У п’ятницю на запитання народних депутатів відповідав міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро Табачник Цьогоріч Кабінет Міністрів України завдяки допомозі кожного з народних депутатів уперше підтримав бюджетний запит МОНмолодьспорту на шкільні автобуси на рекордну суму за всі роки незалежності України   Письмові й усні запитання надійшли від усіх фракцій парламенту. Більшість цікавилася, зокрема, порядком і перебігом вступної кампанії до вищих навчальних закладів. Тому міністр розпочав з цього найбільш масштабного питання. УМОВИ ПРИЙОМУ – ЯК НІКОЛИ РАНО – Хотів би наголосити, що вперше за 20 років держав­ні Умови прийому до ви­щих навчальних закладів України були завершені піс­ля громадського обговорен­ня, зареєстровані в Міністер­стві юстиції і оприлюднені так рано – 12 жовтня 2011 року, – розповів Дмитро Та­бачник. – Це дало можливість викладачам, абітурієнтам де­сять місяців працювати і готу­ватися за стабільними прави­лами. В Умовах зазначається, що заяву про допуск до участі в конкурсному відборі вступ­ник може подати як особис­то, так і в електронній фор­мі. В 2012 році цей порядок підготовлено окремим документом, затверджено і заре­єстровано в Міністерстві юс­тиції. За новими умовами прийому приймальні комісії кожного вищого навчального закладу зобов’язані фіксувати факти подачі всіх заяв у папе­ровому вигляді в Єдиній державній електронній базі з пи­тань освіти безпосередньо під час прийняття заяви. Умова­ми встановлено, що для здобуття освіти на рівні бакалав­ра допускаються до участі в конкурсному відборі вступни­ки, які подають сертифікати з балами не нижче 124 з непро­фільних конкурсних предметів і з профільного – не менш як 140 балів. Також приймальним комісі­ям за умови наявності педаго­гічних і науково-педагогічних кадрів дозволено встановлюва­ти вступні екзамени для осіб, які вступають на освітньо-ква­ліфікаційний рівень бакалавра за напрямом «Філологія» та здобули повну середню освіту мовами національних меншин, складати екзамен з тієї мови, оцінки з якої виставлені в до­кументі про освітній рівень. Ре­зультати екзаменів будуть оці­нюватися від 100 до 200 балів. У ФАВОРІ ІНЖЕНЕРНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ Міністр повідомив, що відпо­відно до постанови Кабміну від 17 травня 2012 року обсяг при­йому для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліс­та становить майже 79 тисяч осіб, що на 4 000 більше, ніж торік, у тому числі 68 тисяч місць денної форми навчання. За ОКР бакалавра встановлено державне замовлення на рівні 127 200 осіб, зокрема за ден­ною формою навчання – 108 тисяч. За рішенням уряду істотно збільшено обсяг прийому за державним замовленням по­рівняно з 2011 роком на такі напрями підготовки, як елек­троніка (майже 34 %), енер­гетика та енергетичне ма­шинобудування (на 14,5 %), радіотехніка, радіоелектрон­ні апарати, зв’язок (майже на 25 %), металургія та матеріа­лознавство (на 64 %), машинобудування та металообробка (майже на 28 %), хімічні тех­нології та інженерія (на 4 %), авіаційна та ракетно-космічна техніка (на 44 %), транспорт і транспортна інфраструктура (на 32 %). Крім того, на ви­конання рішення уряду збіль­шено обсяги держзамовлення за напрямами: інформатика, системний аналіз, комп’ютерні науки, автоматизовані та комп’ютерно-інтегровані тех­нології, системна інженерія, комп’ютерна інженерія, мікроелектроніка, наноелектроніка, безпека інформаційних і ко­мунікаційних систем. Так у 2012 році збільшено обсяг прийому за освітньо-кваліфікаційним рівнем бака­лавра коштом держбюджету за напрямами підготовки для ІТ-галузі майже на три тисячі місць – на 24 %. Обсяг прийому спеціалістів за держзамовленням станови­тиме 64 тисячі осіб, в тому чис­лі 57 тисяч – це денна фор­ма навчання. Для ОКР магістра відповідно – 44 600 і приблиз­но 37 000. ЗНОВУ ПРО ФУТБОЛ – Чи зашкодило випускни­кам шкіл те, що у зв’язку з Євро – 2012 був скорочений навчальний рік, – ішлося в запитанні від фракції Партії регіонів. – Навчальний рік у всіх ЗНЗ незалежно від їх типу, форми власності завершився 25 травня цього року, – відпо­вів Дмитро Табачник. – Виня­ток був лише для випускників. Для того, щоб одинадцятикласники встигли скласти ЗНО, а також мали час подати апеля­цію, для них навчальні занят­тя було завершено 3 травня, а вручення атестатів відбулося 12 травня. Втрата – шість го­дин на кожному предметі. Вра­ховуючи той факт, що за на­вчальною програмою кожному предмету відведено від 6 до 10 годин резервного часу для по­вторення й узагальнення ви­вченого, то втрат навчального часу на вивчення нових тем не було. Варто констатувати, що всі вступники цього року знаходились у рівних умовах. Але задля уникнення переван­тажень міністерство вжило ряд заходів. До всіх навчаль­них закладів було надіслано відповідні рекомендації щодо використання навчальних тем і навчального матеріалу і про­контрольовано, щоб у зміст за­вдань Державної підсумкової атестації і ЗНО не було вне­сено останні теми. Хотів би наголосити, що окрім безпідставних заяв деяких ЗМІ про незручність, жодних офіцій­них скарг від учителя чи ви­пускника не було. СПЕЦПЕРЕВІРКА ЗА ДВА ТИЖНІ – РЕАЛЬНІСТЬ! – Згідно зі статтею 11 Зако­ну України «Про запобігання проявам корупції», що набу­ла чинності з 1 лютого цього року, всі, хто влаштовуються на посаду державного служ­бовця, повинні пройти спецперевірку, яка охоплює й мі­ністерську. Є такі дані, що в МОНмолодьспорту відтоді, як було ухвалено закон, зна­ходяться 22 тисячі таких за­питів. І людей цікавить: як зробити, щоб міністерство на запити відповідало не за 2 -3 місяці, а через 2 тижні? Що ви збираєтеся зробити для поліпшення ситуації? – за­питала в Дмитра Табачника представниця фракції «БЮТ-Батьківщина» Уляна Мостіпан. – Сьогодні в нас є більш як 26 тисяч запитів, – повідомив міністр. – Люди працюють ці­лодобово, і в суботу, і в неділю. Крім того, створено спеціаль­ну групу з працівників ка­дрових підрозділів київських ВНЗ, мобілізовано представ­ників від інших центральних органів, які надають допомо­гу за умови, що вони мають відповідний допуск. Але осно­вне вже зроблено на минулому тижні: за пропозицією уряду внесено зміни до Указу Пре­зидента, прийнято відповідну постанову Кабінету Міністрів України і тепер право спецперевірки отримали всі головні управління освіти і науки міс­цевих державних адміністра­цій. Учора ми завершили пе­редачу справ вісімнадцятьом ОДА, які також долучаються до перевірки. І, сподіваюся, що до кінця червня ми ввій­демо в графік, який передба­чає Указ Президента – два робочих тижні на проведення спеціальної перевірки. Зазна­чу, що під час спецперевірки в більш як трьохсот осіб ви­явлено невідповідності в доку­ментах – неіснування такого диплома, підробку тощо. По­чинаючи з 2010 року всі до­кументи про всі рівні вищої освіти є в єдиній електронній базі. Це значно пришвидшує перевірку. Документи, отри­мані до 2000 року, підлягають перевірці листуванням. Най­більші затримки трапляються у випадку, якщо люди закін­чили ВНЗ за межами України. Крім того, після 1992 року ба­гато таких закладів ліквідова­но. Це теж ускладнює надання достовірної інформації. ДО УНІВЕРСИТЕТУ – ПО ЗНАННЯ – Чи поділяєте Ви думку про те, що студенти з високогір­них населених пунктів, на які поширюється гірський статус, повинні мати пільги при всту­пі і, наприклад, безплатне про­живання у гуртожитках? – запитує депутат від фракції «НУ-НС» Станіслав Аржевітін. – Щодо пільг при вступі чи поселенні: нині в умовах прийо­му враховано всі 11 категорій, які, згідно з рішенням законо­давців, мають пільги. В умовах прийому визначено, що в дер­жавному замовленні для них повинно бути відведено не мен­ше 25 відсотків. Це рішення під­тримали і громадські організа­ції, і спілка ректорів, адже в 2010 і 2009 роках траплялись випадки, коли пільговики за­ймали всі місця держзамовлен­ня. Скажімо, в Національному економічному університеті іме­ні В. Гетьмана, в КНУ імені Т. Шевченка. І навіть ті випус­кники, які отримали 190 – 200 балів з трьох предметів, не мали змоги вступити. Щодо законодавчої ініціа­тиви: якщо буде таке рішен­ня законодавця, то ми його обов’язково врахуємо. На мою думку, до університетів потріб­но потрапляти за знаннями. ШКІЛЬНІ АВТОБУСИ – ЗА ГРАФІКОМ – Багато чого робиться для технічного переоснащення сільських шкіл. Чи не буде зірвано графік забезпечення сільських шкіл шкільними ав­тобусами? – поцікавився регіонал Михайло Чечетов. – Цьогоріч Кабінет Міні­стрів України завдяки допомозі кожного з народних депутатів уперше підтримав бюджетний запит МОНмолодьспорту на рекордну суму за всі роки не­залежності України, – розпо­вів міністр. – Це – 253 міль­йони на придбання шкільних автобусів, для створення рів­них умов навчання для дітей, які мешкають у сільській місцевості. Відповідно до рішен­ня Верховної Ради, проведено тендер, що дасть змогу закупи­ти 989 автобусів. За графіком, доставка автобусів у школи пе­редбачається в серпні – верес­ні і закінчиться до 25 жовтня. Графіку дотримуються, Мініс­терство фінансів забезпечило внесення авансу, в конкурсі-тендері перемогли чотири ві­тчизняні виробники, які мають відповідні сертифікати. Серед переможців офіційна ціна при­дбання шкільного автобуса для замовника виставлена 401 – 403 тисячі гривень, а перемож­ці тендеру пройшли з пропози­цією в 354 – 356 тисяч гривень за спеціально обладнаний ав­тобус на 25 місць. Я впевне­ний, що всі автобуси вчасно будуть доставлені в сільські школи. Якщо додати ще авто­буси, які закуповуються за ра­хунок місцевого бюджету, то, думаю, цьогоріч буде повністю розв’язана проблема доставки учнів до шкіл.  Максим КОРОДЕНКО і Дмитро ШУЛІКІН, «Освіта України»№ 24

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу