У газеті «Дзеркало тижня. Україна» № 12 від 30.03.13 була опублікована стаття щодо стану української науки. Тож Міністерство освіти і науки інформує

Ефективність використання бюджетних коштів (дані 2011 року) співвідношення обсягів спеціального і загального фондів

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1084, у 2011-му кошти Державного бюджету України, передбачені на виконання наукових досліджень і науково-технічних розробок, отримували 34 розпорядники бюджетних коштів. Загальний обсяг видатків, спрямованих на вказані цілі у звітному періоді, становить 5 155,1 млн грн. У тому числі: по загальному фонду Державного бюджету – 4 024,2 млн грн, по спеціальному фонду – 1 130,4 млн грн.

Найбільшу частку фінансування із загального фонду Державного бюджету в 2011 році отримали п’ять розпорядників бюджетних коштів – 3 370,0 млн грн, що становить майже 84 відсотки від загального обсягу коштів, передбаченого цим фондом на проведення досліджень і розробок. До переліку таких розпорядників увійшли: Національна академія наук України – 2 157,9 млн грн (53,6%), Національна академія аграрних наук України – 432,1 млн грн (10,7%), Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України – 382,9 млн грн (9,5%), Націо­нальна академія медичних наук України – 215,8 млн грн (5,4%) і Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України – 181,3 млн грн (5%) (мал. 1).

Аналіз спеціального фонду Державного бюджету щодо здійснення наукової та науково-технічної діяльності в 2011 році показує, що найбільше коштів заробили заклади й установи трьох розпорядників бюджетних коштів: Національна академія наук України – 623,7 млн грн (53,4%), Національна академія аграрних наук України – 199,8 млн грн (17,1%) і Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України – 216,4 млн грн (18,5%) (мал. 2).

Отже, ефективність використання бюджетних коштів (на одну гривню загального фонду Державного бюджету) становить: по НАН України – 0,29; по НААН України – 0,46; по М­ОНмолодьспорту – 0,57.

 

Підвищення МОНмолодьспорту результативності науковихі науково-технічних досліджень

Обсяги фінансування наукових досліджень

У 2009 році обсяг бюджетного фінансування фундаментальних досліджень становив 191,5 млн грн, у 2012 році – 253,7 млн грн. Тобто на 62,2 млн грн більше, або на 32,5 відсотка (мал. 3).

2009 року обсяг бюджетного фінансування прикладних досліджень і розробок становив 112,5 млн грн, у 2012-му – 160,6 млн грн. Тобто на 48,1 млн грн більше, або на 42,8 відсотка (мал. 3).

Загальний обсяг фінансування наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів і наукових установ, що належить до сфери управління МОНмолодьспорту, в 2012 році сягнув 511,1 млн грн.

Ефективність проведених наукових досліджень університетами визначається обсягами виконаних ними госпдоговірних робіт на замовлення промисловості й бізнесу.

Щодо надходження коштів до спеціального фонду за надання вищими навчальними закладами і науковими установами наукових і науково-технічних послуг підприємствам і організаціям варто зазначити, що кризові 2009 – 2010 роки викликали деяке зниження обсягів відносно попередніх років. Так, якщо протягом 2003 – 2008 років обсяги спеціального фонду постійно зростали, то в 2009 році і першій половині 2010-го мало місце зниження надходжень на рівні приблизно 8 відсотків. У другому півріччі 2010 року кількість договірних робіт почала зростати, що дало змогу МОНмолодьспорту в 2011 році вийти на обсяг договірних робіт на рівні 216,4 млн грн, а у 2012-му – 265,0 млн грн. Отже, у 2012 році вищі навчальні заклади й наукові установи МОНмолодьспорту заробили коштів на 22,5 відсотка більше, ніж у 2011-му, і майже на 134 відсотки більше, ніж у 2010 році (мал. 4).

Варто зазначити, що співвідношення між фінансуванням за рахунок усіх джерел фундаментальних, прикладних досліджень і науково-технічних розробок поступово вирівнюється і наближається до оптимального (мал. 5), апробованого світовою практикою – 15:25:60. Враховуючи реалії нашої країни, де питома вага Держбюджету в фінансуванні науки традиційно є досить значною, оптимальний розподіл бюджетного фінансування за видами (етапами) наукового процесу визначається співвідношенням 35:30:35. Тобто 35 відсотків бюджетного фінансування має спрямовуватися на фундаментальні дослідження, решта 65 – на прикладні дослідження і розробки. Так, 2012 року для університетів МОНмолодьспорту це співвідношення становило 45:65 (по Україні в цілому – 56:44), що відповідає загальносвітовим тенденціям фінансування університетської науки в Україні.

Вдосконалення нормативно-правової бази

Актуальною залишається проблема підвищення ефективності фундаментальних досліджень, які є базисом для подальшого розвитку прикладних досліджень в університеті й, відповідно, впровадження конкурентоспроможних розробок у реальний сектор економіки.

Протягом 2012 року внесено зміни до нормативно-правових актів, що дало можливість удосконалити систему провадження наукових досліджень і розробок у вищих навчальних закладах і наукових установах не тільки МОНмолодьспорту, а й наукових установах Національної академії наук України і національних галузевих академій України. Зокрема, це стосується формування державного замовлення на виконання фундаментальних і прикладних досліджень, наукових і науково-технічних розробок, аналізу їх результативності і впровадження наукових результатів у різні сфери економіки й суспільства; багатьох заходів щодо підтримки молодих учених на державному рівні тощо.

Основні наукові напрями й найважливіші проблеми фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук на 2009 – 2013 роки затверджено спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук від 26.11.2009 № 1066/609, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 травня 2010 року за № 337/17632.

Кількість науково-дослідних робіт у 2012 році

За підсумками 2012 року, у вищих навчальних закладах і наукових установах виконувалося 918 науково-дослідних робіт з фундаментальних досліджень, обсяг бюджетного фінансування яких становив 253,7 млн грн, і 1692 прикладних дослідження і розробки, обсяг фінансування яких сягав 160,6 млн грн.

комплексні міжвузівські наукові проекти

Для ефективного використання бюджетних коштів, запобігання дублюванню тематики наукових досліджень і розробок, отримання вагомих сучасних наукових результатів світового рівня МОНмолодьспорту здійснило кілька заходів з удосконалення наукової і науково-технічної діяльності. Зокрема, 2012 року вищі навчальні заклади сформували комплексні міжвузівські наукові проекти, за рахунок чого для досягнення поставленої у проектах мети з’явилася можливість об’єднувати зусилля провідних наукових шкіл і їхні матеріальні ресурси.

За результатами конкурсного відбору наукових проектів, проведеного МОНмолодьспорту в 2012 році, до тематичних планів науково-дослідних робіт вищих навчальних закладів і наукових установ міністерства на 2013 рік увійшли найкращі проекти фундаментальних досліджень і прикладних досліджень і розробок, що виконуватимуться за кошти Державного бюджету.

Державна програма

«Наука в університетах»

Державна цільова науково-технічна й соціальна програма «Наука в університетах» на 2008 – 2017 роки затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1155 зі змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1196.

Для забезпечення виконання програми МОНмолодьспорту в провідних університетах, зокрема, в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна, Львівському національному університеті імені Івана Франка, Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут», Одеському національному університеті ім. І. І. Мечникова, Національному авіаційному університеті, Севастопольському національному технічному університеті, Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка, Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького, Харківському державному університеті харчування та торгівлі й інших створено 26 науково-навчальних центрів (у 2010 році – 19; у 2011-му – 3; у 2012 році – 4).

Такі центри мають стати осередками науки й освіти і поєднувати потенціал сформованих відомих наукових шкіл, обдарованої студентської молоді, новітні форми навчання, наукової роботи й інноваційної діяльності. Створені науково-навчальні центри передбачається оснастити найсучаснішим науковим обладнанням.

На виконання завдань і заходів програми «Наука в університетах» у 2012 році видатки з Державного бюджету становили 7 474,0 тис. грн. Це дало змогу окремим науково-навчальним центрам вищих навчальних закладів, зокрема і дослідницьким, завершити виконання розпочатих у 2011 році наукових проектів, отримати заплановані результати і частково оновити матеріально-технічну базу новітнім наукоємним обладнанням, що сприятиме створенню центрів колективного користування таким устаткуванням.

 

Про обсяги коштів з Державного бюджету України, доведених міністерству на провадження наукової і науково-технічної діяльності вищими навчальними закладами III – IV рівнів акредитації і науковими установами, що належать до сфери управління міністерства

Обсяг бюджетних призначень, передбачених міністерству в Державному бюджеті України, не задовольняє потреби у фінансуванні наукової і науково-технічної діяльності в системі вищої освіти, зокрема:

Про підвищення ефективності системи державного управління науковою сферою - tabl1

Водночас міністерство при формуванні бюджетних запитів неодноразово надавало пропозиції щодо збільшення обсягів видатків на фінансування наукової, науково-технічної діяльності, фундаментальні дослідження і прикладні дослідження й розробки у вищих навчальних закладах ІІІ – IV рівнів акредитації і наукових установ; науково-технічні розробки за Державною цільовою програмою; виконання зобов’язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва; фінансову підтримку інфраструктури наукової діяльності та наукових об’єктів, що становлять національне надбання; виплату державних премій, стипендій і грантів у галузі освіти, науки і техніки, зокрема:

Про підвищення ефективності системи державного управління науковою сферою - tablll

 

 

 

 

 

 

Якщо протягом попередніх двох років пропозиції стосовно додаткового обсягу фінансування враховано частково, то в 2013-му затверджений обсяг видатків зменшено від доведеного граничного обсягу видатків при формуванні бюджетного запиту на 61811,9 тис. грн, що становить 16 відсотків і, водночас, є меншим від обсягу видатків у 2012 році на 40906,3 тис. грн, що становить 11 відсотків.

Доведені обсяги бюджетних призначень на 2013 рік не дають можливості реалізувати важливі заходи щодо ефективного вкладення бюджетних коштів у виконання наукових, науково-технічних (експериментальних) робіт університетів, отримати вагомі наукові результати для забезпечення потреб модернізації та технологічного розвитку реального сектора економіки.

 

Заходи міністерства щодо підвищення ефективності системи державного управління науковою сферою

Протягом трьох останніх років міністерство здійснило заходи для забезпечення ефективного вкладення бюджетних коштів у виконання науково-дослідних робіт вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації та наукових установ, що належать до сфери управління міністерства.

1. Формування тематики наукових досліджень і розробок університетської науки здійснюється з урахуванням профілю вищих навчальних закладів, що дає змогу об’єднувати зусилля науковців університетів з відповідних напрямів, отримувати вагомі наукові результати, впроваджувати їх у навчальний процес, виробництво, соціальну сферу й забезпечувати підготовку висококваліфікованих фахівців, розвиток усіх галузей економіки.

2. Виконання фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету, забезпечується з урахуванням світової практики щодо співвідношення фундаментальних досліджень і прикладних досліджень і розробок, а саме:

30:70 – для технічних, технологічних і політехнічних університетів;

60:40 – для класичних, педагогічних, економічних, юридичних і художніх університетів.

3. У 2012 році міністерство запровадило виконання комплексних міжвузівських проектів, що дають можливість об’єднувати зусилля провідних наукових шкіл, людські й матеріально-технічні ресурси університетів для досягнення поставленої мети і завдань, отримання важливих наукових результатів, спрямованих на роз­в’я­зан­ня важливих фундаментальних проблем у різних галузях науки й економіки, отримання високого економічного ефекту.

4. Основною вимогою виконання науково-дослідних робіт є практичне застосування отриманих наукових результатів і їх комерціалізація для забезпечення надходжень до спеціального фонду Державного бюджету. І спрямовуються вони на оновлення матеріально-технічної бази університетів, виконання наукових досліджень і розробок. Зокрема, ефективність використання бюджетних коштів (на одну гривню загального фонду Державного бюджету) в 2011 році становила 0,57. Кошти спеціального фонду Держбюджету можуть спрямовуватися на оновлення матеріально-технічної бази університетів, виконання наукових досліджень і розробок.

 

Департамент наукової діяльності та ліцензування Міністерства освіти і науки України

Про підвищення ефективності системи державного управління науковою сферою - mal11Про підвищення ефективності системи державного управління науковою сферою - mal2Про підвищення ефективності системи державного управління науковою сферою - mal3Про підвищення ефективності системи державного управління науковою сферою - mal4Про підвищення ефективності системи державного управління науковою сферою - mal5

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *