Стартував Чемпіонат Європи з футболу в Україні й Польщі. УЄФА ЄВРО 2012™ є однією з наймасовіших спортивних подій у світі й поступається кількістю глядачів лише літнім Олімпійським іграм і Чемпіонату світу з футболу. Для кожного чемпіонату УЄФА видає документ з настановами для медіа щодо використання своєї символіки. Такі «Рекомендації для ЗМІ», розроблені українською мовою, розміщено на офіційному сайті Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА).   Що ж є символікою УЄФА ЄВРО 2012™? Це, власне, його офіцій­на назва, а також знаки для то­варів і послуг, які вже зареєстровані або будуть зареєстровані на ім’я УЄФА в ході підготовки до чемпіонату. Зокрема, до зареєстрованих позначень належать такі: UEFA™, EURO 2012™, POLAND UKRAINE 2012™, ЄВРО 2012™, Поль­ща Україна 2012™. Про основні особливості цьогорічно­го турніру щодо прав інтелектуальної власності УЄФА розповідає заступник голови Державної служби інтелектуаль­ної власності України Володимир Дмитришин. ХТО ПОВ’ЯЗАНИЙ З ЧЕМПІОНАТОМ? – Як захищаються знаки для товарів і послуг та інша інтелектуальна влас­ність УЄФА в Україні? – Станом на 1 травня 2012 року УЄФА є власником 18 свідоцтв Украї­ни на знаки для товарів і послуг та 52 міжнародних реєстрацій знаків для то­варів і послуг, дія яких поширюється на територію України. Також створено й зареєстровано офіційний логотип і та­лісман Чемпіонату. Положення рекомендацій визнача­ють, що ніхто, крім УЄФА та її ко­мерційних партнерів, не може викорис­товувати знаки УЄФА для поширення своєї продукції. А також, що до чис­ла комерційних партнерів УЄФА вхо­дять офіційні спонсори УЄФА ЄВРО 2012™, національні спонсори чемпіо­нату та офіційні національні трансля­тори УЄФА ЄВРО 2012™, призначені Спілкою європейських футбольних асо­ціацій на основі окремої угоди. Вони є єдиними компаніями, яким дозволя­ється пов’язувати себе з Чемпіонатом УЄФА ЄВРО 2012™ і використовувати знаки УЄФА. – Хто є цими щасливчиками на Євро – 2012? – УЄФА визначилася з офіційни­ми спонсорами УЄФА ЄВРО 2012™. Це торгові марки ADIDAS, CARLSBERG, CASTROL, COCA-COLA, MCDONALDS, SHARP, CANON, ORANGE, HYUNDAI-KIA MOTORS, CONTINENTAL. На­ціональними спонсорами чемпіонату є мережа будівельних супермаркетів «Епіцентр», банк «Unicredit bank», ком­панія «Укртелеком». Офіційними тран­сляторами – Перший національний ка­нал України, телеканали «Україна» і «Футбол». – З офіційними трансляторами зрозу­міло. А ось, як інші ЗМІ зможуть ін­формувати про ЄВРО 2012™, не порушуючи прав УЄФА? – У рекомендаціях є інформація щодо порядку використання представ­никами медіа будь-яких знаків, логоти­пів, трофеїв і символів у зв’язку з УЄФА та УЄФА ЄВРО 2012™, яким Спілка єв­ропейських футбольних асоціацій не дала права на використання позначень за окремою угодою. Будь-яка юридична чи фізична осо­ба, яка використовує знаки УЄФА або їх адаптовані варіанти, будь-які ком­бінації слів чи символів, пов’язаних з футболом, цифри «2012», слова «ЄВРО», «Чемпіонат Європи» чи на­зви приймаючих країн будь-якою мо­вою задля збуту товару без попере­днього письмового дозволу УЄФА буде вважатися такою, що використовує ме­тоди паразитуючого маркетингу, і та­кою, що порушує права інтелектуаль­ної власності УЄФА. ПРАВО РОЗІГРУВАТИ КВИТКИ – А кому в Україні дозволено торгува­ти сувенірною продукцією зі знаками УЄФА ЄВРО 2012™? – Торгувати з метою пропонування мільйонам прихильників асортименту ви­сокоякісних офіційних товарів, викорис­товуючи знаки УЄФА ЄВРО 2012™, мо­жуть лише офіційні ліцензіати. – Хто є таким ліцензіатом в Україні? – УЄФА призначила для реалізації таких ліцензій Warner Bros. Consumer Products (WBCP). На території України WBCP призначило ретейлером мережу магазинів Інтертоп, у яких представлено офіційну продукцію чемпіонату Європи. – Сьогодні деякі фірми розігрують квит­ки на УЄФА ЄВРО 2012™ як призи або заохочення. Як така діяльність регла­ментується в Україні? – Рекомендації чітко встановлюють можливості  використання   квитків на УЄФА ЄВРО 2012™ як призу в змаган­ні або як подарунка. Деякі особи пору­шують вимоги рекомендацій, використовуючи квитки на Чемпіонат на свій розсуд, адже за рішенням УЄФА лише деякі з її комерційних партнерів мають змогу використовувати квитки на УЄФА ЄВРО 2012™ як приз у змаганні або зао­хочення для споживачів чи постачальни­ків відповідно до угоди, яку вони укла­ли з УЄФА окремо. Згідно з положеннями та умовами продажу квитків на УЄФА ЄВРО 2012™ квитки призначені для їх особистого та некомерційного використання власни­ком. Вони не можуть передаватись або використовуватися з рекламною метою. ЧЕМПІОНАТ В ІНТЕРНЕТІ – Як узгоджується із законом вико­ристання логотипів і знаків УЄФА в інтернет-ЗМІ під час інформування про ЄВРО 2012™? – У рекомендаціях щодо використан­ня знаків УЄФА в інтернеті та через мо­більні бездротові технології визначено, що знаки Спілки європейських футболь­них асоціацій можуть бути використа­ні на веб-сайті лише як частина редак­ційної статті. Але не окремо або поряд з корпоративними найменуваннями чи логотипами третіх осіб. Медіа не повинні використовува­ти знаки УЄФА у своїх доменах вищо­го рівня для ідентифікації адреси веб­сайта. Не дозволяється, наприклад, напис www.uefaeuro2012news.com або www. uefaeuro2012.ua.  Знаки УЄФА можуть бути використані лише після доменної назви верхнього рівня, наприклад: www. [mediaoutlet].com/uefaeuro20l2news. Знаки УЄФА не повинні використову­ватися як частина структури або дизай­ну веб-сайта (охоплюючи будь-яке позначення, фон або фоновий малюнок для іншого текстового наповнення чи для по­значення основного компонента перехід­ної домашньої сторінки), або в заголовку банера будь-якого веб-сайта. Також знаки УЄФА та будь-які інші позначення, що стосуються УЄФА та/ або УЄФА ЄВРО 2012™, не можуть бути використані у спосіб, який дасть змогу веб-сайту з’являтися в результаті вико­ристання будь-якої пошукової системи. Не дозволяється знаки спілки ожив­ляти (анімувати), використовувати дис­пропорційно до розміру інших знаків, літер чи цифр. Знаки УЄФА не повинні вживатися як посилання на будь-який інший веб-сайт, однак логотип uefa.com може бути як гіперпосилання на офіційний сайт спілки (www.uefa.com). Під час висвітлення новин про мат­чі УЄФА ЄВРО 2012™ знаки УЄФА не повинні використовуватись у спосіб, внаслідок застосування якого склада­ється враження про те, що редакційне висвітлення є офіційним чи схваленим Спілкою європейських футбольних асоціацій. І ЗНОВУ ПРО РЕКЛАМУ – Чи можна використовувати знаки УЄФА в рекламі? – У банерній рекламі на веб-сайтах третіх осіб заборонено використання знаків УЄФА – реклама з використан­ням знаків спілки дозволена лише ко­мерційним партнерам УЄФА. Розміщен­ня будь-якої авторизованої реклами, яка містить знаки УЄФА, не повинне вводити в оману, що веб-сайт або його оператор має офіційний зв’язок з подією. Для запобігання використанню зна­ків УЄФА, проведенню рекламних ком­паній та інших маркетингових заходів, пов’язаних з УЄФА ЄВРО 2012™, ор­ганізаціями, які не мають на це спеці­ального дозволу, спілкою створено чітко контрольовану маркетингову програму щодо захисту своїх прав і прав його ко­мерційних партнерів. Крім того, УЄФА має достатньо засобів правового захис­ту згідно з українським і міжнародним законодавством. Згадана мною програ­ма застосовується під час виявів пара­зитуючого маркетингу, коли компанії ви­користовують чемпіонат для просування товарів і послуг без дозволу УЄФА (на­приклад, через використання квитків). А ще як засіб боротьби з піратською торгівлею продукцією з символікою УЄФА ЄВРО 2012™, виробленою без відповід­ної ліцензії УЄФА. УЄФА також розро­била деталізовану програму з охорони своїх прав у всьому світі для постійно­го контролю подій на світових ринках і оперативного реагування на спроби по­рушників недобросовісно отримати виго­ду від незаконного використання симво­ліки УЄФА ЄВРО 2012™. – Насамкінець ключове запитання. Хто саме може гарантувати захист прав УЄФА в Україні? – В Україні Спілка європейських фут­больних асоціацій заручилася підтрим­кою держави на найвищому рівні в осо­бі всіх правоохоронних і органів влади, які гарантували найбільш повний та опе­ративний захист його прав. Сподіваюся, що правосвідомість фі­зичних і юридичних осіб у нашій дер­жаві забезпечить дотримання чинного законодавства щодо захисту прав інте­лектуальної власності УЄФА. Повага до прав УЄФА, виконання ви­мог щодо використання символіки УЄФА та УЄФА ЄВРО 2012™ дадуть змогу Україні вперше за свою історію прийня­ти учасників одної з наймасштабніших спортивних подій сучасності та отрима­ти неоціненні іміджеві дивіденди й по­тужний стимул для розвитку економіки. ЖУРНАЛІСТЕ, ПАМ’ЯТАЙ! Представники преси (охоплюючи журналістів, які пишуть для інтернет-видань), фотографи, теледиктори, радіомовники можуть використо­вувати знаки УЄФА для інформування громад­ськості про УЄФА ЄВРО 2012™ за умови до­тримання таких принципів: 1. Будь-яке використання знаків УЄФА має здій­снюватися тільки з редакційною метою, лише для позначення статей або інформаційних сю­жетів про УЄФА ЄВРО 2012™. 2. Знаки УЄФА не дозволяється будь-яким чи­ном адаптувати або змінювати і вони повинні використовуватися тільки в повній відповідності до всіх указівок і рекомендацій, наданих УЄФА або від його імені. 3. Знаки УЄФА завжди повинні містити роз­бірливе юридичне застереження (© ІІЕРА.сот). 4. Знаки УЄФА не дозволяється застосовувати у спосіб, який може навести на думку про зв’язок цього знака з будь-яким комерційним найме­нуванням, логотипом чи іншим знаком УЄФА. 5. Представники ЗМІ не повинні вповноважу­вати або намагатись уповноважити будь-яких інших осіб використовувати знаки УЄФА або пов’язувати себе з ними. 6. Знаки УЄФА не можуть використовувати представники медіа з будь-якою рекламною чи популяризаторською метою (в тому числі на будь-якій продукції, на будь-якому спортивно­му змаганні, грі, лотереї, на обкладинці будь-якого видання або спеціального розділу чи до­датка видання). Едуард ТУРЛО, «Освіта України» № 24

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу