Із метою виконання вимог статті 5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» у частині реалізації права окремих категорій громадян на отримання стипендій у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законодавством України для працездатних осіб, Міністерство освіти і науки України розробило і направило на погодження до зацікавлених центральних органів виконавчої влади проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку призначення і виплати стипендій». 

Після отримання погодження та здійснення правової експертизи Міністерством юстиції, проект урядового рішення у встановленому порядку буде подано до Кабінету Міністрів України. 

 

Зміни до Порядку призначення і виплати стипендій

1. Доповнити підпункт 1 пункту 5 після слів «за результатами навчання» словами «у професійно-технічних, вищих навчальних закладах». 

2. У пункті 6: 

1) у підпунктах 1 – 3 слово «студентам» замінити словами «учням, студентам»; 

2) у підпункті 4 слово «студентам» замінити словами «учням, студентам і курсантам вищих навчальних закладів»; 

3) підпункти 5 і 6 викласти у такій редакції: 

«5) учням, студентам і курсантам вищих навчальних закладів, які мають сім’ї з дітьми і в яких обоє з подружжя або (у випадку неповної сім’ї) одинока мати (батько) навчається у вищому навчальному закладі за денною формою навчання;»; 

«6) учням, студентам і курсантам вищих навчальних закладів з числа осіб, яким згідно із статтею 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці» гарантуються пільги під час призначення стипендії.».

3. У пункті 8:

абзаци четвертий, шостий і сьомий виключити;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

«Рішення щодо надання матеріальної допомоги або заохочення приймається стипендіальною комісією окремо по кожній особі.

За поданням стипендіальної комісії керівник навчального закладу затверджує реєстр осіб, яким призначаються стипендії, надається матеріальна допомоги або заохочення».

4. Підпункт 6 пункту 10 викласти в такій редакції:

«6) з числа осіб, яким згідно із статтею 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці» гарантуються пільги під час призначення стипендії.».

5. Абзац п’ятий пункту 12 викласти в такій редакції:

«Дія цього пункту не поширюється на осіб, зазначених у підпунктах 1 і 6 пунктів 6 та 10 цього Порядку».

6. В абзаці шостому пункту 121 слово і цифри «12, 13-17 та 27» замінити словом і цифрами «12, 122, 13-17 та 27».

7. Доповнити Порядок новим пунктом 122 такого змісту: 

«122. Учням, студентам і курсантам вищих навчальних закладів з числа осіб, яким статтею 5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» гарантуються пільги при призначенні стипендії, в обов’язковому порядку призначається соціальна стипендія – у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб.

У разі, коли успішність зазначених в абзаці першому цього пункту осіб становить за результатами семестрового контролю 10-12 балів з кожного предмета або середній бал успішності дорівнює п’яти (відповідно за дванадцяти- та п’ятибальною шкалою оцінювання), розмір соціальної стипендії, призначеної згідно з абзацом першим цього пункту, збільшується на:

40 гривень – для учнів;

70 гривень – для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста або бакалавра;

100 гривень – для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які навчаються за освітньо–кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста або магістра.

Дія пунктів 12, 121, 13-17 та 27 цього Порядку не поширюється на

учнів, студентів і курсантів вищих навчальних закладів, перелічених у цьому пункті.».

8. У пункті 15 слово і цифри «1 і 2» замінити словом і цифрами «1, 2 і 6». 

9. У пункті 16: 

1) доповнити абзац перший після слів «рівня акредитації» словами «(крім зазначених у підпунктах 1 і 6 пункту 6 цього Порядку)»; 

2) абзац другий виключити. 

10. Пункти 18 і 19 викласти у такій редакції: 

«18. Академічна стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю. 

Особи, зазначені у пункті 6, підпунктах 1-4 і 6 пункту 10 цього Порядку, які вперше претендують або поновлюють право на призначення соціальної стипендії, подають стипендіальній комісії відповідне письмове звернення із зазначенням дати та документи, що підтверджують їх право на отримання пільг і гарантій на стипендіальне забезпечення згідно з нормативно-правовими актами. 

Якщо стипендіальна комісія вперше розглядає питання про призначення учню, студенту, курсанту вищого навчального закладу тільки соціальної стипендії, і, при цьому, заявник має право на призначення соціальної стипендії одночасно з декількох підстав, визначених пунктом 6 або підпунктами 1 – 4, 6 пункту 10 цього Порядку, за вільним вибором особи у письмовому зверненні зазначається тільки одна підстава для призначення тільки однієї соціальної стипендії. 

Стипендіальна комісія протягом трьох робочих днів з дня отримання письмового звернення визначається щодо призначення соціальної стипендії. 

У разі прийняття стипендіальною комісією позитивного рішення, зокрема й у випадку встановлення медикосоціальною експертизою групи інвалідності учням, студентам, курсантам вищих навчальних закладів, які мали статус дітей-інвалідів, відповідна соціальна стипендія призначається з дати звернення стипендіата». 

«19. Академічна стипендія клінічним ординаторам, аспірантам і докторантам установлюється у розмірі середньої місячної заробітної плати за останнім основним місцем роботи, але не нижче 60 відсотків і не вище посадового окладу, визначеного за схемою посадових окладів, відповідно: 

викладача-стажиста – для клінічних ординаторів і аспірантів; 

доцента – для докторанта. 

Академічна стипендія особам, зазначеним у цьому пункті,: 

змінюється з урахуванням наступних змін в оплаті праці на відповідних посадах; 

які є інвалідами по зору або слуху – збільшується на 50 відсотків у порівнянні з академічною стипендією, призначеною відповідно до абзацу другого або третього цього пункту». 

11. Пункт 22 доповнити абзацами такого змісту: 

«На час проходження практики або іншої трудової діяльності, яка провадиться з дозволу навчального закладу, стипендіат зберігає право на отримання стипендії. 

У разі коли учень, студент, курсант вищого навчального закладу має право на безоплатне харчування, але навчальний заклад не в змозі його забезпечити, особі виплачується академічна та/або соціальна стипендія без урахування зменшення її розміру згідно з пунктами 15, 16 і підпункту 1 пункту 31 цього Порядку (за умови письмової відмови від безоплатного харчування)». 

12. Підпункт 2 пункту 24 викласти в такій редакції: 

«2) відповідно до наказу керівника навчального закладу поновили навчання за державним замовленням після академічної відпустки, призначається стипендія: 

академічна – учням, студентам, курсантам вищих навчальних закладів – у розмірі, що встановлюється особі згідно з цим Порядком за результатами останнього (до перерви у навчанні) семестрового контролю, з місяця, що настає за місяцем, у якому стипендіат отримував академічну стипендію останній раз до перерви у навчанні; 

соціальна – учням, студентам, курсантам вищих навчальних закладів – за наявності права на отримання пільг і гарантій відповідно до пункту 6 або підпунктів 1 – 4, 6 пункту 10 цього Порядку, у розмірі, що встановлюється особі згідно з цим Порядком та відповідно до абзаців другого та третього пункту 18 цього Порядку. 

У разі поновлення на навчання студентів, курсантів вищих навчальних закладів, які були відраховані з вищих навчальних закладів за невиконання навчального плану, питання про призначення їм академічної стипендії розглядається стипендіальною комісією вищого навчального закладу на загальних підставах після проходження такими особами першого, після поновлення на навчання, семестрового контролю.». 

13. Пункт 29 викласти в такій редакції: 

«29. Студентам і курсантам вищих навчальних закладів, зазначеним у підпунктах 2-5 пункту 6 цього Порядку, які за результатами семестрового контролю втратили право на призначення академічної стипендії, а саме мають середній бал успішності нижчий ніж 7.00 за дванадцятибальною або нижчий ніж 4.00 за п’ятибальною шкалою оцінювання, обов’язково призначається соціальна стипендія (відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації): 

50 – особам, зазначеним у підпункті 2; 

109 – особам, зазначеним у підпунктах 3 і 4, крім студентів, які є інвалідами по зору або слуху; 

150 – особам, зазначеним у підпункті 4, які є інвалідами по зору або слуху; 

100 – особам, зазначеним у підпункті 5.». 

14. У пункті 34: 

1) абзац третій підпункту 1 викласти у такій редакції: 

«студентам, які є дітьми-інвалідами або інвалідами І-ІІІ групи (крім інвалідів по зору або слуху та інвалідів війни)»; 

2) у абзаці другому підпункту 3 слова «зору і слуху» замінити словами «зору або слуху»; 

15. У тексті Порядку слова «курсанти вищого навчального закладу» у всіх відмінках замінити словами «курсанти вищих навчальних закладів» у відповідному відмінку.

 

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу