Цьогоріч першокласники навчатимуться за новими програмами, тому й навчальна література буде новою Кажуть, що сани треба готувати влітку. Тож, щоб нові підручники вчасно потрапили на парти, МОНмолодьспорту, авторські колективи і видавці почали готуватися заздалегідь. Міністерство контролює процес «народження» книжок для малят: нещодавно відбулася робоча нарада, на якій ішлося про виконання держзамовлення на видання підручників для учнів ЗНЗ у 2012 році.   Директор Інституту інноваційних тех­нологій і змісту освіти Олександр Удод, директор Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Олег Єресько, генеральний директор ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Василь Про­дан спілкувалися з директорами і голо­вними редакторами видавництв та мето­дистами з бібліотечних фондів обласних і міських управлінь освіти і науки. – Ми вже сьогодні можемо сказати, що державне замовлення на видання під­ручників буде виконане вчасно, адже всі необхідні ресурси для цього є, – заува­жує Олександр Удод. – Та залишаєть­ся багато завдань щодо координації діяльності видавництв на фінальному етапі роботи над підручниками. Також потріб­но скоординувати діяльність видавництв і перевізника, аби забезпечити своєчас­ну доставку підручників до кожного на­вчального закладу. ЗАВДАННЯ – ЗРОБИТИ ПІДРУЧНИКИ ЄВРОПЕЙСЬКИМИ Олександр Удод зазначив, що у 2012 році кошти на виконання цієї програми надій­шли в І кварталі, тобто на п’ять місяців ра­ніше, ніж у минулі роки. Саме це дає змо­гу вчасно забезпечити підручниками учнів 1 та 2 класів, які навчатимуться за новими програмами, а також додатково видати їх для учнів 11 класу. МОНмолодьспорту ра­зом з Національною академією педагогіч­них наук України та ІІТЗО завершили під­готовчу роботу до друкування підручників за новими програмами, згідно з новим дер­жавним стандартом і за результатами все­українського конкурсу рукописів для учнів 1 – 4 класів. – Предметні експертні комісії конкур­су відзначають, що ті книжки, які отримають наші школи першого вересня, можна назвати підручниками нового поколін­ня, – каже він. – Насамперед змінив­ся їх зміст. Концептуальною ідеєю, якою керувалися автори, є формування пред­метних компетентностей. Підручники для учнів 1 класу будуть видані для ЗНЗ з українською мовою на­вчання двох авторів однаковими тиража­ми з кожного предмета. А для ЗНЗ з на­вчанням мовами нацменшин – одного автора. Підручники з іноземних мов пе­редбачають видавати як для загальноос­вітніх, так і для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської, ні­мецької, французької мов. До них роз­робляються навчально-методичні комп­лекти, але за браком коштів вони не фінансуватимуться з державного бю­джету. – Наше завдання – розвантажи­ти підручник, – наголошує Олександр Удод. – Книжки для першого класу однозначно не повинні складатися з двох частин. Для другого класу – теж. Окрім, можливо, предмета «Літературне читання». Але вирішувати буде Колегія МОНмолодьспорту. Ми повинні наре­шті відважитися і зробити підручники європейськими, а не монографіями на­ших професорів, які хочуть «втиснути» всі знання в одну книжку. За словами директора ІІТЗО, з ви­давництвами укладено угоду про роз­міщення на сайтах електронної версії підручників. Тож усі виконавці держав­ного замовлення повинні вже першо­го вересня подати такі версії на своїх веб-ресурсах. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ Директор ІІТЗО розповідає, що цьогоріч задля вдо­сконалення якості створили Ви­давничу раду з питань підготовки до ви­дання підручників для ЗНЗ. До її складу ввійшли фахівці видавничої справи, інте­лектуальної власності, художники, юрис­ти, психологи, викладачі ВНЗ, методисти, члени асоціації вчителів. – Аналізуючи якість оригінал-макетів підручників для учнів 1 класу, члени ради оцінювали якість поліграфічного оформлення, дотримання санітарно-гігієнічних норм, національних стан­дартів видавничої діяльності. Також зважали на естетику, розмір, якість і доцільність ілюстрацій, – каже Олек­сандр Удод. За підсумками трьох засідань Видав­ничої ради 13 оригінал-макетів схвалено до видання, 12 – до видання за умо­ви внесення змін, 17 відправлено на до­опрацювання. Типовими помилками фахівці назива­ють неграмотне оформлення обкладинки і титульних аркушів, ілюстрації низького художнього рівня, малюнки з різних дже­рел – це позбавляє підручник єдиного стилю. В деяких оригінал-макетах є аж занадто багато художніх елементів, які не мають змістового навантаження. І навпа­ки – деякі макети варто більше напов­нити ілюстративним матеріалом. – Ілюстрації – це те, що «б’є» по престижу наших підручників, – заува­жує Олександр Андрійович. – Якщо ми можемо говорити про якісні змістові змі­ни підручників, то їх художнє оформлен­ня, особливо букварів, тяжіє до старого, консервативного. Юристи, які працювали у Видавни­чій раді, зазначили, що варто ретель­ніше дотримуватися вимог авторсько­го права на ілюстративний матеріал та віршовані твори. Оригінал-макети під­ручників для учнів 1 класу, які мали за­уваження, доопрацьовувалися і розгля­далися Видавничою радою повторно. А після цього погоджувалися в Департамен­ті загальної середньої та дошкільної осві­ти МОНмолодьспорту України. ГРИФУВАТИМУТЬ ПО-НОВОМУ – Зважаючи на критику змісту навчаль­них видань, які пропонуються ринком і досить часто не є якісними, ми підготували новий Порядок надання грифів і свідоцтв МОНмолодьспорту України на­вчальним виданням та засобам навчан­ня, – розповідає директор ІІТЗО. Новозатвердженим Порядком перед­бачається надання навчальній літературі двох видів грифів («Затверджено Мініс­терством освіти і науки, молоді та спорту України», «Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України») та свідоцтва «Використання у навчальних закладах (вказується вид навчального за­кладу) дозволяється». – Навчальна література для ЗНЗ пови­нна розроблятися відповідно до концепції підручників-переможців конкурсу, – на­голошує Олександр Андрійович. – Варі­ативність – це дуже добре, але коли на ринку є стихія, то вона дезорієнтує вчите­ля. Його потрібно спрямувати на певний державний комплект видань, які можуть використовуватися в навчальному процесі. Також Олександр Удод закликав пред­ставників видавництв не перетворювати грифування на рекламну кампанію. – На жаль, нині більшість видавців у наданні грифа вбачають інструмент для активного руху до освітнього ринку, – констатує він. – Але ж грифування – це не рекламний процес, це – глибока експертиза якості змісту і поліграфічного виконання навчальних матеріалів. У БІБЛІОТЕКАХ ПОБІЛЬШАЄ КНИЖОК, А В ШКОЛАХ – ПЕРЕВІРОК Директор ІІТЗО розповів, що для забез­печення шкільних бібліотек програмови­ми художніми текстами передбачається ви­дання книжок серії «Шкільна бібліотека». – Уперше за останні роки ми віднов­люємо видрук за державні кошти. Адже бурхливі дискусії, які виникли щодо зміс­ту нової програми зі світової літерату­ри, точилися навколо нових творів, яких мало чи зовсім немає у бібліотеках. Тож ці книжки повинні бути видані більшими тиражами, – зауважив він. Олександр Удод повідомив, що з пер­шого вересня фахівці ІІТЗО разом з про­фільним департаментом і Державною ін­спекцією навчальних закладів України проведуть масштабні перевірки шкіл. Ін­спекторів, зокрема, цікавитиме своєчас­ність доставки підручників. Міністерство доставляє нові підручни­ки до обласних книжкових баз. За їх роз­везення у межах регіону відповідають об­ласні управління освіти і науки. – Минулий сезон показав: переві­зник виконав свої зобов’язання, облас­ні управління отримали підручники на бази. А далі не всі книжки доставляли­ся вчасно, – зазначає Олександр Ан­дрійович. Також директор ІІТЗО нагадує про за­борону використання в навчальному про­цесі літератури, яка не має грифа. Під час перевірок інспектори звернуть ува­гу і на це. – Необхідно якнайоперативніше ор­ганізувати процес підвезення нових під­ручників. Нехай учителі отримають їх не першого вересня, а за тиждень-два до початку навчання, нехай ознайом­ляться з ними заздалегідь, – закликав представників обласних управлінь осві­ти Олег Єресько. МОВОЮ ЦИФР Відповідно до угод, укладених з видавництвами на виготовлення підручників для учнів 1 класу ЗНЗ усі книжки будуть готові до 16 липня 2012 року й доставлені в області до 15 серпня 2012 року. В 2012 році передбачено потужне фінансу­вання програми видання навчальної літератури – 223 мільйони гривень. Фінансування цієї програми впродовж останніх двох років повністю збігається з передбаченими в Державному бюджеті коштами.  Максим КОРОДЕНКО, «Освіта України» № 22

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу