Вчителі й науковці обговорили проблемні аспекти введення змін у зміст початкової освіти з наступного навчального року

Наприкінці квітня минулого року Кабмін затвердив нові стандарти початкової освіти. На молодшу школу чекає багато нововведень: і впровадження іноземної мови з першого класу, і курс природознавства, і навчання малюків основ комп’ютерної грамотності. Але нові стандарти — це і нові проблеми, які треба буде розв’язувати.

Тому напередодні но­вого навчального року вчителі-«початківці», методисти, науковці, пред­ставники МОНмолодьспорту зібралися в місті Хмель­ницкому на Всеукраїнський науково-методичний семі­нар «Особливості реалізації нового змісту державного стандарту початкової загаль­ної освіти в перших класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2012  2013 навчальному році».

ПОЗИЧИМО ГОДИНУ?

За словами головного спеці­аліста Департаменту загаль­ної середньої та дошкільної освіти Міністерства осві­ти і науки, молоді та спор­ту України Лідії Щербакової, в новому стандарті основа залишилася від попередньо­го змісту, але є там і бага­то нового.

— Наприклад, галузь мови і літератури передбачає вве­дення з першого класу но­вого предмета «Іноземні мови», — розповідає Лідія Федорівна. — Але разом із тим предмет «рідна мова» трішки постраждав — його на годину зменшено. А в навчанні грамоти година на тиждень має дуже ве­лике значення, тому що засвоєння матеріалу по­винне відбуватися пара­лельно і на уроках мови, і на уроках читання. Тому ми  пропонуємо вчителям взяти  обов’язково додат­кову годину з варіативної складової, щоб, як і рані­ше, було вісім годин (чоти­ри — на читання, чотири — на письмо).

Друга зміна — новий предмет «Природознав­ство». Природознавча скла­дова освіти є дуже вваж­ливою. Це інтегрований курс — з першого класу дві години на тиждень дитина вивчатиме предмет. Це абсо­лютно нова програма, дуже цікава. Практики кажуть: «Ви знаєте, вона дещо склад­на». Але все треба спробува­ти. Ось для цього і є апро­бація і навчальних програм, і навчальної літератури.

КРИТИЧНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СВОЇХ МОЖЛИВОСТЕЙ

Викладання молодшим шко­лярам основ інформатики й іноземної мови може викли­кати ще одну проблему.

— Щодо «Сходинок до ін­форматики», то методисти, науковці, вчителі з цікавіс­тю чекають наступного на­вчального року і дуже пе­реживають, — продовжує Лідія Щербакова. — Щоб навчити дитину в початко­вій школі, можна запросити спеціаліста з основної шко­ли. Але він не володіє мето­диками навчання учнів цієї вікової групи. Краще, якщо вчитель початкових класів працюватиме з дітками. Та не всі вчителі мають однако­во високий рівень для того, щоб розпочати навчання з цього предмета.

Це стосується й іноземної мови. Багато вчителів почат­кових класів має додатко­ву освіту з викладання іно­земної. Але чимало і таких, які не знають мови. Тоді ми запрошуємо до початко­вої школи вчителів з осно­вної — старшої. На щастя, в багатьох регіонах місце­ві органи виконавчої влади дуже розумно підходять до розв’язання цієї проблеми, до навчання вчителів інозем­ної мови, основ ІКТ — вони створюють спеціальні курси для них.

Взагалі, у вищих навчаль­них закладах готують учите­лів початкової школи з усіх предметів. І, власне, в галу­зевій угоді між ЦК проф­спілки працівників освіти і МОНмолодьспорту йдеть­ся про те, що пріоритетне право викладання всіх пред­метів інваріантної складової навчального плану дається саме вчителеві початкових класів. Але він може відмо­витися від деяких дисциплін. Якщо, наприклад, не воло­діє інструментом, то, відпо­відно, не може навчати дітей музичної грамоти. Педагог має критично ставитися до своїх можливостей.

ПІДСУМКИ – ЧЕРЕЗ ЧОТИРИ РОКИ

За словами Лідії Щербакової, сьогодні змінюється світ, інформаційна культу­ра людини. Тому змінюється сприйняття дітьми навчаль­ного матеріалу. Дослідження рівня навчальних досягнень учнів з кількох предметів по­казали, що нам треба звер­нути увагу на деякі зміни у змісті і математичної освіти, і природничої, і літературоз­навчої. Потрібні інші підхо­ди, щоб виробити стиль на­вчання грамоти у початковій школі.

Чотири роки школа про­працює за новим змістом. І тоді, коли перші діти, які на­вчалися за новими програ­мами, перейдуть до старшої школи, вже буде час під­бивати підсумки — що дав молодшій школі новий стан­дарт початкової освіти.

КУРСИ ДВОХ ТИПІВ ВЧИТЕЛІ ТРЬОХ

Одна із співавторів програми з англійської мови, вчи­тель англійської мови ЗНЗ № 2 Тернополя Оксана Карп’юк наголосила у своєму виступі, що шестирічний вік найбільш сприятливий для вивчення іноземної мови. Уроки іноземної не лише сприяють ефективному опану­ванню мови, а й розвивають загальні здібності дитини. Але для цього треба спочатку добре підготувати вчите­ля. Як це зробити?

— На вивчення іноземної мови в першому класі відво­диться одна година, — пояснює «Освіті України» завіду­вач навчально-методичного кабінету Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів Алла Седеревічене. — Найперше, до чого ми маємо прагнути — підготувати вчителя початкових класів до реалізації про­грам з іноземної мови. А вчителі початкових класів у нас різні. Один має підготовку з іноземної, інший її не має, але є бажання викладати. І є спеціаліст старшої школи, який теж може забезпечувати навчально-виховний процес у початковій школі. Якщо це вчитель, який має спеціалі­зацію «спеціаліст старшої школи», то він повинен пройти курси, щоб підготуватися до роботи з дітками молодшого шкільного віку. Бо методика викладання там зовсім інша. А якщо це спеціаліст початкової школи, він знає методи­ку, але треба ще вдосконалювати знання мови. Йому теж потрібні курси, але іншого плану — де він буде збагачу­ватися як носій мови. Ми такі категорії вчителів збирає­мо в окремі групи і проводимо для них проблемно-тема­тичні курси як одного, так і другого типу.

Людмила ЗАГЛАДА, «Освіта України» № 18

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Коментарі закриті.