Елеонора Мельник: Єдиний шлях для України – побудова суспільства й економіки, що базуються на інноваційній моделі розвитку - melnik zv2012Новаторська думка, втілена в життя в нових розробках і винаходах,
є справжньою рушійною силою економіки сучасної держави. Від ефективності роботи державних установ, які безпосередньо працюють з винахідниками
і раціоналізаторами, залежить комфорт усієї системи інновацій і бізнесу
в країні. Результатом впровадження винаходів у промисловість є найкращі позиції українських розробок у світовому економічному просторі, а також –
поліпшення іміджу нашої держави на тлі науково-технічних успіхів держав
з розвинутою економікою.

Чи продуктивним видався минулий рік для українських інновацій? Чи можна говорити про позитивну або негативну динаміку руху новаторської думки в Україні? Про це маємо розмову з Елеонорою Мельник,  директором Державного підприємства «Український інститут промислової власності» (ДП «УІПВ») – єдиного в Україні органу експертизи заявок на об’єкти промислової власності (ОПВ).
Запорука виходу з кризи
– Елеоноро Євгенівно, якою, на Вашу думку, має бути роль держави в процесі втілення винаходів у життя? Чи всі міжнародні критерії сьогодні задовольняє Україна в цій сфері?
– Підтримка інноваційного розвитку від держави є дуже важливою. В умовах економічної і політичної нестабільності, високих інвестиційних ризиків, недостатньої зацікавленості іноземних інвесторів і орієнтованості економіки в екстенсивному використанні природних ресурсів і сировини часто забувають про те, що потрібно для формування справді конкурентоспроможної економіки і промисловості. Саме інтелектуальний потенціал нації, значна частка високих технологій у виробництві і є запорукою виходу з кризи та становлення на шлях, яким крокують сьогодні найкращі економіки світу. Створення вітчизняними спеціалістами новітніх технологій і розробок та ефективне їх упровадження дає неоціненну користь бізнесу й оздоровлює галузь. Сьогодні єдиний правильний шлях для України – це побудова суспільства й економіки, що грунтуються на інноваційній моделі розвитку.
Стотисячний патент
– Які основні досягнення вашого підприємства за підсумками року, що минув?
– 2012 року було видано ювілейний 100-тисячний патент України на винахід. Приємно, що цією розробкою став винахід у галузі медицини, спрямований на полегшення наслідків хіміотерапії під час лікування онкологічних захворювань. Його запатентував колектив авторів Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України. Користуючись нагодою, хочу ще раз привітати розробників, в арсеналі яких – уже 18 патентів України на винаходи і корисні моделі, й заохотити всіх українських новаторів наслідувати добрий приклад, активно пропонуючи свої розробки до розгляду і реєстрації.
2012 рік продемонстрував позитивну динаміку активності заявників. До ДП «УІПВ» надійшло 49 080 заявок ОПВ, що становить 104 відсотки від кількості заявок, поданих роком раніше. Найбільшим був приріст (108 % і 105 % відповідно) заявок на знаки для товарів і послуг і промислові зразки. Щодо винаходів і корисних моделей – таких заявок було подано відповідно на 6 і 2 відсотки менше, ніж торік, але загалом коливання є незначними. Динаміка подання заявок дає змогу сподіватися, що у 2013 році за кількісними показниками ми остаточно вийдемо на рівень 2008-го, що водночас підтверджуватиме й відновлення української економіки після глобальної рецесії. Варто відзначити високу активність іноземних заявників, яка стабільно зростає з 2004 року. Стосовно реєстрації і видачі охоронних документів статистика така: у 2012 році було видано 30 356 документів, що на 6 відсотків поступається показникові минулого року й приблизно відповідає кількості реєстрацій у
2008-му. Тому можна впевнено стверджувати, що показники, які відстежуються, є стабільними.
Вагомим внеском у підвищення статусу нашого підприємства стало отримання ним у листопаді 2012 року сертифіката відповідності системи менеджменту якості вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008. Отже, підтверджено, що ДП «УІПВ» цілком відповідає вимогам міжнародного стандарту, перманентно вдосконалює процеси, пов’язані з обслуговуванням заявників. Українське відомство щодня працює задля забезпечення найвищих стандартів якості в експертизі заявок на ОПВ та інших виробничих процесах. Сертифікат ISO 9001:2008 також є свідченням високої оцінки фахового рівня працівників ДП «УІПВ» і політики керівництва в організації праці, навчання й підвищення кваліфікації спеціалістів.
Найкращі з кращих
– А які центри українського винахідництва відзначилися торік?
– Більша частина заявок на винаходи й корисні моделі вже традиційно подається національними заявниками – юридичними особами. Так, протягом 2012 року від них надійшло понад 7,8 тисячі заявок, що становить 62,8 відсотка від загальної кількості й приблизно дорівнює торішньому показникові. Водночас кількість заявок на винаходи залишилася майже на рівні минулого року, на корисні моделі – зменшилася приблизно на 4 відсотки. Частка заявок від національних заявників – фізичних осіб протягом останніх років становить близько
37 відсотків.
Найвищу винахідницьку активність, як і в попередні роки, продемонстрували наукові організації і навчальні заклади Міністерства освіти і науки України. Так, у 2012 році вони подали понад 3,5 тисячі заявок на винаходи й корисні моделі – або майже 45,5 відсотка від загальної кількості заявок – від юридичних осіб (у 2011 році – 3,8 тисячі заявок і 47,2 % відповідно). Організації Міністерства охорони здоров’я України – близько 1,1 тисячі заявок (13,6 % від загальної кількості) проти 981 заявки і 12,1 відсотка; Національної академії наук України – 784 заявки й 10 % проти 753 і 9,3 відсотка відповідно за минулий рік.
Досить високими показниками подання заявок на винаходи і корисні моделі виділяються також організації Академії медичних наук України (408 заявок і 5,2 %), Української академії аграрних наук (307 заявок і близько 4 %), Міністерства аграрної політики та продовольства України (272 заявки й 3,5 %), підприємства й організації, підпорядковані безпосередньо Кабінету Міністрів України (257 заявок і 3,3 %).
Серед вищих навчальних закладів, підпорядкованих МОН України, найактивнішими в поданні заявок виявилися Національний університет харчових технологій (292 заявки, 8,2 % від загальної кількості заявок, поданих закладами міністерства), Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (290 заявок – або 8,1 %), Вінницький національний технічний університет (199 заявок і 5,6 %),
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (191 заявка і близько 5,4 %).
Найактивнішими серед організацій Національної академії наук України були Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона (49 заявок, 6,3 %), Фізико-технологічний інститут металів і сплавів (42 заявки, 5,3 %), Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова й Інститут технічної теплофізики (по 32 заявки й 4,1 %), Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії (29 заявок і 3,7 %).

– Як винахідництво охоплює регіони України й галузі промисловості?
– Щодо регіонального розподілу заявок – понад 76 відсотків від загальної їх кількості у 2012 році подано підприємствами й організаціями, розташованими в промислово розвинутих регіонах: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Львівській, Одеській, Харківській областях і м. Києві.
Кількість заявок за основними технічними напрямами залишається майже незмінною: приблизно однакові частки мають напрями «Прилади», «Хімія» і «Машинобудування». При цьому переважна більшість заявок у галузі приладобудування належить до напрямів «Медична техніка» й «Прилади для вимірювання»; у галузі «Хімія» переважають напрями «Харчова хімія», «Матеріали, металургія» і «Лікарські препарати».
Загалом за період 2008 – 2012 років національні заявники – юридичні особи подали понад 38,7 тисячі заявок на винаходи й корисні моделі. 2012 року на національних власників зареєстровано понад 11,3 тисячі патентів на винаходи і корисні моделі, зокрема власників – юридичних осіб – майже 7,5 тисячі, що на 5 відсотків менше, ніж 2011 року. Серед зареєстрованих охоронних документів переважають патенти на корисні моделі – близько 87 % від загальної кількості. Питома вага патентів на винаходи становить лише 13 % від загальної кількості зареєстрованих. Наприкінці 2012 року чинними були 30 930 патентів, зареєстрованих на ім’я національних власників – юридичних осіб, зокрема 23 288 патентів на корисні моделі і 7 642 патенти на винаходи.
Разом ми створюємо нове!
– Що, на Вашу думку, є ключовим для розвитку винахідництва в Україні та його виведення на якісно новий рівень?
– По-перше, це заохочення винахідників і раціоналізаторів. Вважаю, що в умовах ринкової економіки ініціатива повинна походити, передусім, від власників підприємств і компаній. Особливо це стосується великого й середнього бізнесу. Налагоджена система заохочень і матеріальних винагород є найкращим стимулом для сталого збільшення потоку винаходів і відповідних заявок.
По-друге, це широка пропаганда винахідницької діяльності та впровадження елементів, що стимулюють займатися винахідництвом, до навчальних програм дошкільних закладів, шкіл і ВНЗ. Також важливим є надання успішному і продуктивному винахідникові й новатору особливого статусу від суспільства та держави й підтримка цього статусу на законодавчому рівні.
Стосовно нашого підприємства, яке бере безпосередню участь у ланцюгу взаємодії винахідника з державою й економікою, – ми перебуваємо в постійному інноваційному русі. Варто відзначити цілеспрямоване впровадження та постійне вдосконалення систем автоматизації, зокрема електронного обміну документами, розробку системи електронного подання заявок (працює в режимі тестової експлуатації), запуск першої черги Цифрової патентної бібліотеки, відкритий і вільний доступ до багатьох електронних довідкових ресурсів і баз даних, які надає підприємство на офіційному веб-сайті www.uipv.org. Щороку за безпосередньої участі ДП «УІПВ» гостинно відкриває свої двері новим учням Міжнародна літня школа з інтелектуальної власності. Організація великої кількості профільних заходів – усеукраїнських і міжнародних конференцій, семінарів, круглих столів – і участь у них дають змогу нашим спеціалістам тримати тісний контакт із широкою зацікавленою аудиторією. До неї входять представники всіх гілок влади, так чи інакше пов’язані з галуззю інтелектуальної власності (ІВ), представники бізнесових кіл, заявники і фахівці – експерти у сфері ІВ. Перебуваючи з ними в режимі постійного діалогу, ДП «УІПВ» впевнено тримає руку на пульсі інновацій у нашій країні.

– Чого хотілося б побажати винахідникам напередодні Всесвітнього дня інтелектуальної власності?
– Не тільки винахідникам і раціоналізаторам, а й усім творчим та обдарованим людям хочу побажати натхнення, сил і наполегливого бажання на шляху здійснення їхніх задумів. Іти й дивитися – тільки вперед, не боятися втілювати думки в життя. Разом ми створюємо нове!

Владислав ГАВРИЛЬЧИК, для «Освіти України»

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *