Вступна кампанія 2011 року принесла чимало новацій – узяти хоча б систему подачі документів з умовною назвою «Електронний вступ». Також вона відзначалася належним рівнем організації і мінімальною кількістю порушень. Цей рік не стане винятком. Працюють і вже не в тестовому, а в робочому режимі «фішки» 2011 року. Очікується, що організація, демократичність і прозорість процесу поповнення студентського корпусу рекрутами знову будуть на висоті. – Про особливості вступної кампа­нії – 2012 «Освіті України» розповів директор Департаменту вищої освіти МОНмолодьспорту Юрій Коровайченко. Отже, перше запитання: «Що від­бувається цього року з держзамовленням?». – Держзамовлення МОНмолодь­спорту на підготовку кадрів за освіт­ньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти формується з урахуванням збіль­шення кількості випускників школи, – пояснює Юрій Миколайович. – Крім цього, для забезпечення ступеневої під­готовки фахівців, у проектних показ­никах передбачено збільшення при­йому до 10 відсотків обсягу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молод­шого спеціаліста за інженерно-техніч­ними напрямами, зокрема «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористуван­ня», «Комп’ютерні науки», «Інженерна механіка», «Гірництво», «Металургія», «Комп’ютерна інженерія», «Машино­будування», «Теплоенергетика», «Хар­чова технологія та інженерія», «Легка промисловість», «Транспортні техноло­гії» тощо. Всього у 2012 році прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рів­ня молодшого спеціаліста у пропозиціях щодо обсягу прийому заявили 107 під­порядкованих ВНЗ. ІТ-СПЕЦІАЛІСТИ – В ЦІНІ – Юрію Миколайовичу, чи буде цього року збільшено обсяги держзамовлен­ня на інженерні спеціальності? – Так. Є розпорядження Кабміну від 21.09.2011 р. № 1036 «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення розвитку освіти у сфері інформаційних технологій на період до 2013 року». Згідно з ним у пропозиціях 2012 року збільше­но обсяги державного замовлення за на­прямами: «Інформатика», «Системний аналіз», «Комп’ютерні науки», «Про­грамна інженерія», «Комп’ютерна ін­женерія», «Системна інженерія», «Авто­матизовані та комп’ютерно-інтегровані технології», «Мікро- та наноелектроніка», «Телекомунікації», «Безпека ін­формаційних і комунікаційних систем», «Системи технічного захисту інформа­ції», «Управління інформаційною безпе­кою». Отже, у пропозиціях збільшено обсяг прийому за освітньо-кваліфікацій­ним рівнем бакалавра за кошти держав­ного бюджету за напрямами підготов­ки для ІТ-галузі порівняно з 2011 роком всього на 2 609 місць. Відповідно з 10 671 місця до 13 280 місць (на 23,4 відсотка). Формування проектних показників обсягу держзамовлення на 2012 рік за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста порівняно з 2011 ро­ком збільшено на 1 251 місце (на 2,1 %), з 57 957 – до 59 210 місць. Водночас у пропозиціях враховано зменшення у 2012 році обсягу випуску на основі ба­зової загальної середньої освіти орієнтов­но на 38,4 тис. осіб (з 479,5 тис. до 441,1 тис. осіб, що становить 8 %). З урахуванням потреб ринку пра­ці внормовано обсяг державного за­мовлення за інженерно-технічними та природничими напрямами такими, як «Інженерна механіка», «Машинобуду­вання», «Теплоенергетика», «Атомна енергетика», «Енергомашинобудуван­ня», «Транспортні технології», врахо­вуючи збільшення обсягу прийому на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника. – А як формуватимуться держзамов­лення на ті спеціальності, де досі була «криза перевиробництва»? Таких, як право, економіка, фінанси? – Державне замовлення буде виді­лятися на напрям «Право» – для юри­дичних академій та класичних уні­верситетів, на напрям «Економіка підприємства» – для економічних, кла­сичних і технічних університетів; на на­прям «Фінанси і кредит» – для економічних і класичних університетів; на напрям «Облік і аудит» – для еконо­мічних, класичних, технічних універси­тетів. До того ж держзамовлення визнача­тиметься за напрямами (спеціальностя­ми), якщо в 2010 році прийом становив не менш як 15 місць (за винятком галу­зей знань «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини», «Мистецтво»). ПРОЗОРА Й ДОСТУПНА – Як впливають інформаційні техно­логії на прозорість вступної кампанії і створення єдиного освітнього просто­ру? – У 2011 році пройшов експеримент подання вступниками електронних заяв. За допомогою системи «Електронний вступ» було подано майже 400 тисяч заяв від 150 тисяч осіб, що становить близько половини від усіх поданих документів. Уперше за багато років ми по­збулися черг у приймальних комісіях. А всього вступну кампанію 2011 року супроводжували шість інформацій­них програмних комплексів, що були інтегровані в єдину електронну базу (два сайти МОНмолодьспорту, сайти УЦОЯО, інформаційно-пошукової сис­теми «Конкурс», системи «Електронний вступ» і Державного центру приклад­них інформаційних технологій). Завдя­ки цьому вступна кампанія 2011 року була інформаційно прозорою, демокра­тичною, доступною для громадськості. Нагадаю, що впродовж вступної кам­панії працювала інформаційно-пошуко­ва система «Конкурс» як об’єктивне відображення подання заяв абітурієнтами та оприлюднення конкурсної ситуації й рейтингового списку вступників. Інфор­мування громадськості про подання заяв на вступ до ВНЗ І – IV рівнів акредита­ції повинно здійснюватися за даними ін­формаційної системи «Конкурс», а при­ймальні комісії зобов’язані подавати до неї отримані від вступників відомості. Практичну значущість введення ін­формаційних ресурсів оцінили самі вступники. Всього за період вступної кампанії у 2011 році зафіксовано по­над 82 мільйони відвідувань з 99 кра­їн світу з питань вступу на навчання. – Які новинки чекають на вступни­ків – 2012? – Щодо цьогорічних новацій, то вперше за багато років у 2012 році під­готовлено і видано довідник для вступ­ників до вищих навчальних закладів у 2012 році «Довідник абітурієнта – 2012», в якому розміщено Умови при­йому з додатками, 110 запитань щодо вступної кампанії і відповідей на них, нормативні документи щодо пільгових категорій вступників, адреси сайтів ви­щих навчальних закладів та інформація про приймальні комісії, а також інші ма­теріали, необхідні вступникам. ЧАС «Ч» – 1 СЕРПНЯ ОПІВДНІ – Юрію Миколайовичу, розкажіть про те, що нового з’явилося в умовах при­йому до ВНЗ цього року? – Ще в листопаді – грудні минуло­го року Департамент вищої освіти опра­цьовано і погоджено понад 1 025 пра­вил прийому ВНЗ усіх форм власності й підпорядкування. Я не зупинятимуся детально на Умовах прийому 2012 року. Вони не відрізняються кардинально від Умов минулого року. Зверну увагу лише на деякі зміни. Найбільшого резонансу в ЗМІ набу­ла пропозиція збільшити прохідний бал у сертифікаті зовнішнього оцінювання з профільних предметів і 124 до 140 балів при вступі на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, підтримана провідни­ми ВНЗ і студентською громадою. Хочу наголосити, що збільшення прохідного бала з профільного предмета ми розгля­даємо як важливу умову забезпечення якісного одбору вступників. Також зупинюся на правилах, які сто­суються чіткого і прозорого оприлюд­нення рейтингових списків вступників. Перший список має бути оприлюднений 1 серпня не пізніше 12 години. Другий і третій не пізніше 12 години відповідно 5 і 8 серпня. Хочемо, щоб працівники приймальних комісій нарешті зрозумі­ли: будь-яке безпідставне затягування з оприлюдненням списків викликає спра­ведливу підозру у вступників щодо мож­ливих порушень і зловживань при за­рахуванні. І як наслідок, призводить до численних дзвінків на консультативний телефон міністерства. Зарахування вступників на основі ба­зової і повної загальної середньої освіти на денну форму навчання повинно бути проведено за державним замовленням не пізніше 11 серпня; за кошти фізич­них та юридичних осіб – після зара­хування на місця державного замовлен­ня відповідного напряму (спеціальності), але не пізніше 25 серпня. КОМУ НАДАЮТЬСЯ ДОДАТКОВІ БАЛИ? – Питання, що найбільше турбує абі­турієнтів, як обчислюватимуться бали для бакалаврів і для магістрів? І хто має право на додаткові бали при вступі? – Звертаю увагу, що вступни­кам на освітньо-кваліфікаційний рі­вень магістра на основі базової та повної вищої освіти конкурсний бал обчислюватиметься як сума резуль­тату фахового вступного випробуван­ня, вступного екзамену з іноземної мови та інших переліків конкурсно­го відбору, зазначених у правилах прийому ВНЗ. А також на особли­вості нарахування додаткового бала призерам (особам, нагородженим ди­пломами I – III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпі­ад з базових предметів і призерам (особам, нагородженим дипломами I – III ступенів) III етапу Всеукра­їнських конкурсів – захистів науко­во-дослідницьких робіт учнів – чле­нів Малої академії наук України за умови, якщо вони вступають на на­прями підготовки, для яких профіль­ним є вступне випробування з пред­мета, з якого вони є призерами. В тому числі: історія – при вступі на напрями (спеціальності) «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Корекційна освіта» (за нозологіями), «Соці­альна педагогіка», «Реклама і зв’язки з громадськістю (за видами діяльнос­ті)», «Видавнича справа та редагуван­ня» і напрями (спеціальності) галу­зей знань «Культура», «Мистецтво», «Гуманітарні науки», «Соціально-по­літичні науки», «Соціальне забезпе­чення»; Педагогіка і психологія – при вступі на напрями (спеціальності) «Психологія», «Практична психоло­гія» і напрями (спеціальності) галу­зей знань «Педагогічна освіта». Обов’язковою процедурою при при­йомі документів такої категорії осіб є перевірка прізвищ переможців у відповідному наказі МОНмолодьспорту, який буде розміщено на офіційному сайті. МОВОЮ ЦИФР Цього року кількість випускників старшої школи порівняно з 2011-им збільшилася на 124,2 ти­сячі осіб (з 195,8 тисячі до 320 тисяч, на 38,8 %). Усього в 2011 році для проходження тес­тування було зареєстровано близько 258 тисяч осіб. Збільшення обсягу прийому за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра порівняно з 2011 роком становить 4,3 тисячі місць (на 4,4 %) – відповідно з 99 тисяч місць у 2011 році до 103,3 тисячі місць у 2012 році. Порівняно з 2010 роком збільшення становить 0,6 тисячі місць (на 0,6 %) – відповідно з 102,7 тисячі осіб у 2010 році до 103,3 тисячі в 2012. Торік кількість випускників старшої школи порівняно з 2010-им була меншою на 142,6 тися­чі, тобто на 42,1 %. Водночас для проходження тестування з української мови та літератури, яке є обов’язковим на всі напрями підготовки, з’явилося 88,88 % – майже на рівні 2010 року (11,9 %). Успішно пройшли тестування з української мови та літератури минулого року понад 202 тисячі осіб. Тобто лише 78 % від кількості зареєстрованих. Людмила ЗАГЛАДА, Юрій ЗУЩИК, «Освіта України» № 23

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу