Про підсумки 2011 – 2012 та організований початок 2012 – 2013 навчального року Минулого тижня на нараду під головуванням заступника міністра Бориса Жебровського, що відбулася в МОНмолодьспорту, зібралися начальники обласних управлінь освіти і науки, Київської та Севастопольської міськдержадміністрацій.   ГРОШІ – ВЧАСНО Актуальна тема – зовнішнє незалеж­не оцінювання. Тож першою слово взя­ла директор Українського центру оцінювання якості освіти Ірина Зайцева. Вона повідомила про порушення, які були за­фіксовані під час тестування. Їх небага­то, і це здебільшого використання мо­більних телефонів, які учні не хочуть залишати у відведеному місці. В тако­му разі результат роботи анулюється. Як відомо, до проведення тестування за­лучено тисячі педагогічних працівників з усієї країни. Ірина Павлівна запевни­ла, що гроші за свою роботу педагоги отримають вчасно, всі проблеми з недофінансуванням розв’язано. Директор УЦОЯО також закликала обласні управ­ління більш плідно співпрацювати в мо­ніторингу якості освіти і апробації тес­тових завдань. Особливо це стосується «тестового міжсезоння» – навчально­го року. ПРО ФІНАНСУВАННЯ І ВИРОБНИЧУ ПРАКТИКУ З питань ПТО доповідав ди­ректор Департаменту професійно-тех­нічної освіти В’ячеслав Супрун. Він говорив про державне замовлення на підготовку робітничих кадрів та молод­ших спеціалістів у ПТНЗ. Не оминув і проблемного питання проходження ви­робничої практики. Як відомо, чинний механізм інколи викликає незадоволен­ня в керівників підприємств і навчаль­них закладів. – Ми підготували пропозиції щодо змін до чинного Закону України «Про професійно-технічну освіту» (статті 29, 50) і передали на розгляд профільного ко­мітету парламенту, – зазначив В’ячеслав Васильович. Більшість керівників обласних управ­лінь справді хоче, щоб функції управлін­ня ПТНЗ передали місцевій владі. Взагалі, нещодавно парламент у першому читанні прийняв за основу зміни до за­конів України, за якими деякі повно­важення надаються місцевим органам влади. – Є ще два тижні на доопрацюван­ня закону. Сподіваємося, його ухва­лять на цій сесії, – сказав Борис Жебровський. Окремо розглянули питання щодо регіональних програм розвитку профтехосвіти, призначення керівників профтехучилищ, упровадження інформа­ційно-комунікаційних технологій та забезпечення гуртожитків ПТНЗ доступом до інтернету. Для організації навчання учнів у позаурочний час та змістовного дозвілля місцевим управлінням доручено забезпечити створен­ня в гуртожитках ПТНЗ комп’ютерних центрів зі стаціонарним інтернетом або на основі бездротового під’єднання wi-fi. Про це йдеться у відповідному листі міністерства. Не обійшли й питан­ня літнього оздоровлення учнів ПТНЗ та фінансування підготовки робітни­чих кадрів. ДИТСАДКИ І ШКОЛАМ ПОКАЗУЮТЬ ПРИКЛАД Начальників управлінь ознайомили з на­казами і листами міністерства з питань дошкільної освіти, що були видані у квіт­ні – травні 2012 року, а також дали від­повідні роз’яснення. – Ми розвиваємося динамічно, бага­то зроблено гарних справ, – розповідає Борис Жебровський. – Бувати в дит­садках сьогодні приємно. 7 червня зби­раємо переможців конкурсу на кращий сайт дошкільного навчального закладу. Поки що триває голосування на порта­лі pedpresa.com. Цікаво, що дошкільни­ки в плані сайтів і школам показують приклад. Готуємо проведення Всеукра­їнського дня дошкілля, Всеукраїнський фестиваль дитячої поезії і багато чого цікавого. Нещодавно відбулися міжна­родні конференції. Наші колеги із-за кордону одностайно визнають: у жод­ній країні СНД дошкільна освіта не роз­вивається так, як в Україні. НОВІ СТАНДАРТИ – НОВА ШКОЛА Особливу увагу на нараді приділили всеукраїнській акції «Нові стандар­ти – нова школа», яка відбудеться з 7 по 21 серпня 2012 року. Її мета – ви­вчити стан готовності загальноосвітніх навчальних закладів до впроваджен­ня нових стандартів початкової осві­ти. Крім того, це чудова можливість обмінятися досвідом. Акцію буде здій­снено у формі відвідування (протягом одного – двох днів) представниками районів і міст однієї області навчаль­них закладів іншої. Делегація склада­тиметься з начальника районного або міського управління освіти, завідуючо­го районним методичним кабінетом і голови районної або міської профспіл­ки працівників освіти. Також у рамках акції відбуватиметь­ся обмін делегаціями обласних інсти­тутів післядипломної педагогічної осві­ти, – повідомив директор Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Олег Єресько. Міністерським наказом від 25.05.2012 створено моніторингову гру­пу із забезпечення підготовки навчаль­них закладів до організованого початку навчального року, яку очолює заступник міністра. БАТЬКИ І ДІТИ А що в позашкіллі? Так, у вересні відбу­деться перший Всеукраїнський зліт тру­дових учнівських об’єднань України. А 7 вересня – у Київському міському бу­динку вчителя – Всеукраїнський форум «Батьки і діти», до участі в якому запрошені керівники й учні закладів осві­ти, члени обласних рад старшокласників, представники батьківської громадськос­ті з регіонів. Якщо говорити про найближчу пер­спективу, то на часі – оздоровча компа­нія. На сайті МОНмолодьспорту відкрито розділ «Оздоровлення – 2012». Міністер­ство підготувало наказ «Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку ді­тей у 2012 році», а також методичні ре­комендації керівникам оздоровчих закла­дів. Крім того, відкрито гарячу телефонну лінію з цих питань (044-486-20-71). ОН-ЛАЙН ОБРІЇ Директор Департаменту управління справами Олег Ворошиловський зосе­редив увагу начальників управлінь на передплатній кампанії на видання ДІВП «Педагогічна преса». Нагадаємо, що за останній рік оновилися всі видання «Пе­дагогічної преси». Крім того, побачив світ новий журнал для вчителів початкових класів «Перша вчителька». Державне видавництво «Педагогічна преса» також відкрило новий одноймен­ний портал, мета якого – об’єднати всі ланки освіти і науки. На ресурсі можна знайти найповнішу базу навчальних за­кладів, поставити запитання і отримати оперативну відповідь. Директор департаменту ознайомив присутніх із можливостями, які дає осві­тянам портал, зокрема щодо проведення нарад у режимі он-лайн, а також закли­кав начальників управлінь донести інфор­мацію про цей корисний ресурс до районних управлінь і навчальних закладів. Уже 7 червня освітяни з усієї краї­ни, і не тільки, зможуть побачити пряму трансляцію церемонії нагородження переможців конкурсу на кращий сайт до­шкільного навчального закладу, – пові­домив Олег Віталійович. Невдовзі через портал можна буде переглядати різнома­нітні наради, що відбуваються в міністер­стві, Кабміні тощо, спілкуватися між со­бою в режимі відеоконференції. На сайті можна завантажити і найсвіжіші номе­ри всіх 25 видань «Педагогічної преси». Як зазначив Олег Ворошиловський, через кілька тижнів буде підготовлено типові проекти сайтів дитсадків і шкіл. Елементарний сайт повинен мати кожен навчальний заклад – це потреба часу. Працювати є над чим, адже з 31 022 навчальних закладів (дитсадків і шкіл) власні унікальні сайти мають лише 6 594. Досить цікавим досвідом створення порталу «Освіта Рівненщини» з учасни­ками наради поділився начальник управління освіти і науки Рівненської ОДА Іван Вєтров. Такі напрацювання варті того, щоб застосувати їх і в інших регіонах, констатував Борис Жебровський. ДО 15 СЕРПНЯ – ЛІТЕРАТУРА В ШКОЛАХ До навчального року держава видає 4 365 000 примірників – усього 63 на­зви підручників для першого класу. Надруковано 120 відсотків від контингенту учнів, тож нестачі не буде. Про це по­відомив директор Інституту інновацій­них технологій і змісту освіти Олек­сандр Удод. – Сьогодні ми повністю профінансовані на видання підручників для 1 класу, – сказав Олександр Андрійо­вич. – Проавансовані видавництва і друк розпочався. До 15 липня держзамовлен­ня для першокласників буде виконано. До 15 серпня розвезуть. План розвезен­ня обласні управління отримали, як ні­коли, заздалегідь – ще у квітні. Дмитро ШУЛІКІН, «Освіта України»

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу