«Шановна редакціє!

Звертається до вас учитель біології. Маю 36 років педагогічного стажу, вищу кваліфікаційну категорію та звання «Старший учитель». У 2009 році категорія і звання підтверджені за результатами чергової атестації рішенням районної атестаційної комісії. У зв’язку з появою нового Типового положення про атестацію педагогічних працівників під час здачі тарифікації на 2011 – 2012 рік головний економіст відділу освіти Богун Т. І. відмінив рішення атестаційної комісії і присвоїв мені кваліфікаційну категорію «спеціаліст». Я отримала не лише матеріальні (близько1000 грн.), а й моральні збитки. Так було знижено категорії ще семи моїм колегам. Прошу пояснити, чи правомірними були дії економіста і як повернути втрачені кошти за період з вересня 2011 р. по січень 2012 р.»

Валентина Лягуша, с. Благовіщенка Запорізької обл.

 

СЬОГОДНІ НА ЗАПИТАННЯ НАШИХ ЧИТАЧІВ ВІДПОВІДАЄ КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК ЛІЛІЯ СТИРЕНКО:

Типове положення про атестацію педагогічних працівників (далі — Типове положення) набрало чинності30 грудня2010 року і його норми можуть застосовуватися лише до тих праців­ників, яких прийнято на роботу після набрання ним чинності, а також, які атестуватимуться після30 грудня2010 року. Врахову­ючи, що Ви атестувались у 2009 році, то Ваша чергова атестація має відбутися в 2014 році. До цього часу за Вами має зберігати­ся кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», яка була підтверджена атестаційною комісією в 2009-му. Чинним Типовим положенням не встановлено жодної норми, яка давала б підста­ви для встановлення Вам кваліфікаційної категорії «спеціаліст».

При наступній атестації атестаційна комісія може прийня­ти рішення про відповідність працівника раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» або про невідповідність працівника раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та про присвоєння ква­ліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії», «спеціа­ліст другої категорії» чи «спеціаліст». При присвоєнні кваліфі­каційної категорії треба керуватися вимогами, встановленими пунктами 4.3 — 4.6 Типового положення.

Відповідно до пункту 5.3 Типового положення педагогічне зван­ня «старший учитель» може присвоюватися педагогічним праців­никам, які мають кваліфікаційні категорії «спеціаліст вищої ка­тегорії» або «спеціаліст першої категорії» та досягли високого професіоналізму в роботі, систематично використовують передо­вий педагогічний досвід, беруть активну участь у його поширен­ні, надають практичну допомогу іншим педагогічним працівникам.

Тарифний розряд для посади педагогічного працівника загаль­ноосвітнього навчального закладів встановлюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів пра­цівників навчальних закладів установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 р. № 557 (зі змінами), Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої на­казом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 р. № 102 (із змінами). Зокрема Додатком 6 до Наказу № 557 затверджено діапазон тарифних розрядів за найменуваннями посад.

Відповідно до статті 103 Кодексу законів про працю України від10 грудня 1971 р. № 322-УШ (зі змінами) про зміну чинних норм оплати праці в бік погіршення власник або уповноваже­ний ним орган повинен повідомити працівника не пізніше, як за два місяці до їх упровадження або зміни.

Згідно з пунктом 5.3.17 Галузевої угоди органи управління осві­тою зобов’язані забезпечити дотримання чинного законодавства щодо повідомлення працівників про введення нових і зміну чин­них умов праці не пізніше, ніж за два місяці до їх упровадження.

Якщо зменшення розміру заробітної плати працівників керів­ництво обґрунтовує недостатністю обсягів фонду оплати праці, то відповідно до частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу Укра­їни від 8 липня 2010 р. № 2456-УІ (зі змінами) обласні, міські, районні, селищні, сільські ради при затвердженні відповідних бюджетів насамперед ураховують потребу в коштах на опла­ту праці працівників бюджетних установ відповідно до вста­новлених законодавством України умов оплати праці та роз­міру мінімальної заробітної плати.

Згідно зі статтею 55 та пунктом 3 статті 76 Бюджетного ко­дексу України видатки загального фонду на оплату праці пра­цівників бюджетних установ і нарахування на заробітну пла­ту визначаються захищеними видатками бюджету, обсяг яких не може змінюватися при здійсненні скорочення затвердже­них бюджетних значень.

«Освіта України» № 16

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Один коментар до “ЯК РОЗІБРАТИСЯ З КАТЕГОРІЯМИ?”

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *