Уряд України затвердив Державну цільову програму розвитку про­фесійно-технічної освіти на 2011 — 2015 роки (постанова Кабінету Міні­стрів України від 13.04.2011 № 495), обсяг фінансування якої становить 3,5 мільярда гривень.

— З ініціативи міністра освіти і науки, молоді та спорту Дмитра Та­бачника розпочалося якісне та стрім­ке реформування професійно-тех­нічної освіти. Такого ще не було за часів жодного міністра, жодного уря­ду. Сьогодні навчатися у ПТНЗ стало престижно, — наголосив директор Департаменту професійно-технічної освіти МОНмолодьспорту В’ячеслав Супрун.

У 2011 році затверджено34 дер­жавних стандарти з професій, що користуються попитом на ринку праці, в розробленні яких активну участь узяли науковці й роботодав­ці, котрі визначали кваліфікаційні вимоги до кожної професії.

— Є всі підстави стверджува­ти, що виконання програми забез­печить: створення системи якості професійно-технічної   освіти; модернізацію фінансового забезпечен­ня та управління ПТО; підвищення престижності робітничих профе­сій; удосконалення мережі ПТНЗ через їх укрупнення, — зазначив В’ячеслав Васильович. Сьогодні на стадії розроблення знаходиться по­над 60 державних стандартів з про­фесій, актуальних і затребуваних на ринку праці.

Упровадження нових виробничих технологій і техніки зумовлюють по­яву нових професій і видів робіт, у результаті — кількісно і якісно змінюється професійно-кваліфіка­ційна структура робітничих кадрів, виникає об’єктивна потреба у роз­ширені їх професійної компетент­ності. Йдеться про сучасні професії широкого профілю, пов’язані з обслуговуванням, налагодженням, ре­гулюванням, монтажем, ремонтом обладнання, впровадженням інфор­маційних і комунікаційних систем тощо. Рівень професіоналізму май­бутніх кваліфікованих робітників є прямо пропорційним до рівня на­даної їм освіти, що добре усвідом­лює влада.

«Освіта України» № 16

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу