Міністр Дмитро Табачник під­писав лист керів­никам вищих на­вчальних закладів ІІІ — IV рівнів акре­дитації щодо вве­дення до складу приймальної комісії представників ор­ганів студентсько­го самоврядування ВНЗ для участі в роботі приймальної комісії. Як зауважив президент Національно­го студентського союзу Анатолій Ігнатович, це повинно забезпечити прозорість вступної кампанії для громадськості: «Можливість введення представників громадськості до приймальних комісій передбачено положенням про приймаль­ну комісію. Однак, на жаль, не всі ке­рівники вишів прагнуть зробити вступ­ну кампанію прозорою. Ці «окремі» керівники ВНЗ сприймають приймаль­ні комісії як місце для збирання гро­шових винагород від абітурієнтів, а не як робочий технічний орган. Тому На­ціональний студентський союз та «Сту­дентський захист» звернулися до мініс­терства з проханням підтримати органи студентського самоврядування». Схвалив це рішення міністра і ко­ординатор громадської ініціативи «Сту­дентський захист» Андрій Черних: «Таке рішення забезпечить відкритість вступ­ної кампанії в 2012 році». Таку думку підтримав і голова парла­ментського Комітету з питань науки і освіти Максим Луцький. — Сьогодні прозорості вступу сприяє зовнішнє незалежне оцінювання. Також в університетах враховують середній бал шкільного атестату. Так забезпечу­ється максимальна об’єктивність. Однак завжди є виняток і людський фактор, тому, я думаю, що студенти зможуть та­кож вплинути на те, щоб процес вступу до ВНЗ був максимально відкритим», — зазначив народний депутат. Парламентарій також додав, що сту­денти можуть консультувати абітурі­єнтів щодо вибору спеціальності, кон­курсу, процесу подання документів, навчальної програми з обраного фаху. — Абітурієнт має відчути, що потра­пив у дружню родину, де йому підка­жуть, допоможуть, порадять старші то­вариші. В Україні ці функції може взяти на себе студентське самоврядування, — додав Максим Луцький. Прес-служби МОНмолодьспорту,  «Освіта України» № 17

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу