Конференція «Моніторинг якості освіти: становлення та розвиток в Україні» відбудеться в м. Рівне 3-4 квітня 2014 року на базі Рівненського інституту післядипломної педагогічної освіти.

Організатори конференції – Міністерство освіти і науки, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти,  Рівненський інститут післядипломної педагогічної освіти.

Пропонуються для обговорення такі питання:

І. Освіта в Україні та проблеми оцінювання якості освіти.

1.     Моніторинг розвитку національної системи освіти.

2.     Оцінювання якості інноваційної діяльності.

ІІ. Моніторинг та оцінка освіти в країнах світу.

1.     Моделі оцінювання якості освіти в європейських країнах.

2.     Рейтинг шкіл за кордоном.

ІІІ. Методологічні основи оцінювання та моніторингу якості освіти.

1.     Філософські та психолого-педагогічні проблеми оцінки й моніторингу.

2.     Принципи побудови системи показників  інноваційного розвитку середньої та професійної освіти.

ІV. Концепції, моделі та програми моніторингу якості освіти  в регіонах.

1.     Моніторинг як інструмент аналізу управління системою освіти.

2.      Технології  організації  та   проведення  моніторингових досліджень.  Досвід регіонів.

V. Організація  інформаційної підтримки  моніторингу  якості  освіти  (створення сайтів, обмін інформацією).

VI. Моніторинг здоров’язбережувального середовища навчальних закладів.

У рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції відбудеться семінар на тему: «Становлення та розвиток системи моніторингу якості освіти в Рівненській області».

Заявку учасника конференції та тези виступу за вибраною темою треба подати до 10 березня 2014 року до відділення моніторингових досліджень освітньої галузі інституту інноваційних технологій і змісту освіти на e-mail: domonitor@i.ua.

За результатами конференції буде видано збірник матеріалів конференції.

За додатковою інформацією звертатися за тел. (044) 248-24-65,

Василашко Ірина Павлівна, Буркіна Наталія Семенівна.

Заявка учасника

Всеукраїнської науково-практичної конференції

«Моніторинг якості освіти: становлення та розвиток в Україні»

1.    Прізвище, ім’я, по-батькові ___________________________________

2.    Науковий ступінь ___________________________________________

3.    Вчене звання _______________________________________________

4.    Місце роботи _______________________________________________

5.    Посада_____________________________________________________

6.    Адреса службова ____________________________________________

7.    Адреса домашня ____________________________________________

8.    Контактні телефони, е-mail ___________________________________

9.    Тема виступу _______________________________________________

10. Проживання в готелі__________________________________

Дата заповнення та підпис

Порядок подання публікацій до науково-методичного журналу «Нова педагогічна думка»

Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка» входить до переліку наукових фахових видань України. У журналі друкуються статті з питань теорії, досвіду та практики педагогіки, дидактики, методики і технології навчання, виховання, народознавства, експериментальної роботи в навчальних закладах, професійної освіти, історії педагогіки та освіти, статті про діячів науки та освіти тощо.

Згідно з Постановою Президії ВАК України від 15.01.2003р.  «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України», до друку приймаються лише наукові статті, де присутні такі необхідні елементи: постановка проблем у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які опирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується ця стаття; формулювання цілей статті (постановка завдань); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження та перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Стаття повинна відповідати тематиці журналу та сучасному стану науки.

Усі автори, крім тих, які є членами редакційно-видавничої ради інституту, членами редакційної колегії журналу «Нова педагогічна думка», науково-педагогічними працівниками РОІППО,  платять за друк статті в журналі — за один стандартний аркуш (А4) машинопису через півтора інтервалу 15 грн.

Оплата статті здійснюється лише після затвердження публікації до друку.

Кошти перераховуються на розрахунковий рахунок:

35427002001241

МФО 833017

ГУДКСУ у Рівненській обл.

Код 02139765.

Призначення платежу: за статтю в журналі «Нова педагогічна думка».

Стаття подається українською мовою обсягом не менше 7 сторінок машинописного тексту, на аркушах білого паперу стандартного формату з використанням шрифтів текстового редактора Word 14 розміру через півтора інтервалу.

До рукопису треба обов’язково додати інформаційний носій (диск) із відповідним матеріалом і зовнішню рецензію для авторів, що не мають наукового ступеня.

На окремому аркуші слід вказати повні імена всіх авторів та короткі відомості про них: місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання, повна назва установи, де працює автор, адреса, телефони, особистий підпис. У правому верхньому кутку першої сторінки розміщується ім’я та прізвище автора, в лівому —  визначений код Універсальної Десяткової Класифікації (УДК).

На початку статті подається короткий виклад її змісту (анотація) та ключові слова відповідно до тематики трьома мовами — українською, російською та англійською.

Якщо у тексті наявні малюнки, вони повинні мати підписи, відповідно кожна таблиця — заголовок.

Поля сторінок рукопису — 20 мм.

Текст статті повинен бути вичитаний,  надрукований чітким контрастним шрифтом та підписаний автором. Рукописи мають бути відрецензовані.

У тексті статті мають бути посилання на використані джерела із зазначенням у квадратних дужках порядкового номера і сторінки цитованого джерела (наприклад [3, с.15]). При повторному посиланні у тексті на те саме джерело вказують його номер згідно зі списком (зазначається в списку один раз), змінюючи при потребі номери сторінок, томів, частин. Неприпустимі посилання на неопубліковані та незавершені роботи. Відповідальність  за вірогідність фактів, цитат, власних імен, оголошень несуть автори публікацій.

Бібліографічний список  подається так: Список використаної літератури — і надалі нумерований та в алфавітному порядку із зазначенням автора (прізвище, ініціали), місця видання, видавництва та року, обсягу (кількості сторінок), при посиланні на статтю — сторінок, на яких її вміщено у виданні.

Статті, що не відповідають зазначеним вимогам, не розглядаються.

Редакція залишає за собою право скорочувати статті та здійснювати літературне редагування, що не впливає на зміст статті.

Оплата проїзду, харчування та проживання – за рахунок учасників.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу