Нова освітянська прикмета: галасують «Корупція!» – незабаром вибори. Царина освіти – вельми комфортний майданчик для передвиборного «полювання на відьом». А у фокусі останніх абсурдних звинувачень воно трансформувалося у «полювання на привидів корупції». Майстерності витинання міфічних інфоприводів присвячується.   7 червня міністр освіти і нау­ки, молоді та спорту Украї­ни Дмитро Табачник провів прес-конференцію, присвячену виконанню державного замов­лення на видання підручників для учнів загальноосвітніх на­вчальних закладів у 2012 році. Оновлення Державних стан­дартів початкової, базової і по­вної загальної середньої освіти зумовило розробку нових на­вчальних програм. «Відповідно до оновлених стандартів ми по­чинаємо тепер вивчати в усіх школах України іноземну мову з 1-го класу, інформатику – з 2-го класу. Обов’язково з 5-го класу буде вивчатися друга іно­земна мова», – наголосив Дми­тро Табачник. «Мисливці на відьом» свого часу здійняли галас: за якими підручниками вчити тепер ді­тей? Під час прес-конференції міністр поінформував: загалом цього року буде видано 4,5 млн підручників для 1-го кла­су, тож уже на початку серпня усі середні загальноосвітні за­клади отримають повні комп­лекти підручників для 1-го кла­су. Крім того, передбачено видання 42 назв підручників для 11 класу загальним тира­жем 1 млн 854 тисячі примір­ників. Підручники пройшли ретельну наукову, педагогічну та психологічну експертизу – над ними працювали фахівці із НАН та НАПН України, а та­кож освітяни-практики та пси­хологи. Нові підручники не дадуть «покласти у довгий ящик» – за несвоєчасну їх доставку до шкіл посилено персональну відповідальність керівників регіо­нальних управлінь освіти. ЧОГО ВАРТИЙ «ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОПІУМ ДЛЯ НАРОДУ»? Кампанія політично забарвле­ного «полювання на відьом» ще тільки стартувала, а без­глуздість вигаданих інфоприводів уже досягає апогею. Так, тему «підручник» спромоглися перетворити на подобу чеховської «книги скарг» – такі ж неаргументовані й комічні за­киди свого часу висміював кла­сик. Зокрема, звинувачення у встановленні завищених цін на підручники, у той час як усім відомо – середня ціна при­мірника навчальної літерату­ри в Україні наразі становить 12 грн 80 коп. Звісно ж, такі суми не цікавлять «мисливців за привидами корупції», тож вони знаходять інші ціни – 700 – 800 грн за примірник. Забуваючи, втім, додати: йдеть­ся про підручники для шкіл із мовами національних меншин, наклади яких є надзвичайно ма­лими, що й зумовлює таку ціну. В невпинних клопотах про осві­ту вони не спромоглися зчини­ти галас щодо таких цін у 2009 році, а вони тоді мало чим від­різнялися. Для тих, у кого «пам’ять вкрита такими великими сні­гами», інформаційна довід­ка: станом на 2009 рік ціни на підручники для шкіл із мова­ми національних меншин ста­новили: Алгебра – 709 грн; Фізика – 841 грн; Біологія – 870,50 грн; Всесвітня історія – 823, 50 грн. То чому ж такі ціни не ста­ли інфоприводом тоді? І це з урахуванням того, що за три роки ціни на папір суттєво підвищилися, що не могло не вплинути на вартість підручни­ків. Так, у 2009 році папір ко­штував 8 700 грн за тонну, кар­тон – 5 000 грн за тонну, а у 2012 році ці показники вже ста­новили 10 700 грн та 7 200 грн відповідно. Чи, можливо, деякі «варто­ві учнівських інтересів» дума­ють, що підручники виготовле­ні не з паперу й картону, а з повітря – як і їхні безпідстав­ні звинувачення? КОМУ ВИГІДНО БАЧИТИ «ФІГУ» ЗАМІСТЬ КНИГИ? «У 2012 році вперше за всі роки існування незалежної держави передбачено максимальне фі­нансування програми видання навчальної літератури – понад 230 млн грн», – повідомив мі­ністр під час прес-конференції. Такий рівень фінансування до­зволить забезпечити видання підручників для учнів 1 та 2 кла­сів загальноосвітніх навчальних закладів, які будуть навчатися за новими програмами, а та­кож здійснити додаткове ви­дання підручників для учнів 11 класу. Крім того, поліпшення фінансування дозволить реалі­зувати видання спеціальної лі­тератури для учнів професійно-технічних навчальних закладів, а також студентів педагогічних ВНЗ України. Збільшення фінансування дозволить здійснити за кошти державного бюджету видан­ня підручників та навчальних посібників для забезпечення ними шкільних бібліотек. За словами Дмитра Табачника, це дасть можливість забезпечити школи додатково тими худож­німи творами, які вивчаються у 5 – 11 класах, – поповни­ти шкільні бібліотеки приблиз­но 80 – 90 новими книжками. «Мені хотілося б, щоб кожен учень за період свого навчан­ня прочитав хоча б 100 кни­жок, адже читати – корисно усім», – поділився із присут­німи Дмитро Табачник. А тим часом не вщухають відголоси інформаційної війни, яку вели політично заангажовані критики нової шкільної програми зі світової літерату­ри протягом усього періоду її обговорення. Їхньому задекла­рованому в багатьох ЗМІ «роз­пачу» не було меж – вони хвилювалися, де діти візьмуть книги, передбачені для читання новою шкільною програмою. Є надія, що ці любителі «бороть­би без правил» гідно оцінять нанесений їм новими книжка­ми «аперкот». З огляду на це згадаємо ще одну прикмету: коли в опонен­тів немає аргументів, вони по­чинають «полювання на при­видів». Людмила МЕДВЕДСЬКА, «Освіта України» № 24

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу