Під час прес-конференції директор Українського центру оцінювання якості освіти Ірина Зайцева розповіла про те, як вплинув чемпіонат ЄВРО – 2012 на цьогорічне зовнішнє незалежне оцінювання, про найпопулярніші предмети тестування і пильний контроль за чесністю учасників.

 

Уже завершилися два дуже важливих етапи: реєстрація і пробне тес­тування, яке відбулося 24 і 31 березня. Цього року мож­на пройти тестування з чоти­рьох предметів, а не з п’яти, як минулого року.

— Аналіз, який ми зробили, довів, що чотирьох предметів абсолютно достатньо, — каже Ірина Зайцева. — До речі, на четвертому і п’ятому тестуван­нях було зовсім мало людей. Тобто це рішення — виважене.

До предметів, з яких мож­на пройти тестування, додала­ся всесвітня історія. Нині на неї зареєструвалося більш як 10 ти­сяч осіб — це близько 4 від­сотків від усіх учасників тес­тування.

ВПЛИНУВ ЄВРО – 2012

Цьогоріч тестування відбу­деться раніше, ніж зазви­чай — це пов’язано з прове­денням Чемпіонату Європи з футболу. Перший тест — з хімії — відбудеться 15 трав­ня. Тест з біології буде остан­нім — 7 червня.

ЗНО розпочнеться ще до за­кінчення навчального року, од­нак УЦОЯО врахувало всі мож­ливі ускладнення. Торік багато пунктів тестування розміщу­валося у школах, а нині там триватиме навчальний процес. Тому для учасників ЗНО радо відчинять двері ВНЗ — скла­дати тести будуть і в цих при­міщеннях.

— Ми організували робо­ту так, що тести, які складати­ме більшість абітурієнтів, від­будуться, коли навчальний рік уже завершиться, — розпові­дає Ірина Павлівна.

Тестування з української мови і літератури, математи­ки й історії України проводи­тимуть у дві сесії — воно три­ватиме два дні.

— З двох предметів — гео­графії та іноземних мов — ми проводимо тестування в суботу. Раніше в нас була можливість відпочивати у вихідний, але те­пер графік щільніший, — заува­жила директор УЦОЯО.

— Які предмети найпопуляр­ніші?

— У нас є один предмет, який поза конкурсом кожно­го року, — всміхається Ірина Зайцева. — Це загальнодержав­ний обов’язковий тест з україн­ської мови і літератури. Майже всі особи, які зареєструвалися, проходять його — 324 тисячі. На другому місці — історія Украї­ни, на третьому — математика. Ці вподобання абітурієнтів збі­гаються з минулорічними. Всьо­го абітурієнти складатимуть тести з тринадцяти предметів.

ОБРАТИ МОВУ

Абітурієнти мають змогу об­рати мову складання тесту. Зрозуміло, що це не стосу­ється української мови і літе­ратури, російської, іноземних мов. Наприклад, історію Укра­їни російською складатимуть 17 відсотків зареєстрованих, молдовською — 0,3 відсотка, угорською — 0,15 відсотка. Фізику захотіли складати ро­сійською — 23 відсотки, угор­ською — 0,2 відсотка.

— Якщо узагальнити, більш як 20 відсотків учасників ЗНО складатимуть тести російською мовою, — резюмує Ірина Пав­лівна.

ЯКЩО СТАЛОСЯ НЕПЕРЕДБАЧУВАНЕ

Якщо з якоїсь об’єктивної при­чини абітурієнт не міг узяти участь в основній сесії ЗНО, то він може протягом п’яти ро­бочих днів звернутися до ре­гламентної комісії відповідного регіонального центру і пода­ти заяву з проханням надати йому можливість узяти участь у додатковій сесії. Цим мож­на скористатися, якщо до за­яви додати, наприклад, довід­ку від лікаря. Тож абітурієнти, які просто спізнилися на тес­тування, чекатимуть наступно­го року.

— Був випадок, коли людина захворіла в день ЗНО, але до лі­каря звернулася вже після його завершення, — говорить Іри­на Павлівна. — Зазвичай ЗНО розпочинається об одинадцятій. Тож, якщо ви вранці відчули, що занедужали, потріб­но терміново виклика­ти лікаря.

Треба сказати, що в регла­ментних комісіях працювати­муть медики, які визначати­муть, чи серйозною є хвороба. Поважною причиною є і втра­та когось із близьких абітурі­єнта — регламентна комісія за­звичай дає змогу взяти участь у додатковій сесії.

Але не тільки негативні фак­тори можуть завадити абіту­рієнтам складати ЗНО. Дех­то під час тестування бере участь у змаганнях, міжнарод­них олімпіадах, які проводить МОНмолодьспорту чи Мініс­терство культури України. Звісно, такі діти теж матимуть змогу взяти участь у додатковій се­сії ЗНО.

СПРАВИ ФІНАНСОВІ

— У нас досить велике недофінансування цього року, — констатує Ірина Зайцева. За її словами, для проведення ЗНО нині не вистачає близько 22 мільйонів гривень. Керівництво УЦОЯО звернулося до Кабінету Міністрів України і нині з до­помогою міністра освіти і нау­ки, молоді та спорту Дмитра Та­бачника і народних депутатів з Комітету науки і освіти Верхо­вної Ради України це питання вирішується. Коштів бракує, бо УЦОЯО був профінансований на минулорічному рівні. А тоді учасників ЗНО було менше — близько 258 тисяч. Ірина Пав­лівна зауважує, що вартість ор­ганізації випробувань і тестових завдань залишилася на минуло­річному рівні. І заспокоює, що грошей вистачає на розроблен­ня і друк тестів, на проведення ЗНО з дотриманням усіх вимог. Але проблеми можуть виникну­ти, коли УЦОЯО буде розрахо­вуватися з тими, хто працювати­ме на пунктах тестування.

СЕРЕДНІЙ БАЛ НЕ НІВЕЛЮЄТЬСЯ

Дехто з абітурієнтів вважає, що результати ЗНО нівелюються, адже для вступу враховувати­муться середній бал атестата і університету. Що про це думає директор УЦОЯО?

— Я не вважаю, що резуль­тати ЗНО нівелюються, — на­голошує Ірина Зайцева. — Адже середній бал атестата, який враховується, становить тільки частку. На мою думку, сума балів, за якою абітурієнт вступає до ВНЗ, має бути комп­лексною.

МЕТАЛОШУКАЧІ І ВІДЕОКАМЕРИ

Нині чесність учасників ЗНО контролюватимуть пильніше, ніж торік. Адже працівники зможуть разом з представни­ками правоохоронних органів використовувати металошукачі. Звісно, такий контроль буде ви­бірковим — відбуватиметься не в усіх пунктах тестування. Та­кож передбачається використо­вувати і камери відеоспостереження.

— У нас в країні немає сьо­годні можливості всі навчальні заклади, де ми проводимо тес­тування, обладнати камерами відеоспостереження. Але дея­кі — вже мають камери, деякі ще буде обладнано, — зазначи­ла Ірина Павлівна.

За різноманітні порушення минулого року було анульова­но близько двохсот робіт.

— Якщо під час тестування ми виявимо в людини мобіль­ний телефон або інший при­стрій, незалежно від того, чи користувалася вона ним, чи ні, то вимушені будемо анулювати роботу, — зауважує директор УЦОЯО. — Тому я раджу не ри­зикувати і не втрачати можливісті отримати результати ЗНО цього року.

Максим КОРОДЕНКО, «Освіта України» № 15

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу