Посадовці МОНмолодьспорту розповідають про визначні події року, що минає На старті 2013-го, оглядаючись на події року, що минає, ми згадуємо, аналізуємо й оцінюємо наші досягнення – як особисті, так і професійні. Напередодні завершення 2012 року ми запитали у працівників Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, відповідальних за різні напрями освіти, про те, які здобутки в галузі освіти цього року вони вважають знаковими. Запитання, яке ми ставили, було дуже простим: «Яке ваше особисте досягнення у сфері освіти в цьому році ви вважаєте найбільш вагомим? Якими здобутками міністерства ви найбільше пишаєтеся?». Директор Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Олег ЄРЕСЬКО: Мабуть, не варто виокремлювати якійсь мої особис­ті здобутки, адже ми всі разом робимо одну спра­ву. Тож зупинюся все-таки на тих здобутках Міністер­ства у 2012 році, які, власне, мені видаються справді знаковими у розвитку української освіти. Передусім хочу згадати про таке колосальне досяг­нення, як збільшення кількості дитячих садків в Укра­їні, адже за цим втішним показником стоїть масштаб­на робота Міністерства спільно з органами місцевої влади. Таким чином ми суттєво зменшили черги на влаштування дошкільнят до дитячих садків. Що особливо тішить – у нас відтепер відзначається Всеукраїнський день дошкілля, вперше проведений на державному рівні 27 вересня цього року разом з Все­українською асоціацією працівників дошкільної осві­ти. Під час цього заходу було організовано виставку творчих робіт дітей і працівників дошкільних навчаль­них закладів з усіх куточків країни, визначено най­кращі дитсадки та найкращих вихователів України. Також важливим здобутком цього року стало онов­лення змісту дошкільної освіти – розроблено і при­йнято Базовий компонент як новий стандарт дошкілля. Попередній затверджувався ще 14 років тому. Новий документ визначає зміст і структуру дошкільної освіти за його інваріантною і варіативною складовими, в яких закладено перші сходинки наступності й перспектив­ності між дошкільною та початковою ланками освіти на державному рівні. Характерною особливістю при­йнятого Базового компоненту є те, що ним зможуть користуватися не лише фахівці, а й батьки, виховате­лі та всі, хто опікується вихованням дитини, – адже документ написаний не сухою, протокольною, а жи­вою мовою. Також колегія міністерства затвердила Програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», яка стала обов’язковою для впро­вадження з 1 вересня 2012 року. Одним із найвагоміших досягнень міністерства у 2012 році особисто я вважаю перехід початкової школи на навчання за новим стандартом: з 1 вересня навчання за новим Державним стандартом початкової загальної освіти розпочали учні 1-х класів. Основою стандарту стали компетентістний підхід і здоров’язбережувальні технології. Задля успішного втілення нового стандарту в життя було проведено величезна за обсягом та зна­ченням роботу: створені нові навчальні програми, під­готовлені вчителі, конкурсним шляхом відібрані, над­руковані і вперше вчасно розвезені підручники. І хоча напередодні нового навчального року ми спостерігали активізацію суперечок щодо доцільності впроваджен­ня нового стандарту через якусь, начебто, перезавантаженість, згодом усі отримали змогу переконатися: його реалізація була більш ніж успішною. Діти чу­дово все засвоюють і розуміють, виправдовуючи всі сподівання, які на них покладалися. Підвищення рівня знань іноземних мов, вивчення яких усі школярі України розпочали з 1 класу – ще один рішучий крок до вдосконалення якості україн­ської освіти. Розроблення та затвердження нових навчаль­них програм для 5 – 9 класів стало у 2012 році ще одним вкрай важливим досягненням міністер­ства. Адже розвантаження змісту від неактуально­го та застарілого матеріалу, обов’язкова наявність здоров’язбережувального компоненту, відповідність віковим особливостям дитини – це ті нововведення, яких давно потребував сучасний стан освітньої галузі. Безумовно, унікальним досягненням цього року ста­ло проведення вперше Національного турніру зі шкіль­ного футболу «Ми – господарі Євро – 2012», учас­никами якого стали майже 10 тисяч шкільних команд. Проведення Першої всеукраїнської акції «Нові стан­дарти – нова школа»; Перших всеукраїнських з’їздів вчителів математики та інформатики та багато, так би мовити, «дрібніших» досягнень, якщо розглядати їх у загальнодержавному масштабі. Не менш важливих для української освіти можна було ще згадати, але фундаментальними у 2012 році стали ті, які окреслив. Директор Департаменту професійно-технічної освіти В’ячеслав СУПРУН: Одним із найважливіших досягнень став початок цілеспрямованої роботи з оновлення змісту шля­хом розробки та впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних робітничих професій: всього у 2012 році Міністерство затвердило 60 нових державних стандартів з актуальних на рин­ку праці професій, у розробленні яких активну участь взяли організації роботодавців, котрі визначали квалі­фікаційні вимоги до кожної професії. Упровадження Національної рамки кваліфікацій, розроблення професійних стандартів і кваліфікацій, зміна підходів до державних стандартів ПТО з кон­кретних професій, що стандартизуватимуть не про­цес, а результати навчання – це ще низка здобутків Міністерства, які справді помітно вплинули на розви­ток української освіти. Знаковим є те, що у 2012 році вперше для про­фесійно-технічних навчальних закладів сформовано та реалізовано державне замовлення на підготовку ро­бітників високого рівня кваліфікації з технологічно складних і наукоємних професій та спеціальностей з отриманням високих робітничих розрядів і освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Цим формується престижність професійно-технічної осві­ти, встановлюється високий рівень якості навчання. Адже нашому сучасному виробництву потрібен саме висококваліфікований робітник. На ринку праці ко­ристуються попитом не стільки ті, хто виконує певні вузькопрофільні функції, а більш досвідчені робітники, які володіють кількома професійними кваліфікаціями. Треба згадати також і про довготривалі досягнен­ня – як, наприклад, реалізація Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011 – 2015 роки. Це дасть змогу, зокрема, створи­ти всі необхідні умови для отримання якісної освіти, модернізувати матеріально-технічну базу ПТНЗ, ак­тивно впроваджувати у навчальний процес інформа­ційно-комунікаційні та інноваційні технології навчан­ня та виробництва, нові сучасні професії. Оновлення нормативно-правової бази, прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення управління професійно-технічною осві­тою», затвердження Положення про навчально-практичний центр (за галузевим спрямуванням) ПТНЗ та­кож варто відзначити як істотні здобутки 2012 року. 25 квітня 2012 року відбувся, без перебільшення безпрецедентний за роки незалежності України захід: Перший Всеукраїнський форум майстрів виробничо­го навчання професійно-технічних навчальних закла­дів. Під час форуму обговорено питання щодо ролі майстра виробничого навчання у професійному ста­новленні учнів, їхнє значення у вихованні молодого покоління. Створено Всеукраїнську раду майстрів ви­робничого навчання, що, безумовно, можна вважати не менш важливим здобутком. Загалом до великого переліку досягнень міністер­ства в 2012 року можна додати проведення багатьох тематичних заходів: Всеукраїнської наради директо­рів закладів та установ професійно-технічної освіти, на базі яких проводиться дослідно-експерименталь­на робота; Всеукраїнського конкурсу веб-сайтів про­фесійно-технічних навчальних закладів та їх громад­ське рейтингове оцінювання тощо. Серед особистих досягнень найбільш вагомим для мене стало нагородження Державною премією Укра­їни в галузі освіти 21 листопада 2012 року в Мініс­терстві освіти і науки, молоді та спорту. Особливо приємним є те, що міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник особисто урочисто привітав лауреатів Державної премії. Хочу висловити від імені авторів циклу робіт «Фор­ми та зміст курсового підвищення кваліфікації ке­рівних і педагогічних працівників закладів професій­но-технічної освіти» слова вдячності за підтримку у здобутті Державної премії України в галузі освіти у номінації «Професійно-технічна освіта» за визнання та позитивну оцінку результатів багаторічної праці авторського колективу, які ще раз підкреслили важ­ливість і необхідність розбудови системи професійно-технічної освіти та підтвердили позицію, що тільки в тісній співпраці Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, регіональної методичної служби, професійно-технічних навчальних закладів, науковців, закладів вищої і післядипломної освіти та роботодав­ців забезпечується безперервний розвиток професій­ної компетентності педагогічних працівників. Директор Департаменту вищої освіти Юрій КОРОВАЙНЕНКО: Безумовно, найважливішим досягненням року стало започаткування ряду реформ з метою адаптації системи вищої освіти до європейських вимог. Одним з важливих кроків на цьому шляху стало впорядку­вання мережі вищих навчальних закладів і утворен­ня потужних регіональних університетських центрів. Упродовж 2010 – 2012 років утворено дев’ять регіо­нальних університетських центрів на базі 22 вищих навчальних закладів. Найбільш ефективним проектом було створення Криворізького державного універси­тету, до складу якого увійшли два університети, два науково-дослідних інститути та два структурних під­розділи інших вищих навчальних закладів. Ще одним помітним здобутком стало розроблення проекту Концепції формування, розміщення та пер­соніфікації державного замовлення на підготовку фа­хівців з вищою освітою, наукових, науково-педагогіч­них та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів. Концепція передбачає, що державні замовники – центральні органи виконав­чої влади, до сфери управління яких належать про­фесійно-технічні та вищі навчальні заклади, розмі­щують державне замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою, наукових, науково-педагогічних і робітничих кадрів на принципах змагальності (рейтинговості) та профільності навчальних закладів з ураху­ванням регіональних особливостей ринку праці через конкурсний відбір, що здійснюється створеними при них конкурсними комісіями. Уперше передбачено, що особа, яка навчається, зарахована на навчання до ви­щого навчального закладу за рахунок державного за­мовлення, протягом всього терміну навчання на під­ставі рейтингу навчальних досягнень, що складається вищим навчальним закладом, має право на отриман­ня гранту для оплати власних витрат, пов’язаних з навчанням, та на побутові потреби, у тому числі на проживання, проходження практик, короткотерміно­вих курсів тощо. Майже в усіх вищих навчальних за­кладах створено Центри сприяння працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів. Розроблено нову методику розрахунків вартості підготовки фахів­ців з урахуванням особливостей фінансових витрат за окремими групами галузей знань. Значну увагу приділено формуванню нового поко­ління державних стандартів вищої освіти – з перехо­дом від оцінки знань випускника вищого навчально­го закладу до оцінки його компетенцій та визначення рівня компетентності в цілому. На цей час реалізується пілотний проект освітніх стандартів з багатьох напрямів та спеціальностей ви­щої та професійно-технічної освіти в рамках спільно­го проекту міністерства, групи «Систем Кепітал Ме­неджмент» і Конфедерації роботодавців. За участю представників роботодавців розроблено і затверджено урядом України Національну рамку ква­ліфікацій, яка забезпечує ефективний взаємозв’язок між сферою освіти та ринком праці, наступність між рівнями освіти, реалізацію стратегії навчання впро­довж життя. У сфері інформаційно-комунікаційних технологій відповідні спеціальності гармонізовано з міжнарод­ними рекомендаціями, прийнятими європейською та американською науковою спільнотами щодо якісної підготовки ІТ-фахівців, а розроблені та затверджені галузеві стандарти вищої освіти відповідають міжна­родним рекомендаціям та навчальним програмам про­відних університетів світу. Окрім того, на виконання доручення уряду збіль­шено обсяги державного замовлення за напрямами: «Інформатика», «Системний аналіз», «Комп’ютерні науки», «Програмна інженерія», «Комп’ютерна ін­женерія», «Системна інженерія», «Автоматизовані та комп’ютерно-інтегровані технології», «Мікро- та наноелектроніка», «Телекомунікації», «Безпека інформа­ційних і комунікаційних систем», «Системи технічно­го захисту інформації», «Управління інформаційною безпекою» на 23,4 %. Серед плеяди досягнень 2012 року – розроблен­ня нової Концепції неперервної педагогічної освіти, в основу якої покладено два основні завдання: при­ведення змісту підготовки вчителів до нової школи та адаптація до європейського освітнього простору. Осо­бливу увагу в Концепції приділено змістовому напо­вненню педагогічної освіти, що є основою підготовки педагогічного працівника і передбачає забезпечення достатнього рівня академічної та професійної (психолого-педагогічної, методичної, практичної) підготовки. Бюджетна програма з навчання студентів та ста­жування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних закордонних вищих навчаль­них закладах, яка другий рік поспіль реалізується з ініціативи Прем’єр-міністра України Миколи Азарова, є дуже значним здобутком. Адже у 2012 році на на­вчання або стажування до провідних вищих навчаль­них закладів за кордон відправлено 353 особи. З них: 180 студентів, 73 аспіранта та 100 науково-педагогіч­них працівника. Також вагомим досягненням роботи міністерства вважаю те, що з початку 2012 року в Україні пра­цює Українсько-Американська робоча група Програми імені Фулбрайта, до складу якої входять представни­ки МОНмолодьспорту та Посольства США в Україні. Вирішуються нагальні питання поглиблення співпра­ці у сфері академічних обмінів, зокрема, щодо реалі­зації спільного пілотного Проекту з направлення на навчання за магістерськими програмами до провідних вищих навчальних закладів Сполучених Штатів Аме­рики українських студентів за такими пріоритетни­ми напрямами освіти і науки: нанотехнології, енергозбережувальні технології, нетрадиційні і відновлювані джерела енергії, авіаційна і ракетно-космічна техніка. Директор Департаменту наукової діяльності та ліцензування Олександр ЯКИМЕНКО: Насамперед, помітним досягненням у році, що минає, я вважаю реформування Державної акредитаційної комісії з госпрозрахункової організації в постійно ді­ючий колегіальний орган – Акредитаційну комісію, до складу якої входитимуть представники централь­них і місцевих органів виконавчої влади, організацій роботодавців, вищих навчальних закладів усіх форм власності і студентів. Спрощення процедури та зменшення строків при­йняття рішення про видачу сертифіката про акреди­тацію та ліцензії на освітню діяльність до двох і трьох місяців відповідно – ще одне, на мою думку, важли­ве досягнення у сфері освіти. Окремо хочу відзначити затвердження Державних вимог до акредитації напряму підготовки, спеціаль­ності та вищого навчального закладу як істотний здо­буток Департаменту наукової діяльності і ліцензуван­ня у 2012 році. Приємно також особисто повідомити про те, що цього року розширено права вищого навчального за­кладу після акредитації спеціальності та за певним рівнем в частині продовження строку дії ліцензії на строк дії сертифіката про акредитацію. Також для підвищення якості освіти в 2012 році ми зробили ще одне нововведення. Заборона на під­готовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «ма­гістр» у відокремлених структурних підрозділах вищих навчальних закладів, окрім відокремлених підрозділів ВНЗ, що є інститутами, та структурних підрозділів ви­щих навчальних закладів четвертого рівня акредита­ції за кордоном. Як на мене, всі ці здобутки свідчать про успішні кроки на шляху підвищення якості української осві­ти, тож оцінювати їх треба в комплексі, не виокрем­люючи жодного з досягнень міністерства. Начальник Управління міжнародного співробітництва Андрій БОЖКОВ: 2012 рік був надзвичайно багатий на події і до­сягнення. Найважливішим із них можна вважати процес продовження експансії позитивного іміджу України та української освіти на міжнародній арені. Про це свідчить той факт, що керівництво мі­ністерства брало активну участь у роботі найбільш вагомих міжнародних заходів з питань освіти, нау­ки, молоді та спорту, форумів і зустрічей, що були організовані найвпливовішими міжнародними орга­нізаціями: Організація Об’єднаних Націй, Рада Єв­ропи, Центрально-Європейська Ініціатива, ЮНЕСКО, Міжнародний Олімпійський Комітет і мали глобаль­не значення. Аби не бути марнослівним, хочу зазначити, що саме після участі міністра освіти і науки, молоді та спорту Дмитра Табачника в Конференції ООН зі сталого роз­витку «Ріо + 20» у червні 2012 року (м. Ріо-де-Жанейро, Федеративна Республіка Бразилія) Україна прийняла добровільне зобов’язання – «Екологізація освіти: вне­сок України», згідно з яким 70 українських універси­тетів здійснять екологізацію навчальних програм до 2014 року. Також у рамках візиту Дмитра Володими­ровича до Бразилії відбулася зустріч із міністром на­уки, технологій та інновацій Бразилії, за підсумками якої в Україні розпочато реалізацію програми бразиль­ського уряду для активізації процесу мобільності сту­дентів, викладачів та науковців «Наука без кордонів». Не менш значущою подією для світу науки ста­ло головування першого заступника міністра освіти і науки, молоді та спорту України Євгена Суліми на зустрічі міністрів науки і технологій країн-учасниць Центральноєвропейської ініціативи. Секретаріат Цен­трально-Європейської Ініціативи було повідомлено про підтримку урядом України згоди керівництва Наці­ональної академії наук України з пропозицією ЦЄІ щодо набуття членства в Міжнародному центрі ген­ної інженерії та біотехнології в рамках ЦЄІ. Також, за підсумками зустрічі, з’явилась можливість розвива­ти співробітництво вищих навчальних закладів Украї­ни з університетською мережею ЦЄІ. Окрім того, міністерство активно продовжує впро­вадження концепції Болонського процесу в Україні: зокрема, Дмитро Табачник взяв участь у ІІ Регіональ­ному засіданні міністрів освіти з питань реалізації Єв­ропейського простору вищої освіти, що було організо­вано Радою Європи в листопаді, і де було обговорено важливі питання співробітництва України з Радою Єв­ропи у сфері молодіжної політики, вищої та загальної середньої освіти. Варто також звернути увагу на активну участь Укра­їни у глобальному русі «Освіта для всіх», ініційованому Організацією Об’єднаних Націй з питань освіти, на­уки і культури (ЮНЕСКО). В рамках І сесії Глобаль­ного форуму ЮНЕСКО «Освіта для всіх», в якій брав участь перший заступник міністра Євген Суліма, від­булася зустріч з Директором ЮНЕСКО пані Іриною Боковою, яка високо оцінила здобутки освіти Украї­ни за останні роки. Оскільки налагодження взаємозв’язків між країна­ми Дунайського регіону набуває все більшого значен­ня, у липні перший заступник міністра Євген Суліма брав участь у Конференції міністрів з питань науко­вих досліджень Дунайського регіону, де основну ува­гу було приділено питанням сьогодення щодо спожи­вання енергетичних ресурсів, енергоефективності та впровадженню альтернативних джерел енергії. Також у рамках Конференції відбулися двосторонні зустрічі, основними питаннями яких стало налагодження парт­нерських відносин між країнами Дунайського регіону в галузі освіти, науки, досліджень. Не варто оминати увагою й процес активізації та розширення міжуніверситетських зв’язків з такими країнами, як: Китайська Народна Республіка, Феде­ративна Республіка Німеччина, Французька Республі­ка, Сполучені Штати Америки, Японія, Великобрита­нія та ін. Значно зросла кількість іноземних студентів з країн Західної Європи та Північної Америки у ви­щих навчальних закладах України, що є суттєвим до­сягненням у 2012 році. Варто також наголосити, що міністерство започат­кувало співпрацю з найбільшою в світі видавничою корпорацією «Ельзевір» (зокрема, обговорюється про­цес під’єднання вищих навчальних закладів України до інформаційно-наукової системи бази даних «Ель­зевір»), а також з головною фінансовою установою Європейського Союзу – Європейським інвестицій­ним банком (опрацьовується питання фінансування інноваційно-інвестиційних проектів в освітній сфері). Загалом приємно підсумувати, що у 2012 році було підготовлено та укладено понад 20 двосторонніх угод у галузі освіти і науки, молоді та спорту. Людмила Медведська, «Освіта України» № 52

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу