Міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро Табачник зустрівся з представниками Малої академії наук України, тележурналістами «5-го каналу», «Інтелекту ТУ» та дав розгорнуту оцінку нинішній системі підтримки талановитої молоді в Україні. — Мала академія наук України та всеукраїнські олімпіади — це два материки, з яких складається система підтримки талановитих дітей, — заявив Дмитро Табачник у своєму інтерв’ю. ДВА ОСВІТНІХ КОНТИНЕНТИ ДЛЯ ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ — Пане міністре, як сьогодні в Україні вирішується питання підтримки обдарованої молоді? — Вважаю, що освітню сис­тему України вирізняє з-поміж освітніх систем країн Західної Європи та Північної Америки унікальна практика підтрим­ки обдарованих дітей і заохо­чення їх до творчості. З чого складається ця система? З двох, так би мовити, великих мате­риків, на яких можуть розміс­титися та знайти свою дорогу в житті найталановитіші вихо­ванці загальноосвітніх навчаль­них закладів. По-перше, це сис­тема навчання в Малій академії наук України. Тут учні мають підготувати творчі роботи та публічно їх захистити. Другий великий материк — це систе­ма проведення шкільних між-предметних олімпіад, які від­буваються навіть не трьома, а чотирма етапами. Цих два «ма­терики», дві системи фінан­сує Міністерство освіти і нау­ки, молоді та спорту України. Крім того, завжди ми перед­бачаємо на це кошти в Дер­жавному бюджеті — зокрема на організацію відділень МАН майже в кожній області: нині кількість школярів-учнів МАН досягає вже 300 тисяч загалом по Україні. А система міжпредметних олімпіад цього року охо­пила понад три мільйони шко­лярів. Тож, як підтримати цю сис­тему і перетворити її на еле­мент ще більшого заохочення? Починаючи з 2010-го ми що­річно в Умовах прийому до ви­щих навчальних закладів плану­ємо вступ талановитих молодих людей на будь-яку спеціаль­ність поза конкурсом. Так, не­залежно від результатів тесту­вання і свого середнього бала атестата, вступають до вищих навчальних закладів усі пере­можці Міжнародних олімпіад з інформатики, астрономії, фізи­ки, хімії, біології та інших пред­метів. На рік це — від 20 до 30 дітей, але хотілося б, щоб їх було більше. З огляду на те, що заяви на вступ щороку по­дають близько мільйона дітей, то ці 20 — 30 — справжні ді­аманти, які необхідно берегти. Крім того, МОНмолодьспор­ту передбачено, що всі учасни­ки олімпіад, які зайняли призові місця в заключному ІІІ Всеукра­їнському етапі захисту конкурс­них робіт МАН України або в IV етапі міжпредметної олімпіа­ди — всі вони, згідно з Умовами прийому до вищих навчальних закладів, отримують додаткові бали, які зобов’язані враховува­ти будь-які вищі навчальні за­клади. Обдарована дитина по­винна знати: якщо вона посіла І місце в IV Всеукраїнському етапі шкільної олімпіади або в ІІІ Всеукраїнському етапі захис­ту конкурсних робіт МАН Укра­їни, то отримує 50 балів додат­ково. За ІІ місце або диплом ІІ ступеня — 40 балів, за ІІІ міс­це з дипломом ІІІ ступеня — 30 балів додатково до результатів тестування та бала атестата. За умови, що ця молода людина подає заяву на здобуття відпо­відної фахової спеціальності — тобто, вступає за тим науковим напрямом, профільний предмет у якому забезпечив їй призо­ве місце. Не можна перемогти в олімпіаді з біології, і отрима­ти переваги при вступі на здо­буття спеціальності «міжнарод­ні відносини». Цього року ми ухвалили рі­шення щодо збільшення квоти призових місць, а отже, й до­даткових балів для обдарованих учнів до 50 %. Це означає, що серед усієї кількості учасників фінальних етапів чи то конкурсу-захисту, чи всеукраїнських олімпіад, половина учнів тепер отримала змогу збільшити свої бали відповідно до зайнятих призових місць. А диференціація переваг при вступі за напрямом профільних предметів потрібна, насампе­ред, для врегулювання систе­ми підтримки обдарованої мо­лоді. Я за те, щоб в Україні були талановиті юристи, економісти, дипломати. Але, якщо дитина кілька років серйозно займа­лася хімією, біологією, інфор­матикою, астрономією тощо і перемагала у відповідних олім­піадах, то все-таки краще спря­мовувати свій життєвий шлях у тому фаховому напрямі, зді­бностями в якому обдарувала цю дитину природа. Хочеться також додати, що держава зацікавлена у збіль­шенні кількості інженерів. По­діляю щодо цього думку докто­ра фізико-математичних наук, канцлера Федеративної Респу­бліки Німеччина Ангели Меркель, яка стверджує: ХХІ сто­ліття належатиме тій країні, яка готуватиме більше найкращих інженерів. Саме тому ми з 2011 року впровадили таку новацію: ті, хто закінчує підготовчі кур­си з будь-яких інженерних спеціальностей, можуть, за рішен­ням Вченої ради відповідного навчального закладу, отримати додатково 20 балів. УКРАЇНА ДЕМОНСТРУЄ ТАЛАНТИ — Дмитре Володимировичу, а чи передбачені, окрім описа­них Вами систем підтримки обдарованої молоді, ще якісь заходи для сприяння цьому? Наприклад, як щодо можли­вості навчатися за кордоном? — У 2011 році з особистої ініціативи Прем’єр-міністра України Миколи Азарова ми вперше впровадили унікаль­ну бюджетну програму з на­вчання студентів і аспірантів та стажування наукових і нау­ково-педагогічних працівників у провідних вищих навчаль­них закладах за кордоном. Це також конкурсне змагання — програма, що проходить трьо­ма етапами: спочатку внутріш­ній конкурс за визначеними МОНмолодьспорту вимогами проводить вищий навчальний заклад, потім відбувається ре­гіональний конкурс. А згодом заключна конкурсна комісія при Міністерстві освіти іна­уки, молоді та спорту України у складі ректорів найкращих ВНЗ приймає рішення. Моло­да людина, яка претендує на підготовку та навчання закордоном за державні кошти, має бездоганно знати мову, якою там викладатимуть предмети. Крім того, претендент пови­нен мати у своєму науковому багажі кілька опублікованих робіт, виступів на конферен­ціях, працювати за науковою тематикою кафедри і факуль­тету, які він представляє, на­дати рекомендації своїх науко­вих керівників. Минулого року на фінансування цієї програми було виділено близько 40 мільйонів гривень. За ці кошти нам вдалося відправити на навчан­ня до найкращих університе­тів Європи, Сполучених Штатів Америки, Канади 275 студентів і аспірантів. Цього року ми за­планували розширення можли­востей для нашої молоді: пла­нується виділити 14 напрямів підготовки наших студентів і аспірантів за кордоном. Зана­шими попередніми оцінками, відповідних заявок на участь у програмі буде вп’ятеро більше. З КОЖНОЇ КРАЇНИ — ПО «СТОРІНЦІ ІСТОРІЇ» — Пане міністре, а чи можли­ве впровадження ще якихось нових програм підтримки об­дарованої молоді? — Щороку збільшується кількість шкільних міжпред-метних олімпіад. Справа в тому, що в міжнародній олімпіаді має право брати участь тільки та країна, де проводиться загальнонаціональна олімпіада з цього предмета. Саме тому ми створили кілька нових олімпі­ад. Скажімо, якщо раніше була об’єднана олімпіада з фізики й астрономії, тепер ми розділили ці предмети. Це було зроблено для того, щоб українська збір­на могла взяти участь окремо у міжнародній олімпіаді з фі­зики, а окремо — з астроно­мії. Такі самі можливості для участі у престижних міжнарод­них змаганнях ми передбачи­ли й для інших предметів, ви­діливши для цього відповідне фінансування. Окрім того, під час Форуму міністрів освіти європейських країн у вересні 2011 року ми ініціювали про­ект «Сторінки історії», згідно з яким українські і європей­ські школярі напишуть спіль­ний підручник з історії своїх країн. Старшокласникам про­понується написати посібник-підручник: по кілька сторінок з історії кожної країни від їх представників. Також ми вису­нули пропозицію створити сво­єрідний усеєвропейський сайт, на якому можна було б опри­люднювати наукові реферати та дослідження талановитих шко­лярів із гуманітарного напряму. Підсумовуючи, хочу зазна­чити, що система підтримки обдарованої молоді в Україні, на мою думку, розвивається правильно. Із допомогою міжпредметних олімпіад і конкур-сівзахистів при МАН України ми згуртовуємо представників талановитої молоді і даємо їм можливість вступати до вищих навчальних закладів із пере­вагами за їхні успіхи. Так ми можемо залучити найбільш об­дарованих до навчання у пре­стижних ВНЗ і забезпечити їм гідне майбутнє. Людмила МЕДВЕДСЬКА, «Освіта України» № 16

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Коментарі закриті.