У Навчально-методичному центрі Мінагрополітики і продовольства, що в Немішаєвому на Київщині, на нараду зібралися представники громадської організації «Асоціація працівників вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації» і Спілки голів обласних рад директорів ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації України.

 

Спектр тем, що обговорю­вали на зібранні, був ши­роким — віднорматив­но-правового забезпечення до державної підсумкової атес­тації. На запитання директо­рів відповідали і представники МОНмолодьспорту.

Директор НМЦ аграрної освіти Микола Хоменко пору­шив питання підготовки молод­ших спеціалістів. До речі, цей рівень прописаний і впроек­тах Закону України «Про вищу освіту», тож він буде збереже­ний. Особливу увагу Микола Павлович звернув на порядок проведення моніторингу якос­ті освіти.

Нагадаємо, моніторинг якос­ті освіти передбачає Постанова Кабміну № 1283 від 14 грудня 2011 року. Цікава деталь: не­залежна перевірка знань сту­дентів у технікумах і коледжах аграрного профілю проводить­ся в режимі он-лайн. І вже є інформація, насамперед резуль­тати, які можна порівняти, на­приклад, з підсумками сесій.

— Це робиться не для ін­спекції, а для самих навчаль­них закладів, — зазначив Ми­кола Павлович.

Директор Київського регіо­нального центру оцінювання якості освіти Світлана Сакаєва розповіла про особливості цьо­горічного зовнішнього незалеж­ного оцінювання.

Завідувач сектору з питань підготовки молодших спеціаліс­тів Департаменту вищої освіти МОНмолодьспорту Євген Кар­пенко висвітлив тему органі­зації навчально-виховного про­цесу у ВНЗ. Директорів також цікавили нюанси деяких інтруктивно-нормативних документів, наприклад, заповнення додатків до дипломів.

— Ми раніше давали роз’яснення щодо цього ін­структивним листом, — за­значив представник мініс­терства. — Якщо настав час поновити його і внести корек­тиви, то ми це зробимо.

Головний спеціаліст відді­лу інформаційно-аналітичної роботи Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Укра­їни Світлана Кретович поін­формувала учасників наради про перспективи держзамов­лення на молодших спеціа­лістів. Наприклад, воно буде збільшено за технічними та спеціальностями, які прово­дять підготовку фахівців у сфері ІТ-технологій.

Дмитро ШУЛІКІН, «Освіта України» № 15

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу