Під час семінару «Результати навчання у структурі кваліфікацій, що будують­ся за компетенціями» перший заступник міністра освіти і науки, молоді та спор­ту Євген Суліма заявив, що кваліфікова­ний фахівець повинен відповідати вимо­гам роботодавців.

 Семінар провели аналітичний центр «Бюро економічних і соціальних техноло­гій» і Британська рада в Україні в рамках реалізації спільного проекту групи роботодавців, зокрема компанії «Систем Кепітал Менеджмент», а також МОНмолодьспорту щодо модернізації професійних стандартів та їх упровадження в навчально-освітні про­грами в галузі енергетики, металургії і циф­рової журналістики.

Євген Суліма подякував усім партнерам проекту за плідну співпрацю й підтримку в реформуванні вищої та професійно-техніч­ної освіти і наголосив, що це стало прикла­дом успішної співпраці між представниками бізнесу та освіти.

За словами першого заступника міні­стра, робота зі створення нових професій­них стандартів, а на їх основі — нових галу­зевих стандартів вищої освіти стала першим кроком у методичному і нормативно-право­вому забезпеченні Національної рамки ква­ліфікацій, ухваленої урядом восени мину­лого року.

— Нам уперше вдалося розробити про­екти професійних стандартів, які відобража­ють реальні потреби виробництва. Створено проект методичних рекомендацій щодо роз­роблення професійних стандартів на осно­ві компетентнісного підходу, — сказав Єв­ген Суліма.

Він повідомив, що для розроблення нових освітніх стандартів і програм підготовки мі­ністерство створило робочу групу, до якої, окрім представників МОНмолодьспорту, ввійшли представники Міністерства соціаль­ної політики, об’єднань організацій робото­давців, підприємств, вищих та професійно-технічних навчальних закладів.

Прес-служба МОНмолодьспорту

«Освіта України» № 17

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу