Для цьогорічних випускників навчальний рік завершився. Позаду — підсумкові іспити у школі і випускний бал. А цього тижня розпочинається найвідповідальніший етап в житті кожного абітурієнта — зовнішнє незалежне оцінювання. Перше тестування — 15 травня — буде з хімії. А останнє — 7 червня — з біології.   Напередодні напружених днів для абітурієнтів і бать­ків директор Українського центру оцінювання якості знань Ірина Зайцева розповіла «Освіті України» про особливості і нова­ції ЗНО — 2012. — Чи з’явилися якісь новації у процедурі організації та прове­дення ЗНО? — Треба сказати про таке но­вовведення, як здійснення дер­жавного контролю за проведен­ням зовнішнього незалежного оцінювання в 2012 році відпо­відно до наказу МОНмолодь­спорту. Метою є залучення вищих навчальних закладів до контролю ролі інспекторів, що забезпечить відкритість і про­зорість проведення ЗНО. Ко­ординацію контролю покла­дено на Державну інспекцію навчальних закладів України. Сподіваємося, що це зменшить нарікання на упереджене став­лення вчителів до абітурієнтів на пунктах тестування. ЧИ ПОТРІБНО ВТРАЧАТИ ШАНС? — Які нагальні питання хвилю­ють абітурієнтів напередодні тестування? — Є звернення стосовно того, що вони не отримали запрошення-перепустки для учас­ті в ЗНО. Справді, до Україн­ського центру повернулася незначна кількість запрошень-перепусток (374, тобто 0,1 % порівняно з майже 329 тисяча­ми відправлень). На жаль, най­більш поширеною причиною таких звернень, за відомостями Укрпошти, є неточна (неповна) адреса, яку зазначили абітурієн­ти під час реєстрації. При не­отриманні запрошень-перепусток учасники тестування мають змогу роздрукувати їх зі своїх інформаційних сторінок, розмі­щених на сайті УЦОЯО. Щодо нарікань на віддале­ність пунктів тестування від міс­ця проживання мушу нагадати, що до започаткування проведен­ня ЗНО як форми вступних ви­пробувань переважна більшість абітурієнтів долала багато десят­ків, навіть сотні, кілометрів зна­ходила можливість проживати в інших містах (областях), щоб скласти іспити та вступити до омріяного ВНЗ. До речі — лише одного. Інформацію про місце роз­ташування та схеми проїзду до пунктів тестування розміщено на сайтах регіональних центрів оці­нювання якості освіти. Радимо заздалегідь опрацювати марш­рут і визначити час, необхідний для того, щоб дістатися допунк­ту тестування. Одним з актуальних питань є участь у додатковій сесії ЗНО. Одразу зазначу, що перелік по­важних причин, з яких абітурі­єнт має право взяти участь у до­датковій сесії, чітко визначений Порядком проведення зовніш­нього незалежного оцінювання в 2012 році (розділ 9). Рішення щодо участі в додатковій сесії ЗНО ухвалюється регламентни­ми комісіями регіональних цен­трів. Тож якщо абітурієнт не зміг взяти участь в основній сесії з причини, зазначеної у Порядку, та має відповідні документи, він повинен протягом п’яти робочих днів з урахуванням дня прове­дення тестування звернутися до регіонального центру, в якому проходив реєстрацію, з відпо­відною заявою. Серед досить поширених за­питань таке: «Чи можу я не з’явитися на тестування з пев­ного предмета, якщо він мені не потрібен?». До цих абітурієнтів хочу звернутися теж із запитан­ням: чи потрібно вам втрачати свій шанс? Тестування організо­вується за державні кошти. Як показує практика, інколи учас­ники тестування набирають на­багато більше балів, ніж очіку­вали, що може змінити ваші плани щодо вступу на ту чи іншу спеціальність. Поняття «серед­ній бал Сертифіката ЗНО» (за аналогією із середнім балом атестата) немає, набрані під час тестування бали не підсумову­ються. Наголошу на тому, що абітурієнти під час вступу ма­ють право подавати Сертифіка­ти ЗНО кількох років. Це дає їм змогу обрати найкращий ре­зультат, незалежно від того, в якому році він його здобув. ЩЕ РАЗ ПРО ГОЛОВНЕ — Що потрібно пам’ятати абіту­рієнтам у день складання тестів? Які труднощі можуть спіткати їх під час участі у ЗНО? — Абітурієнтам треба чітко знати місце і час проведення тестування з певного предме­та. Нагадуємо, що незалежне оцінювання з усіх предметів розпочинається об 11.00, тож допуск абітурієнтів до пунк­ту тестування припиняється о 10.50. Абітурієнти, які прибули до пункту пізніше, ніж о 10.50, не будуть допущені до складан­ня тесту. Учасникам зовнішнього неза­лежного оцінювання при вході до пункту тестування необхідно пред’явити: • Сертифікат ЗНО; • паспорт або інший документ, серія і номер якого зазначені в Сертифікаті; • запрошення-перепустку для участі у ЗНО. Особи, які потребують осо­бливих умов, повинні взяти з собою та пред’явити інструкто­рові в аудиторії пункту тесту­вання відповідну довідку щодо їх створення, видану регіональ­ним центром оцінювання якості освіти, та висновок закладу охо­рони здоров’я. Також варто нагадати, що при собі абітурієнт повинен мати дві — три ручки темного насиченого кольору. Можна взяти прозору пляшку із питною водою. Кожному учасникові тесту­вання відведено індивідуальне робоче місце, на якому зазна­чено прізвище, ім’я, по батькові абітурієнта. Іще раз наголошую, що учасник тестування не по­винен виконувати жодних про­хань або вказівок пересісти на інше місце, оскільки це може призвести до анулювання одер­жаного результату. До виходу з пункту тестуван­ня абітурієнти мають перевіри­ти наявність у своєму Сертифі­каті відмітки про проходження зовнішнього незалежного оціню­вання з певного предмета, без якої результати тестування вва­жаються недійсними. Уся необхідна інформація щодо участі в тестуванні зазна­чена в інформаційному бюлете­ні «Зовнішнє незалежне оцінювання. 2012 рік», який надіслано учасникам тестування разом із Сертифікатом. МОБІЛЬНИЙ ЗАЛИШТЕ ВДОМА — А що загрожує абітурієнтові, в якого виявили, наприклад, мо­більний телефон або шпаргал­ку? — Такого абітурієнта позбав­ляють можливості завершити роботу над тестом, а результа­ти його тестування анулюються. Інколи трапляються прикрі ви­падки, коли учасник тестуван­ня, за його словами, навіть не користувався такими забороне­ними засобами, а просто мав їх при собі. Але правила єдині для всіх, і ми змушені їх дотримува­тися так само, як вимагаємо цьо­го від абітурієнтів. Не радимо брати із собою речі, які Ви не зможете зали­шити у спеціально відведеному місці в аудиторії (дорогі мобільні телефони, фотоапарати та іншу техніку). — Коли абітурієнти отримають результати складання тестів? Як вони дізнаються про свої результати? — Результати зовнішнього оцінювання будуть оголошені до 1 липня 2012 року на інформацій­них сторінках абітурієнтів, роз­міщених на нашому сайті. Після опублікування резуль­татів з усіх предметів, за якими випускники проходили тестуван­ня, необхідно самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки інформаційну картку, що є до­датком до Сертифіката. Не намагайтеся фальшувати результати зовнішнього оціню­вання, підробляючи Сертифікат та інформаційну картку. Резуль­тати, вказані в Інформаційній картці, будуть обов’язково пере­вірені працівниками приймаль­них комісій вищих навчальних закладів в он-лайн режимі на від­повідність тим, що наявні в базі даних УЦОЯО. — Ваші побажання усім, хто цьо­го року буде учасником зовніш­нього незалежного оцінювання… — Щоб не бути голослівною, хочу навести висловлювання од­ного з абітурієнтів, який звер­нувся до нас через сайт: «До­брого дня. Хочу висловити щиру подяку директору УЦОЯО і всім людям, які мають відношення до організації і проведення зовніш­нього тестування! Завдяки ЗНО я тепер навчаюся у виші, про який мріяв!!!». Бажаю учасникам ЗНО про­демонструвати під час тестуван­ня найвищий рівень своїх знань і максимально скористатися на­годою обрати подальший життє­вий шлях за своїм покликанням. Успіху вам, і хай щастить! Анна ЦЯЦЬКО, «Освіта України» № 19-20

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Коментарі закриті.