Колегія МОНмолодьспорту затвердила важливі документи в сфері дошкільної та шкільної освіти. В центрі уваги — особистісний розвиток дитини Реформи у сфері дошкільної й шкільної освіти вийшли на фінішну пряму — нещодавно колегія МОНмолодьспорту прийняла Базовий компонент дошкільної освіти, а також навчальні програми для 5-9 класів. Ця подія, без перебільшення, значуща. Не випадково міністр Дмитро Табачник назвав колегію «однією з найважливіших за останні два роки». Якщо до Базового компоненту додати прийняття двох Держстандартів — початкової загальної, а також базової і повної середньої освіти, — стає зрозумілим, що реформи охопили найзначніші освітні ланки.   Крім того, дошкілля, почат­кова і середня школи над­звичайно важливі в на­вчально-виховному процесі. На цих етапах дитина отримує не тільки базові знання, а й соці­альні установки і навички, які зумовлюють її подальше життя. НОВІ ЧАСИ — НОВІ ІДЕЇ Формально прийняття нових Ба­зового компонента дошкільної освіти (БКДО) і навчальних про­грам було на часі. Згідно із За­коном «Про освіту» оновлення Державних стандартів освіти від­бувається не рідше, ніж кожні10 років. Це стосується й дошкіль­ної освіти. Попередній БКДОза­твердили ще в1998 році. Майже стільки само існував попередній Держстандарт базової і повної загальної середньої освіти, на основі якого формують навчаль­ні програми для 5 – 9 класів. Час не стоїть на місці. Ре­альність стрімко змінюється: суспільство інформатизується, Україна все більше інтегруєть­ся в світовий простір. Водночас погіршується стан навколишньо­го середовища, що тягне за со­бою проблеми зі здоров’ямлю­дей тощо. Ці фактори ставлять перед освітою інші завдання, ніж — 12 років тому. Держстан-дарти (власне, БКДО — це також стандарт) і навчальні програми мають відповідати вимогам часу. Тобто в них мають бути закла­дені найновіші досягненнянау­ки, технологій, педагогічноїдум­ки, новий освітній зміст. Відповідно новий БКДО пе­редбачає, що на першому місці стоїть особистісно-психологічне й соціальне формування дитини. Психологічна налаштованість ді­тей на школу передбачає вихо­вання мотивації до навчання, а також забезпечення відповідно­го рівня інтелектуального, мов­леннєвого та емоційно-вольово­го розвитку дитини. Разом з тим це означає формування в неї різ­них видів компетенцій. Актуальним також стало за­вдання наблизити навчання й виховання кожної дитини до її сутності, здібностей і особли­востей не всупереч її природі, а завдяки її пізнанню й розви­тку, що забезпечується реаліза­цією принципу дитиноцентриз-му. Вдаючись до кіноаналогій, можна сказати, що в новому БКДО дитина постає «п’ятим елементом» освіти. Що стосується навчальних програм для 5 — 9 класів, перед творчими колективами стояло завдання створити принципово нові документи, які відповідали б сучасному розвитку суспільства, інтеграційним прагненням Укра­їни, максимально враховували ві­кові особливості розвитку учнів та не шкодили їх здоров’ю. Вод­ночас вони мали відображати на­ступність з Державним стандар­том початкової освіти. БАЗОВІ ІННОВАЦІЇ БКДО повністю віддзеркалює сутність модернізаційних проце­сів в освіті. Вперше одним із на­ріжних каменів компонента став компетентнісний підхід. Компетентність описується як інтегро­вана особистісна якість, набута в процесі навчання. Вона охо­плює не тільки знання, вміння і навички, а й набутий життє­вий досвід, сформовані ціннос­ті, ставлення. Загалом основні засади БКДО також були чи не вперше чітко виписані. До них належать: — визнання самоцінності до­шкільного дитинства, його особливої ролі в розвитку особистості; — збереження дитячої субкуль-тури; — створення сприятливих умов для формування особистісної зрілості дитини, її базо­вих якостей; — пріоритет повноцінного про­живання дитиною сьогоден­ня порівняно з підготовкою до майбутнього етапу життя; — виявлення поваги до дити­ни, врахування індивідуаль­ного особистого досвіду до­шкільника; — компетентнісний підхід до розвитку дитини, формуван­ня особистісної зрілості ди­тини, її базових якостей; — надання пріоритету соціаль­но-моральному розвитку осо­бистості, формування в дітей уміння узгоджувати особис­ті інтереси з колективними; формування цілісної, реаліс­тичної картини світу; основ світогляду. Також нова редакція БКДО визначає зміст і структуру до­шкільної освіти за інваріант­ною і варіативною складовими. Інваріантна (незмінна) складова змісту дошкільної освіти форму ється на державному рівні. Вона обов’язкова для навчальних за­кладів різних типів і форм влас­ності. її систематизовано не за сферами життєдіяльності, як це було в попередньому БКДО, а за освітніми лініями: «Особис­тість дитини», «Дитина в со­ціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина у світі куль­тури», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному про­сторі», «Мовлення дитини», що забезпечує неперервність змісту освітніх ліній дошкільної і почат­кової ланок. Вперше у змісті БКДО подано варіативну частину з освітніми лініями «Комп’ютерна грамота», «Іноземна мова», «Хореографія», «Шахи» та інші. При цьому варі­ативна складова змісту дошкіль­ної освіти визначається само­стійно дошкільним закладом з урахуванням особливостей регі­ону, навчальних закладів, індиві­дуальних освітніх запитів дітей, побажань батьків. Це можуть бути й інші варіативні освітні лінії з фізичного розвитку ді­тей (секційні, гурткові заняття), з образотворчої діяльності, логі­ки, алгоритміки, художньо-мов­леннєвої діяльності та іншого. Водночас зміст нової редак­ції БКДО визначено з урахуван­ням вікових можливостей дітей. їхня підготовка до школи відпо­відає вимогам і критеріям оцін­ки  дошкільної  зрілості дитини. Вона передбачає фізичний, емоційний, пізнавальний і особистісний розвиток, готовність до взаємодії зі світом, розвиток специфічних видів діяльності дошкільників, які визначають і забезпечують адаптацію дити­ни до нового соціального ста­тусу — школяра. ЗАПРОГРАМОВАНІ НА ОСУЧАСНЕННЯ Ще в листопаді минулого року було затверджено нові Держав­ні стандарти базової і повної за­гальної середньої освіти. Відтоді розпочалася робота над створен­ням нових навчальних програм для учнів 5 – 9 класів. Перед початком роботи над програмами заступник міністра Борис Жебровський провів настановчі наради, на яких було ухвалено основні вимоги: роз­вантаження змісту, забезпечен­ня принципу наступності у ви­кладенні матеріалу; врахування міжпредметних зв’язків; вико­ристання найкращого досвіду навчання в інших країнах; про­грама має орієнтувати на засвоєння основних принципів науки через засвоєння різних способів здобуття знань. Наскрізною лі­нією через усі програми мають проходити здоров’язберігальні технології навчання (за сло­вами директора Департамен­ту загальної середньої та до­шкільної освіти Олега Єреська, здоров’язберігальний зміст вхо­дить чи не до всіх програм). Також важливим досягнен­ням нових програм є створе­на при вивченні всіх предме­тів можливість використання інформаційно-комунікативних технологій. Після копіткої роботи розроб­ники винесли на розгляд колегії навчальні програми з багатьма нововведеннями. А саме: від­булося розвантаження на 15 % змісту програм від вторинно­го, неактуального та застарілого матеріалу, ретельно узгодже­но зміст програм початкової і основної школи щодо їх наступ­ності, підготовлено принципово нову сучасну програму з інфор­матики для 5 – 9 класів, яка продовжить вивчення інформа­тики, що відтепер розпочина­ється з 2-го класу (сьогодні цей предмет вивчається, починаючи з 9-го класу). Також з 5-го класу пропонується ввести вивчення другої іноземної мови. Програ­ма предмета фізична культура перестала бути набором норма­тивів, а передбачає оволодіння популярними видами спорту. В програмі з трудового навчання чітко виражена спрямованість на розвиток творчої особистос­ті, забезпечується принцип про­фесійної орієнтації. Всього на розгляд колегії ви­несено 43 навчальні програми (загалом їх 48). Такі предмети, як основи здоров’я, українська література, фізична культура, фізика, хімія і біологія, колегія розгляне наприкінці місяця. По­тім програми опублікують у фа­хових виданнях і розмістять на сайті міністерства. Затим оголо­сять конкурс підручників. Часу на реалізацію вистачить: у 2013 році введуть в «експлуатацію» програми для п’ятого класу, в 2014 — для шостого і так далі. Освітяни отримали сучас­ні, ретельно розроблені інстру­менти навчання. За оцінками начальника відділу змісту се­редньої освіти та освіти націо­нальних меншин Департаменту загальної середньої та дошкіль­ної освіти МОНмолодьспорту Наталії Бєскової, нові програми кращі за попередні: більш нау­кові й водночас доступніші для розуміння. БЕЗПРЕЦЕДЕНТНА ПІДГОТОВКА Затвердження осучаснених Ба­зового компоненту і програм для 5 – 9 класів — успіх МОНмолодьспорту, учасників робочих груп і всіх освітян. Але досягнен­ня залишилося б мрією, якби мі­ністерство не створило безпре­цедентні умови для підготовки документів. Навчальні програми, скажімо, пройшли низку серйозних екс­пертних оцінок. За словами Наталії Бєскової, їх надсилали до кафедр провідних ВНЗ, держав­них установ і навіть недержавних організацій. При розробленні програм було використано зарубіжний досвід — той самий компетентнісний підхід. Програми з іно­земних мов побудовані згідно з рекомендаціями Ради Європи. А інформатика охоплює світо­вий досвід. Родзинкою процесу стало широке громадське обговорен­ня документів. Раніше навчаль­ні програми розробляла Наці­ональна академія педагогічних наук. Міністерство їх ухвалю­вало, а потім доводило до шко­ли. Цього разу пропозиції йшли «знизу» — від вчителів, батьків і навіть дітей. Міністерство організувало опитування школярів, наприклад, які твори вони хо­тіли б вивчати. При цьому об­говорення відбувалося прозоро: працювали круглі столи, було проведено два всеукраїнських з’їзди. Перед розглядом колегі­єю проекти всіх програм розмістили на сайті міністерства, де було вказано авторські колекти­ви кожної з них і контактні дані. Всього побажань і пропозицій «знизу» надійшло близько трьох тисяч. Більшість з них ретель­но опрацьовано, узагальнено та враховано при розробленні на­вчальних програм. Тому мож­на сказати, що ці дуже важ­ливі документи — дітище не лише МОНмолодьспорту, а й усіх освітян України. Юрій ЗУЩИК, «Освіта України» № 19-20

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Коментарі закриті.