Наприкінці березня завершився Всеукраїнський конкурс «Винахід – 2011». На засіданні Конкурсної комісії розглянуто результати роботи Експертної ради і визначено переможців.

 

У 2011 році на конкурс по­дано 291 патент (у 2010-му — 337), зокрема 114 винахо­дів і 177 корисних моделей.173 патенти (60 % від загального об­сягу) подали вищі навчальні за­клади України.

Серед регіонів України най­більше робіт на конкурс надісла­ли Київ і Київська область (82), а також Харківська(45) та Одесь­ка(25) області. Жодної роботи не надійшло з Житомирської, Іва­но-Франківської, Тернопільської, Херсонської і Хмельницької об­ластей. Кілька областей подали лише один-два патенти, тому не брали участі у визначенні най­кращого винаходу в регіоні, бо першість визначалася лише для тих областей, від яких на дру­гий тур конкурсу було не мен­ше п’яти робіт.

Найкращим у 2011 році став винахід за патентом № 95541 «Спосіб виготовлення тиглів, посудин, труб та профільо­ваних виробів з тугоплавких матеріалів з монокристаліч-ною, полікристалічною та пев­ною структурою», створений в Інституті електрозварюван­ня ім. Є. О. Патона НАН Укра­їни. Друге місце посів винахід за патентом № 92286 «Напівпровідниковий сцинтиляційний матеріал на основі активовано­го селеніду цинку та спосіб його одержання», патентовласник — Інститут сцинтиляційних матері­алів НАН України. На третьому місці — комплекс винаходів за розробленими в Національному транспортному університеті па­тентами № № 94374 і 94563 «Тех­нологія виконання земельних робіт при капітальному ремон­ті лінійної частини магістраль­них трубопроводів і комплекс технологічного обладнання для її здійснення» і «Тандем машин для розкривання та підкопуван­ня трубопроводу або іншого під­земного об’єкту». Серед молоді найкращим став доцент Харків­ського національного технічного університету сільського госпо­дарства, к. т. н. О. О. Мірошник. Він є одноосібним автором вина­ходу і двох корисних моделей, а також співавтором ще чотирьох винаходів і п’яти корисних мо­делей, поданих на конкурс.

Конкурсна комісія нагоро­дила спеціальними відзнаками кілька винаходів і корисних мо­делей, які можуть бути реалі­зовані без значних фінансових витрат і спрямовані в основно­му на поліпшення якості життя.

Для нагородження Медаллю ВОІВ у категорії «Жінки—винахідники» конкурсна комісія ви­сунула дві групи (загалом де­вять осіб) — авторів патентів № 95593 «Спосіб очистки води від катіонних поверхнево-ак­тивних речовин», патентовласник Одеський національний уні­верситет ім. І. І. Мечникова та № 96065 «Спосіб прогнозуван­ня ефективності терапії глюкокортикоїдами та цитостатиками у дітей, хворих на гломеруло­нефрит з нефротичним синдро­мом», патентовласник — Інсти­тут нефрології АМН України. Загалом у цьогорічному кон­курсі взяло участь більше деся­ти цілком або переважно «жі­ночих» авторських колективів.

Конкурсна комісія окремо відзначила активну і продук­тивну винахідницьку роботу в Ужгородському національному університеті. Вона звернулася до Державної служби інтелек­туальної власності України з пропозицією нагородити УжНУ за найкращий результат серед вишів, які беруть участь у кон­курсі «Винахід року».

Нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу «Ви­нахід — 2011» відбудеться 24 квітня цього року в ході уро­чистостей з нагоди святкуван­ня Міжнародного дня інтелек­туальної власності.

Конкурс «Винахід року» про­водить Державна служба інте­лектуальної власності України для популяризації винахідниць­кої діяльності, заохочення ро­ботодавців до впровадження у виробництво результатів інте­лектуальної праці, а також для виявлення найталановитіших та найперспективніших розро­бок і привернення до них ува­ги як вітчизняних, так й інозем­них підприємців та інвесторів. Він є відкритим для підпри­ємств, установ, організацій, до­слідницьких груп незалежно від їх відомчої підпорядкованості, форм власності та місця зна­ходження, а також індивідуаль­них винахідників. Функції Орг­комітету конкурсу покладено на Український центр інноватики та патентно-інформацій­них послуг (УкрЦІПІП).

За матеріалами прес-служби Державної служби інтелектуальної власності України

«Освіта України» № 17

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу