До редакції надходять запитання від читачів щодо перевірок документів про освіту тих, хто обіймає відповідальні державні посади. Про це наш кореспондент поспілкувався з директором Департаменту роботи з персоналом та керівними кадрами МОНмолодьспорту Ігорем Некрассою. Ось що він розповів:

 

У зв’язку з численними за­питами щодо перевірки осіб, які претендують на по­сади, пов’язані з виконанням функцій держави або місце­вого самоврядування, зокрема стосовно підтвердження доку­ментів про освіту, Міністерство освіти і науки, молоді та спор­ту України повідомляє:

21 січня 2012 року відповід­но до Указу Президента Украї­ни № 33/2012 було затверджено Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомос­тей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Згідно з цим Порядком, спе­ціальній перевірці підлягають особи, які претендують на по­сади, зазначені у пункті 1 части­ни першої статті 4 Закону Укра­їни «Про засади запобігання і протидії корупції» (крім канди­датів на пост Президента Укра­їни, у народні депутати Украї­ни, у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад і на посади сільських, селищних, міських голів (далі — кандидати), у тому числі відомості, надані особисто.

Спеціальна перевірка ві­домостей про кандидатів на посаду судді здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про судоустрій і ста­тус суддів».

Організація проведення спе­ціальної перевірки покладаєть­ся на керівника (заступника керівника) відповідного орга­ну державної влади чи органу місцевого самоврядування, на посаду в якому претендує кан­дидат, крім випадків, установ­лених законом.

Спеціальній перевірці також підлягають відомості про осві­ту, наявність у кандидата нау­кового ступеня, вченого зван­ня, перевірку яких, згідно з Порядком, проводить винятко­во Міністерство освіти і нау­ки, молоді та спорту України.

Спеціальна перевірка від­бувається за письмовою зго­дою кандидата за встанов­леною Порядком формою, у п’ятнадцятиденний строк із дати направлення керівником органу державної влади чи ор­гану місцевого самоврядування, який організовує проведення перевірки, запиту про прове­дення спеціальної перевірки з переліком документів, які ви­значені Порядком.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України звер­тає увагу насамперед вищих на­вчальних закладів, що в разі надходження на їх адресу будь-яких запитів щодо підтверджен­ня наявності чи відсутності у певних осіб відповідної освіти, фактів навчання цих осіб у від­повідному навчальному закладі тощо, такі запити мають бути залишені без розгляду.

У відповідь на ці запити тре­ба інформувати запитувачів про неможливість надання ін­формації з посиланням на По­рядок організації проведення спеціальної перевірки відомос­тей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затверджений Указом Прези­дента України від 25.01.2012 р. № 33/2012 та зазначенням, що перевірка відомостей про освіту, науковий ступінь, уче­не звання — згідно з Поряд­ком — проводить лише Мініс­терство освіти і науки, молоді та спорту України.

Ольга КОВАЛЕНКО, «Освіта України» № 17

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Коментарі закриті.