Перший заступник міністра освіти і науки, молоді та спорту України Євген Суліма взяв участь у п’ятій зустрічі галузевих міністрів країн Асоціації Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) під назвою «Виклики майбутнього та відповіді освіти: сприяння глобалізації, інновації та співробітництва в освіті». Участь у конференції дала можливість вивчити найбільш цікаву практику системної модернізації системи освіти Азійсько-Тихоокеанського регіону   Представницьке зібрання відбулось у м. Кьонджу (Південна Корея). Учасни­ків конференції привітали Пре­зидент Південної Кореї Лі Мунг Бак, Прем’єр-міністр Південної Кореї Хванг Сік Кім та міністр освіти, науки і технологій Пів­денної Кореї Джу Хо Лі. ЄДИНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР У перший день роботи кон­ференції міністри обговори­ли низку питань, зокрема ви­вчення математики як основи наукової складової пізнання у XXI столітті; мови та культу­ри як пріоритетного напряму об’єднання зусиль щодо розви­тку освіти в глобальному сві­ті; створення єдиного просто­ру вищої освіти від Китаю до Філіппін; інформаційно-кому­нікативні технології в освіті; роль учителя в сучасній осві­ті; питання освітньої коопера­ції країн АТЕС. Також учасники порушили питання подальшого розвитку освітньої галузі країн АТЕС у XXI столітті на основі новітніх інформаційних технологій та з урахуванням глобалізаційних процесів сучасного світу. Крім того, зустріч міністрів стала до­брою нагодою для обміну дум­ками, пропозиціями щодо роз­витку співпраці в галузі освіти й науки між країнами. У рамках конференції Євген Суліма провів двосторонні зу­стрічі з міністрами освіти Ки­тайської Народної Республіки Ян Гуіреном, Ісламського Сул­танату Бруней Пехін Аву Бакар Апонгом, заступниками га­лузевих міністрів Японської Держави Такаші Кі, Росій­ської Федерації Сергієм Іванцовим, Соціалістичної Республіки В’єтнам Буі Ван Га, заступником секретаря Департаменту освіти Сполучених Штатів Америки Ентоні Міллером, виконавчим директором АТЕС Мухамедом Нуром, мером міста Кьонджу Чо Ян Сіком. СПІВПРАЦІ – БУТИ Окремі переговори відбулися з міністром освіти, науки і техно­логій Південної Кореї Лі Джу Хо. Обговорювали питання під­готовки нової Угоди про співп­рацю між Україною і Південною Кореєю в галузі освіти, а також розширення співробітництва між країнами в науково-техніч­ній сфері. Євген Суліма від іме­ні міністра освіти і науки, молоді та спорту України Дмитра Табач­ника запросив пана Лі Джу Хо відвідати Україну. В переговорах узяв участь Надзвичайний та По­вноважний Посол України у Пів­денній Кореї Василь Мармазов. Також Євген Суліма відві­дав Корейський інститут науки і технологій (КІSТ). Заклад ство­рений у 1966 році як перший інтегрований дослідницький центр країни. КІSТ розробляє передові технології світового рівня в галузях нанотехнологій, електроніки, комп’ютерної техніки, оптики, робототехніки, екології, альтернативної енерге­тики та біотехнологій. В інституті Євген Суліма зу­стрівся з віце-президентом КІSТ Кім Джун Кьоном. Вони обгово­рили питання співпраці з україн­ськими університетами, обміну студентами для проведення до­слідницької роботи, перспектив консолідації зусиль українських і корейських учених у пріори­тетних напрямах наукових до­сліджень. Перший заступник міністра звернув увагу керівництва Ін­ституту на необхідність продо­вження співпраці університетів і КІSТ щодо подвійного науко­вого керівництва українських і корейських учених під час під­готовки аспірантів, гармоніза­ції магістерських програм для надання можливості студентам отримувати подвійні дипломи, визначити конкретну наукову тематику досліджень, в якій од­наково зацікавлені як україн­ська, так і корейська сторони. У Корейському інститу­ті науки і технологій відбу­лася зустріч з українськими студентами. Вони поділили­ся враженнями від навчання, розповіли про навчальні й на­укові здобутки, показали Єв­гену Сулімі лабораторії, де проводять дослідження. Так, випускниця кафедри кіберне­тики хіміко-технологічних про­цесів Національного технічно­го університету «КПІ» Ольга Гопкало розповіла, що прово­дить дослідження в лаборато­рії комп’ютерного модулювання матеріалів. Ця лабораторія ви­вчає імітовані фізичні й хімічні явища, чого не можна дослідити в реальних природних умовах. Студенти подякували Мініс­терству освіти і науки, молоді та спорту України за сприяння й розвиток прямих контактів між українськими і закордонними університетами. А також висло­вилися щодо підвищення ефек­тивності міжнародної співпраці між університетами і досягнен­ням більш плідних результатів. Євген Суліма зацікавлено ви­слухав студентів, подякував за старанне навчання й дослід­ницькі результати і пообіцяв обов’язково вивчити їхні пропо­зиції разом з ректорами укра­їнських вищих навчальних за­кладів. Участь у конференції дала можливість вивчити найбільш цікаву практику модернізації системи освіти Азійсько-Тихоокеанського регіону, нала­годити двосторонні контакти з представниками профільних міністерств країн – учасниць АТЕС та інших міжнародних організацій у галузі освіти. ДОВІДКОВО Заснована в 1989 році для сприяння економічній співпраці та вільній тор­гівлі держав Азійсько-Тихоокеансько­го регіону Асоціація АТЕС є аналогом таких утворень, як Європейський Союз і Пан-Американська зона вільної тор­гівлі. Нині АТЕС охоплює 21 держа­ву Азії, Північної та Південної Аме­рики, серед яких Канада, США, Нова Зеландія, Австралія, Південна Корея, Китай, Японія, Чилі, Російська Феде­рація тощо. На АТЕС припадає 55 % світового ВВП, 40 % світової торгівлі, більш як 40 % планетарного населення. Від заснування АТЕС зустріч міністрів освіти країн-учасниць відбулася вп’яте. За матеріалами прес-служби МОНмолодьспорту «Освіта України» № 22

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу