На виконання завдань Державної цільової науково-технічної та соціальної програми «Наука в університетах» на 2008 – 2017 роки на базі Біотехнологічного науково-навчального центру Одеського національного університету імені І. І. Мечникова за рахунок коштів державного бюджету розпочато виконання пілотного проекту «Розробка біотехнології переробки техногенних відходів енергетики та вуглезбагачення».

Головною метою проекту є розроблення високоефективної, ресурсозберігаючої та екологічно безпечної біотехнології переробки відходів вугільної промисловості та енергетики для отримання цінного продукту, що містить рідкісні та кольорові метали, зокрема германій і галій. 

Важливо, що в результаті вилучення важких та токсичних металів відбувається знешкодження відходів, які стають придатними для використання їх як будматеріалів, а земля, на якій розташовувалися відходи, стає придатною для подальшого використання.

Створення сучасної новітньої біотехнології дасть змогу вирішити нагальну потребу знешкодження та утилізації більш ніж 25 мільярдів тонн екологічно небезпечних відходів, які накопичилися в Україні поблизу видобувних, збагачувальних і переробних підприємств.

Вагомим фактором створення такої технології є постійно зростаючий попит сучасних галузей економіки на з’єднання рідкісних металів, які в Україні не виробляються.

В основу технології покладено здатність хемолітотрофних мікроорганізмів у результаті своєї життєдіяльності за рахунок окиснення сірки та її сполук руйнувати стійкі кристалічні структури різних природних і техногенних субстратів. У результаті будуть виділені та вивчені специфічні бактерії, відпрацьовані оптимальні умови здійснення процесу вилучення металів і створено препарат, що дає змогу вилучати цінні метали з відходів не менше ніж на 75 %.

Отже, за результатами виконання проекту буде отримано: цінний рідкіснометалевий концентрат із вмістом 3 – 5% германію та/або галію; знешкоджені відходи з нижчим за гранично допустимим концентратом (ГДК) для ґрунту вмістом іонів важких металів та співвідношенням оксидів кремнію, алюмінію та кальцію, що відповідає складу силікатних будівельних матеріалів.

У рамках проекту заплановане проведення промислових випробувань розробленої біотехнології на центральній збагачувальній фабриці ПАТ «Львівська вугільна компанія» (м. Червоноград, Львівська область), де накопичено 75 мільйонів тонн породних відвалів, з 1 тонни яких можливо отримати не менше 20 грамів германію (ринкова вартість металу на 09.09.2013 року – $1920/кг) і 10 грамів галію (ринкова вартість – $330/кг).

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу