Міністерство освіти і науки України спільно з Національною академією педагогічних наук України з 12 листопада до 12 грудня 2013 року проводять моніторинг якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі серед учнів 5-х та 10-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності. Основою моніторингового дослідження є точні масові педагогічні вимірювання, що повинні забезпечити об’єктивне оцінювання досягнутого учнями рівня навченості та встановлення його відповідності запланованим результатам і нормам навчання, визначення рівня викладання, якості, актуальності та повноти змістового наповнення навчальних предметів тощо.  Метою зазначеного заходу є виявлення навчальних досягнень учнів і з’ясування кількох важливих освітніх питань, а саме: ? які знання здобули учні з тих або інших предметів, якого рівня сягають їхні загальнонавчальні вміння? ? який рівень інтересу до навчання сформовано в учнів? ? чи вміють учні аналізувати зміст прочитаних текстів, робити висновки, висловлювати власне ставлення до прочитаного? ? чи вміють знаходити нестандартні рішення в процесі розв’язання навчальних завдань, самостійно працювати з підручником, розв’язувати задачі, залучати додаткову інформацію під час виконання проблемних завдань? ? чи ефективно розподіляють зусилля і час, виконуючи навчальні завдання? ? чи навчилися учні застосовувати здобуті знання не лише на уроках, а й у повсякденному житті? Структуру, обсяг та інші параметри тестових завдань визначено на основі вимог до загальноосвітньої підготовки учнів відповідно до чинних навчальних програм для початкової й основної школи з урахуванням відповідного для цього часу – 45 хвилин. Кожен збірник завдань для проведення моніторингу містить 10 варіантів тестів, кожен із яких складається із завдань, що вирізняються складністю та формою. Кожен учень виконуватиме один варіант тестів. Правильні відповіді до завдань тестів із відповідних навчальних предметів будуть розміщені на веб-сайтах Міністерства освіти і науки України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти та Національної академії педагогічних наук України після завершення заходу. Кожен учень матиме можливість попередньо самостійно визначити рівень своїх навчальних досягнень із кожного навчального предмета, порівнявши правильні відповіді до завдань тестів, розміщених на сайті, з особистими відповідями в збірниках завдань, які залишилися після проведення моніторингу. Оцінки за моніторинг у класні журнали не виставлятимуться, оскільки оцінювання моніторингу здійснюватиметься за рівнями навчальних досягнень учнів, але інформація про результати моніторингу кожного учня з усіх навчальних предметів буде доведена до відома батьків або осіб, які їх замінюють. Участь учнів у моніторингу допоможе вчителям і батькам отримати об’єктивну інформацію про результати їх навчання та сприятиме покращенню системної підготовки майбутніх випускників до державної підсумкової атестації і до зовнішнього незалежного оцінювання зокрема. Від того, якого рівня знань досягне дитина в школі, залежить її подальше професійне навчання і доросле життя. Об’єктивні результати моніторингу сприятимуть заохоченню школярів до навчання, допоможуть їм зрозуміти, що навчання – це дуже важлива та значуща частина цього періоду життя. За бажанням батьків можна буде здійснити порівняльний аналіз навчальних досягнень учня з відповідними середніми показниками по Україні з метою вдосконалення подальшої навчальної роботи школяра. Моніторинг не передбачає контролю діяльності педагогів чи навчальних закладів, а має на меті з’ясувати типові помилки та прогалини в засвоєнні змісту загальної середньої освіти, виявити болючі проблеми сучасної школи та визначити дієві шляхи їх подолання. МОН сподівається на розуміння важливості цього заходу та сумління в досягненні об’єктивного результату.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу