Міністерство доходів і зборів України та Національний університет державної податкової служби України запрошує на Міжнародну науково-практичну студентську конференцію «Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України», що відбудеться 26 лютого 2014 року.

Шановні студенти!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної студентської конференції «Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України»!

Мета: обговорення найбільш актуальних теоретичних і практичних проблем сучасного стану фінансово-економічних відносин в умовах світових глобалізаційних процесів.

У програмі конференції плануються секційні засідання за такими напрямами:

1. Модернізація державних фінансів України в умовах глобалізації.

2. Пріоритети бюджетної політики на сучасному етапі економічних реформ.

3. Податкова політика як інструмент соціально-економічного розвитку України та її регіонів.

4. Проблеми фінансового забезпечення розвитку підприємницьких структур.

5. Фінансовий механізм забезпечення та реалізації соціальної політики.

Регламент роботи конференції

Конференція відбудеться в атріумі Національного університету державної податкової служби України за адресою: м. Ірпінь, вул. К. Маркса, 31.

Реєстрація учасників конференції в атріумі університету – з 9.00 до 9.50.

Початок роботи конференції – 10.00.

Екскурсія по університету – 13.00 – 14.00. Закриття конференції – 16.00.

Проїзд:

від ст. метро «Академмістечко» (м. Київ) маршрутним таксі № 379 до зупинки «Податкова академія».

Усі витрати щодо відрядження (проїзд, проживання, харчування тощо) здійснюються учасниками конференції за власний кошт або за кошти організації, яка його делегувала. 

Адреса оргкомітету: 08201, Київська обл., м. Ірпінь, вул. К. Маркса, 31, каб. 401, кафедра фінансів.

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: (045) 9753111; (063) 4004029 (Старинець Наталія Іванівна). E- mail: starynets_66@ukr.net

До участі у Міжнародній науково-практичній конференції студентів запрошуються спеціалісти і магістри.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська.

Умови реєстрації на подання тез доповідей

Для участі в конференції надсилати до оргкомітету до 8 лютого 2014 року на електронну адресу starynets_66@ukr.net такі документи:

– заявку на участь (форма додається);

– тези доповіді.

Подати роздрукований варіант заявки на участь та тези доповіді з підписом доповідача і наукового керівника у каб. 401.

Матеріали вважаються прийнятими, якщо оргкомітет надіслав підтвердження про отримання електронних варіантів заявки та тез доповідей.

Назви файлів повинні бути підписані відповідно до номера секції та прізвища учасника конференції.

Наприклад: 2_Zubach_Заявка

2_ Zubach_Тези

За науковий зміст і виклад матеріалу відповідальність несуть автор і науковий керівник.

Вимоги до оформлення матеріалів

Обсяг – до 3 сторінок включно формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word для Windows у вигляді файла з розширенням *.doc, шрифт – Times New Roman, розмір – 12; 1 ? міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм. Сторінки не нумеруються.

Назву доповіді друкувати великими жирними літерами симетрично до тексту. Праворуч, через два інтервали, під назвою доповіді, – прізвище та ініціали автора. Нижче, через один інтервал, – назва спеціальності, курс, повна назва навчального закладу. Наступними, через один інтервал, – вказати посаду, вчений ступінь і вчене звання, прізвище та ініціали наукового керівника.

Формули розташовувати по центру, нумерацію здійснювати зверху справа. При наборі формул використовувати вбудований у MS Word редактор формул. Усі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об’єкт.

Посилання на список літератури оформляються згідно з вимогами ВАК України (наприклад, [3, с. 105]).

Рукописи тез треба ретельно відредагувати.

Матеріали, які не відповідатимуть вищевказаним вимогам, не публікуватимуться.

Зразок оформлення тез доповіді

Секція: Фінансовий механізм забезпечення та реалізації соціальної політики.

Н.П. Зубач

група ФС-51, НУДПСУ

м. Ірпінь, Україна

науковий керівник:

к.е.н., доцент К.О. Іванова 

Напрями формування партнерства у соціальній сфері

Текст текст текст…[1, с. 11]

Список літератури:

1. Гончарук А. Новий підхід до управління ефективністю у промисловості України / А. Гончарук // Економіка України. – 2006. – № 11. – С. 36?46.

Заявка

на участь у Міжнародній науково-практичній студентській конференції «Глобалізація фінансів та їх вплив на соціально-економічний розвиток держави», що відбудеться 26 лютого 2014 року в Національному університеті державної податкової служби України

Відомості про автора (авторів)

Прізвище

Ім’я

По батькові

Назва навчального закладу

Адреса навчального закладу

Факультет, курс

Назва доповіді

Планую:

а) доповідь на пленарному засіданні (до 10 хв.);

б) доповідь на секційному засіданні (до 7 хв.)

Потреба у мультимедійній техніці Так / Ні

Потреба у збірнику наукових праць конференції Так / Ні

Місце проживання

Область

Місто/район/село

Вулиця

Будинок / квартира

Контактний телефон

E-mail

Дата заповнення

Підпис

Відомості про наукового керівника

Прізвище

Ім’я

По батькові

Посада

Вчений ступінь

Вчене звання

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу