…і ще багато цікавих розробок можна було побачити на міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті» Але навіть найсучасніші доробки в будь-якій галузі не можуть бути впроваджені в життя без робітничих рук. Тож галузь ПТО не повинна бути осторонь передових процесів, що відбуваються на виробництві. Під час четвертої міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» на стендах навчальних закладів і цілих областей можна було ознайомитися з новими професіями, новими державними стандартами ПТО, з навчально-методичним забезпеченням. Ми підходили до стендів, аби побачити, в якому напрямі розвивається ві­тчизняна система профтехосвіти. Розпитували про досягнення закладів і учнів, ознайомлюва­лися з передовим досвідом. І за­питували учасників, чого вони очікують від виставки, з ким ба­жають поспілкуватися – з ко­легами, потенційними абітурі­єнтами чи роботодавцями. ДОЛАЮЧИ КОРДОНИ Біля стенду Нововолинського ВПУ ми побачили іноземних гостей, тож одразу зрозуміли, що йтиметься про міжнародну співпрацю.  – Сьогодні ми представляє­мо співробітництво з польським комплексом шкіл гастроно­мічних і готельних справ іме­ні Казимира Андрія Яворського в Хелмі, – розповіла дирек­тор закладу Валентина Присту­па. Співпраця між закладами є не ситуативною, а системною: відбувається обмін делегація­ми, триває робота над спільни­ми проектами. Для вітчизняного закладу це – дуже перспектив­но, адже польські школи мають багатий досвід співпраці з багать­ма країнами світу. Наприклад, їх учні проходять практику в Греції. Та й польським колегам є чому повчитися у наших: Нововолинське ВПУ – єдиний навчальний заклад серед системи ПТО, який двічі перемагав у конкурсі «Сто найкращих товарів України». ТУТ НАВЧАТЬ… МЕХАНОТРОНІКИ На стенді ВПУ Національного педагогічного університету іме­ні Михайла Драгоманова – мо­дель справжнього конвеєра, яка працює. За роботою механізмів стежать відвідувачі виставки. Ди­ректор училища Микола Бахтін розповідає, що в закладі засто­совують верстати з програм­ним керуванням. Вони працю­ють з використанням цифрових програмованих контролерів. Їх і застосовують у навчальному процесі. Микола Іванович із за­хопленням розповідає про те, що учні цікавляться саме програму­ванням верстатів, задіяних на ви­робництві. А робота це – сучас­на, перспективна.  – Узагалі, механотроніка – професія майбутнього. Такі фахівці працюють у всіх розвинутих країнах, зокрема – європейських. Ми співробітни­чаємо з німецьким концерном BMW, міжнародною кондитер­ською корпорацією «Roshen», корпорацією «Оболонь», – роз­повідає Микола Іванович. Між­народна співпраця – це не тільки слова, а й справжня ко­ристь для учнів. Після підпи­сання договору з BMW вони на десять днів приїздять до Мюнхе­на, працюють на програмованих контролерах компанії. І отриму­ють сертифікат, який допомагає їм влаштовуватися на роботу до провідних компаній. Та й не тіль­ки в Україні: наприклад, один з випускників ВПУ успішно пра­цює в Канаді. Микола Бахтін каже, що участь у виставці допомагає по­ліпшити імідж профтехосвіти.  – Найважливіше – діти по­винні зрозуміти, що робітнича професія сьогодні зовсім інша, ніж десять років тому. Вона є сучасною, цікавою і перспектив­ною, – зазначає директор ВПУ. На стенді Козятинського між­регіонального ВПУ залізнично­го транспорту привернув увагу комп’ютерний симулятор робо­чого місця водія локомотива. Ан­дрій Стецюк – директор закла­ду, стверджує, що завдяки такій «ігровій» формі вдається підви­щувати цікавість учнів і моти­вацію до навчання. Та запевняє, що це – зовсім не гра, адже в симуляторі запрограмовані і не­стандартні ситуації на дорозі, і навіть поломки. А здобутті знан­ня учні можуть використати на практиці – заклад має новень­кий локомотив. ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ – ЦЕ РОБІТНИЧІ КАДРИ Про новинки профтехосвіти Він­ниччини розповів перший за­ступник начальника управління освіти і науки Вінницької ОДА Валерій Бачинський:  – Нині разом із департамен­том ПТО ми впроваджуємо нову професію «утеплювач фасадних приміщень», – розповідає Ва­лерій Григорович. – До цьо­го процесу долучилася компанія «Хенкель Баутехнік (Україна)», представники якої допомагають нам і методично, і практично. Адже навчаючи робітника цієї професії, треба підготувати май­стрів виробничого навчання, під­вищити їхню кваліфікацію, зо­крема – для роботи з новими сухими сумішами. Також новою є професія «збірник гіпсокартонних конструкцій», «пакувальник металопластикових вікон». Директор Департаменту про­фесійно-технічної освіти МОНмолодьспорту В’ячеслав Супрун додає, що цьому передувала від­повідальна робота з розробки кваліфікаційних характеристик.  – Ми побачили, що в нас в Україні не готують фахівців з таких професій. Тож ввели їх до державного класифікатора, розробили державний стандарт професій, провели ліцензування навчальних закладів. Цьогоріч вони вперше набрали учнів на цей напрям навчання, – роз­повів В’ячеслав Васильович. За словами Валерія Бачинського, профтехосвіта Вінниччини співпрацює майже з трьома ти­сячами роботодавців. Біля стендів ми зустріли одного з них – ди­ректора вінницького ТОВ «Енергобудмонтаж» Галину Мариніч. Вона розповіла, що із задово­ленням приймає учнів ПТНЗ на оплачувану практику. Частина з них залишається працювати піс­ля закінчення навчання.  – Із цим підприємством ми співпрацюємо чотири роки. Така робота дала змогу виконувати навчальні плани програм буді­вельного напряму безпосеред­ньо на підприємстві, вдоскона­лювати фаховий рівень учнів, підвищувати кваліфікацію май­стрів виробничого навчання, – перелічує переваги співпраці Олександр Дмитрик, голова ради директорів ПТНЗ Вінницької області, директор Вінницького між­регіонального ВПУ. Віктор Циган – директор дер­жавного професійно-технічного навчального закладу «Західно-Дніпровський центр професійно-технічної освіти», розповідає, що нещодавно було проліцензовано професію оператора газових ко­телень. Готуватимуть фахівців на найсучаснішому обладнанні. Для цього планують підписати угоди про співпрацю з потужними ви­робниками. Заступник начальника Управління освіти і науки Рів­ненської ОДА Петро Коржевський вважає, що не треба від­кривати багато закладів, які не можуть забезпечити здобуття якісної освіти. Краще відкри­ти один, але в ньому все має відповідати державним стан­дартам і бути найсучаснішим. Також необхідно створювати навчально-практичні центри, в яких майстри виробничого на­вчання матимуть змогу підви­щувати власну кваліфікацію. Серед закладів нового типу – Рівненський торгово-професій­ний ліцей.  – Також відкриваємо, сучас­ну лабораторію для підготовки автослюсарів. Узагалі, профе­сійно-технічну освіту я вважаю пріоритетною. Адже країна, яка розуміє, що економічний потен­ціал – це робітничі кадри, ма­тиме хороше майбутнє, – каже Петро Коржевський. Біля стенду полтавського ПТУ № 23 спілкуємося з Люд­милою Євсеєвою – викладачем інформатики і керівником ін­новаційного проекту інтегрова­ного навчання учнів з вадами слуху. Саме такі учні вже два роки опановують тут робітничу професію «плиточник-облицювальник, монтажник гіпсокартонних конструкцій».  – Випускник нашого учили­ща, глухонімий хлопець, із пер­шого вересня працює майстром виробничого навчання у групі для глухих, – розповідає Люд­мила Григорівна. – Контакт з учнями – чудовий. Вони до­бре розуміють один одного. До речі, на всеукраїнському конкур­сі фахової майстерності з про­фесії «монтажник гіпсокартонних конструкцій» цей хлопець виборов п’яте місце і одержав президентську стипендію. З ПЕРШИХ УСТ ЩОБ УСІ ДІЗНАЛИСЯ Що ж спонукає бути учасником виставок? Адже така участь є нелегкою, бо потребує матеріальних витрат, часу, передбачає відрядження. Про це ми за­питали в учасників заходу. – Для нас дуже незамінним є спілкування з колегами, співпраця. Це дуже важливо – демонструвати свої здобутки. Та й як дізнаються про нашу ро­боту потенційні партнери, якщо ми не будемо презентувати свої вироби? – розмірковує методист Нововолинського ВПУ Світлана Войтович. – Участь у виставках дає поштовх до творчої праці у колективах закладів, до пошуку новинок в організації навчально-виробничого процесу з використан­ням нових наукових, дослідницьких підходів, – упевнений директор Вінниць­кого міжрегіонального вищого професійного училища Олександр Дмитрик. – Участь у виставках – це і спілкування, і вивчення досвіду. Та чи не най­головніше – ми показуємо те, якою насправді є нинішня українська про­фтехосвіта. Адже часом до нас ставляться дещо зверхньо. Ми презентує­мо свої можливості й показуємо, що можемо працювати не тільки на тому рівні, який був раніше, а й повністю відповідати вимогам сучасності. Участь у виставках підвищує престижність робітничих професій, сприяє активнішій співпраці ПТНЗ і ВНЗ, активізує міжнародну співпрацю, – каже директор Де­партаменту професійно-технічної освіти МОНмолодьспорту В’ячеслав Супрун. Максим Короденко, «Освіта  України» № 45

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу