«Прошу розглянути мою справу і дати мені пояснення стосовно позбавлення мене звання «Старший вчитель» і «Вчитель-методист» із світової літератури».

Ірина Мосійчук, учителька Висоцької середньої школи

 

Типове положення про атестацію педа­гогічних працівників (далі — Типове положення) набрало чинності 30 грудня 2010 року і його норми можуть застосо­вуватися лише до тих працівників, яких прийнято на роботу після набрання ним чинності, а також які атестувалися піс­ля 30 грудня 2010 року.

Враховуючи те, що Ви атестувалися в 2010 році, Ваша наступна атестація має відбутися в 2015 році. До цього часу за Вами повинна зберігатися кваліфікацій­на категорія та педагогічні звання, які були підтверджені атестаційною комісі­єю в 2010 році. Чинним Типовим поло­женням не встановлено жодної норми, яка давала б підстави для позбавлення педагогічного звання.

При наступній атестації комісія може прийняти рішення про відповідність або невідповідність працівника раніше при­своєній кваліфікаційній категорії. При її присвоєнні треба керуватися вимогами, встановленими пунктами 4.3 — 4.6 Ти­пового положення.

Відповідно до пункту 5.3 Типового по­ложення, педагогічне звання «старший учитель» може присвоюватися педаго­гічним працівникам, які мають кваліфі­каційні категорії «спеціаліст вищої кате­горії» або «спеціаліст першої категорії» та досягли високого професіоналізму в роботі,  систематично використовують передовий педагогічний досвід, беруть активну участь у його поширенні, нада­ють практичну допомогу іншим педаго­гічним працівникам.

Пунктом 3 наказу МОНмолодьспорту України від 20.12.2011 № 1473 вста­новлено, що присвоєні за результатами останньої атестації кваліфікаційні кате­горії і педагогічні звання вчителям та викладачам, які викладають два і біль­ше навчальних предметів і до набран­ня чинності цим наказом не пройшли підвищення кваліфікації з усіх предме­тів, які вони викладають, поширюються на все педагогічне навантаження до на­ступної атестації.

Відповідно до статті 103 Кодексу за­конів про працю України від 10 грудня  р.№ 322-УІІІ (із змінами) про змі­ну діючих норм оплати праці всторо­ну погіршення, власник або уповнова­жений ним орган повинен повідомити працівника не пізніш як за два місяці до їх упровадження або зміни.

Згідно з пунктом 5.3.17 Галузе­вої угоди органи управління освітою зобов’язані забезпечити дотримання чинного законодавства щодо повідо­млення працівників про введення нових і зміну чинних умов праці не пізніше, ніж за два місяці до їх упровадження.

Ольга КОВАЛЕНКО, «Освіта України» № 19-20

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу