва, – розповідає директор на­уково-методичного центру ПТО в Харківській області Тетяна Русла­нова. – Ця професія користується попитом, насамперед, серед абітурі­єнтів. Ми розуміємо, що такі фахів­ці будуть затребуваними на сучасних будівництвах. Також популярною є професія монтажника гіпсокартонних конструкцій. Важливо зазначи­ти, що ми не відчуваємо ніяких мате­ріально-технічних проблем у процесі підготовки таких фахівців. КОМП’ЮТЕР НАВЧИТЬ ТОКАРЯ Не секрет, що учням закладів ПТО часто бракує підручників, з допомо­гою яких вони могли б отримати най­сучаснішу інформацію для власної професійної діяльності.  – Актуальною залишається від­повідність навчальної літератури, яка нині є у ПТНЗ, новим стандар­там професій, – каже Олександр Корчевський, директор Навчально-методичного центру ПТО в Одесь­кій області. – Ми хочемо, щоб стандарти диктували зміст літератури, а не застаріла література «запису­валася» до нових стандартів. Тобто зміст підручників обов’язково пови­нен відповідати осучасненому змістові стандартів. Працівники ІІТЗО МОНмолодьспорту знають, як цьому зарадити: допоможуть сучасні технології на­вчання. Начальник відділення на­уково-методичного забезпечення змісту ПТО Віктор Паржницький розповів про розроблення спеці­альної електронної навчальної плат­форми.  – Вона забезпечить випуск ін­терактивних підручників, – розпо­відає Віктор Валентинович. – Нині працюють групи зі створення таких підручників з професій «зварювальник», «токар», «електромеханік». Вони будуть інтерактивними, слугу­ватимуть і викладачам, і учням. Нині більш як п’ятсот викладачів з усі­єї України пройшли навчання про використання цієї платформи. Цікавинкою є те, що кожен викладач з її допомогою створить власний про­фесійний кабінет, де може розробля­ти уроки й ділитися досвідом зі сво­їми колегами. ЄВРОСТАНДАРТИ ДЛЯ МОРЯКІВ Олександр Корчевський наголосив, що до деяких стандартів потрібно терміново внести корективи. Йшло­ся саме про підготовку моряків.  – Згідно з Манільськими поправ­ками до Конвенції, яку підписала й Україна, введено нову класифіка­цію морських робітничих профе­сій, – розповідає Олександр Еммануїлович. – Раніше були матроси й мотористи першого і другого кла­сів. Нині, згідно з цією конвенці­єю, таких професій вже нема. Є дві інші: матрос на палубі й моторист-інженер.  – Ми готові розробити нові дер­жавні стандарти, – сказав В’ячеслав Супрун. – Але спочатку потрібно поновити кваліфікаційні характерис­тики, на підставі яких вони розро­блятимуться. КРИЗИ МИНАЮТЬ, ПТО ЗАЛИШАЄТЬСЯ Учасники конференції порушували питання й надавали пропозиції, зо­крема, щодо вдосконалення критері­їв кваліфікації атестації випускників ПТНЗ, регулювання взаємовідносин між замовниками робітничих кадрів із ПТНЗ, приведення діючих норма­тивно-правових актів у відповідність із загальними вимогами нових дер­жавних стандартів ПТО тощо.  – У мене таке враження, що тіль­ки ми закінчимо працювати над усі­ма стандартами, треба буде починати знову. Адже все так швидко зміню­ється, – резюмував Борис Жебровський. В епоху реформування і криз саме нові стандарти започаткували нову еру підготовки кваліфікованих робіт­ників. І зайвий раз продемонструва­ли, що кризи приходять і минають, а система профтехосвіти залишаєть­ся. Але, зважаючи на невпинний по­ступ прогресу, робота над удоско­наленням підготовки робітників не припиниться ніколи. ЦІЛКОМ ОФІЦІЙНО НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ ТИЖДЕНЬ Газета «Освіта України» започатковує новий розділ. Віднині всі читачі можуть ознайомитися з нормативно-правовими актами й листами МОНмолодьспорту. Таким чином Ви будете тримати руку на пульсі головної освітянської установи країни. ЗНО І ВСТУП Керівникам ВНЗ І – № рівнів акредитації всіх форм влас­ності й підпорядкування спрямований лист № 1/9-843 від 19.11.2012 щодо розроблення Правил прийому до ВНЗ. МОН­молодьспорту надсилає для використання Примірні правила прийому до ВНЗ у 2013 році. І рекомендує дотримуватися їх структури та змісту при створенні власних правил прийому. Наказом № 1297 від 20.11.2012 затверджено Календар­ний план підготовки та проведення зовнішнього незалеж­ного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів Украї­ни в 2013 році. Міністр освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, начальники управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівники ВНЗ повинні створи­ти в закладах належні умови для роботи пунктів тесту­вання у дні його проведення. Наказ № 1308 від 21.11.2012 затверджує Методичні рекомендації з розроблення Положення про структур­ний підрозділ освіти і науки, молоді та спорту місце­вої державної адміністрації. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлін­ня освіти і науки обласних, Київської та Севастополь­ської міських державних адміністрацій повинні їх опри­люднити. І забезпечити їх врахування при розробленні положень про відповідні структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій. (Докладно про нові умови вступу до ВНЗ – на стор. 6 – 7). БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДОШКІЛЬНИКІВ Для поліпшення навчально-методичного забезпечення освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах і на виконання Державної цільової соціальної програми роз­витку дошкільної освіти на період до 2017 року Наказом № 1298 від 20.11.2012 започатковується серія видань «Бі­бліотека дошкільника». До неї увійдуть літературно-ху­дожні збірки, навчальні посібники, робочі зошити, альбо­ми для роботи з дітьми в умовах різних форм здобуття дошкільної освіти. Інформацію щодо друкування видань серії можна буде знайти в фахових періодичних видан­нях, на сайтах МОНмолодьспорту та ІІТЗО. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автоном­ної Республіки Крим, управління освіти і науки облас­них, Київської, Севастопольської міських державних адмі­ністрацій повинні сприяти комплектуванню бібліотек при науково-методичних центрах (кабінетах) управлінь освіти районних, міських державних адміністрацій і в дошкіль­них навчальних закладах виданнями серії «Бібліотека до­шкільника» за рахунок коштів місцевих бюджетів. Видання мають бути рекомендовані МОНмолодьспорту або схва­лені комісією з дошкільної педагогіки та психології На­уково-методичної ради з питань освіти МОНмолодьспорту для використання в дошкільних навчальних закладах. БЕЗПЕКА Й ЕТИКА Галузева програма гарантування пожежної безпеки на 2012 – 2015 роки для навчальних закладів усіх типів, рівнів акредитації та форм власності затверджена Нака­зом № 1288 від 19.11.2012. Регіональні програми гаран­тування пожежної безпеки на 2012 – 2015 роки для на­вчальних закладів мають бути приведені у відповідність до цієї програми. Згідно з Законом України «Про захист тварин від жор­стокого поводження», розпорядження Кабінету Міністрів України і наказів МОНмолодьспорту, Наказом № 1287 від 19.11.2012 затверджується Положення про Комітет з пи­тань етики (біоетики) і його персональний склад. Наказом № 1296 від 20.11.2012 призначаються акаде­мічні стипендії Кабінету Міністрів України обдарованим студентам із числа інвалідів на 2012 – 2013 навчальний рік. Департамент економіки та фінансування повинен пе­редбачити кошти для виплати цих стипендій, а керівни­ки ВНЗ – забезпечити їх виплату. УСІМ ПОТРІБНІ КОНКУРСИ У листі № 1/9-851 від 22.11.2012 йдеться про підсумки про­ведення ІІІ Всеукраїнського конкурсу фахової майстернос­ті для вчителів-україністів «Соняшник – учитель» – 2012 та організацію конкурсу «Соняшник – учитель» – 2013. Третій Всеукраїнський конкурс, що відбувся 10 жовтня, об’єднав 767 учителів із 25 областей України, перемож­цями стали 54 педагоги. Наказ № 129 від 19.11.2012 регламентує проведення Всеукра­їнського конкурсу фахової майстерності серед студентів ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації у 2012 – 2013 навчальному році. По­дія відбудеться двома етапами: І етап (місцевий) – у грудні 2012 року; ІІ етап (всеукраїнський) – у квітні 2013 року. За­тверджено організаційний комітет конкурсу, перелік профе­сій і базових ВНЗ для проведення другого етапу конкурсу. Максим КОРОДЕНКО, «Освіта України» № 48

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу