Комісія з гуманітарної політики Київської міськради прийняла рішення підтримати розвиток навчально-практичних центрів галузевого спрямування на базі ПТНЗ.

 

Нині керівництво держави приділяє значну увагу розвитку освітньої галу­зі, зокрема забезпеченню підготовки ви­сококваліфікованих фахівців для потреб вітчизняної економіки. Один із провід­них напрямів цього процесу — вдоско­налення системи професійної освіти.

У рамках реалізації загальнодержав­ної освітньої політики зрушення відбу­ваються і на місцевому рівні. Зокрема, в Києві планується створення навчаль­но-практичних центрів галузевого спря­мування на  базі профільних профе­сійно-технічних навчальних закладів. Діяльність таких центрів дасть можли­вість значно поліпшити якість підготов­ки робітничих кадрів, підвищить їх мо­більність і конкурентоспроможність на ринку праці (к цьому випадку в столи­ці) і, основне, задовольнить потребу в кваліфікованих робітниках, озброєних знаннями з новітніх виробничих тех­нологій.

Нещодавно під головуванням депута­та Київради Алли Шлапак відбулося за­сідання постійної комісії з гуманітарної політики. З ініціативою створення галу­зевих навчально-практичних центрів пе­ред колегами з міськради виступив на­родний депутат, член парламентського комітету з питань науки і освіти Сергій Баранов-Мохорт. Також, його звернення містило прохання збільшити фінансове забезпечення міських ПТНЗ.

З питання виділення коштів профтех­нічним навчальним закладам також ви­ступила начальник Головного управління освіти і науки КМДА Віра Горюнова. За її інформацією, міська держадміністрація дала грошей більше, ніж мало бути за міжбюджетними трансфертами — близь­ко чотирьох мільйонів гривень.

Загалом за розрахунками, що здійсню­валися згідно з потребами за захищени­ми статтями, на фінансування профтехосвіти в Києві на 2012 рік визначили не менш як 152 мільйони гривень, куди обл­держадміністрація додала ще 12 мільйо­нів на заробітну плату, стипендію і хар­чування. Разом — 164 мільйони гривень. Однак, видатків на розвиток ПТНЗ не було передбачено, тим більше — на ство­рення центрів галузевого спрямування.

Щоправда, начальник відділу Департа­менту профтехосвіти МОНмолодьспорту Алла Луцька нагадала депутатам про ухва­лену урядом Державну цільову програму розвитку професійно-технічної освіти на 2011 — 2015 роки та джерела її фінан­сування. Зокрема, цей документ передба­чає фінансування профтехосвіти не лише з держбюджету, а й з місцевих. Так, на2012 рік з місцевих бюджетів передбачено20 мільйонів гривень для створення центрів інноваційних технологій на базі ПТНЗ та  мільйонів на капітальні видатки. Тож часточка Києва в цих видатках має бути.

Зрештою, місцеві депутати прийняли рішення порушити клопотання щодо ви­ділення додаткових коштів на профтехосвіту — 2,75 мільйона гривень на 2012 рік і розглянути питання про стан її роз­витку в Києві. Зазначимо, що ініціативи з підтримки столичних ПТНЗ пройшли за активного сприяння голови постій­ної комісії з питань гуманітарної полі­тики міськради Алли Шлапак.

Юрій ЗУЩИК, «Освіта України» № 16

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *