Міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник підбив попередні підсумки ЗНО і відповів на запитання журналістів ЗНО – 2012 відбулося з дотриманням усіх вимог, встановлених чинним законодавством Дмитро ТАБАЧНИК   Цього року нарікань на тестові завдання не було, кількість громадських спостерігачів побила всі рекорди, а явка абітурієнтів підвищила показники двох минулих років. Про такі особливості ЗНО – 2012 повідомив очільник МОНмолодьспорту на брифінгу для представників ЗМІ, який відбувся в Кабміні 13 червня – в день засідання уряду. Передусім Дмитро Табачник нагадав, що зовнішнє не­залежне оцінювання поча­лося 15 травня тестом із хімії. 17 травня відбувся іспит з гео­графії й російської мови, 21 і 22 (двома етапами) – з математи­ки, 24 – із всесвітньої історії, 26 – з англійської, німецької, французької та іспанської мов, 28 і 29 травня – з української мови та літератури. У ЗНО взя­ли участь майже 300 тисяч осіб. «На тестуванні з усіх пред­метів продемонстровано під­вищення явки, – зазначив міністр. – Якщо зіставити наймасовіші тестування 2010, 2011 і 2012 років, побачимо: на попу­лярний тест з української мови й літератури в 2010 році при­йшло 88 відсотків від загаль­ної кількості заявлених осіб. У 2011 – 89 відсотків, а в 2012 на тестування з’явилося близь­ко 93 відсотків заявлених. На математику в 2010 році при­йшло 85 відсотків, в 2011 – майже 88, а цього року близь­ко 92 відсотків». ТЕСТУВАННЯ ВЛАШТУВАЛО ВСІХ Усі підготовчі заходи до про­ведення ЗНО здійснено в по­вному обсязі і на належному рівні, про що свідчить оцінка громадських спостерігачів. А їх, за словами міністра, цього-річ було зафіксовано рекордну кількість – 1716 осіб. «Май­же всі пункти тестування були забезпечені громадськими спостерігачами. Серед них – і представники громадських ор­ганізацій, і педагоги», – ска­зав Дмитро Володимирович. За його словами, ще в перший день тестування найбільш ма­сові спостерігачі – Всеукра­їнська громадська організація «Опора» – позитивно оцінили його перебіг і надалі моніторили абсолютно всі етапи. Міністр наголосив, що ЗНО – 2012 відбулося з до­триманням усіх вимог, встанов­лених чинним законодавством. Тести були розроблені вчасно, і конфліктів між представника­ми УЦОЯО, педагогічною гро­мадськістю, батьками і учнями щодо змісту і якості тестів не було: «Раніше завжди були не­вдоволення через запитання з іноземних мов. Доводили, що вони занадто складні. Цьогоріч іноземні мови не викликали жодного нарікання. Це свідчить про те, що все враховано. Крім того, цього ж року відбувало­ся формування всього тестово­го банку за загальноприйнятою, загальновідомою, затвердже­ною заздалегідь – ще восени 2011 року програмою. Вона вра­ховує базові знання за Держстандартом у школі і початок навчання у ВНЗ. І приємно, що не було нарікань на тестові за­вдання (я переглянув пресу – і ліберальну, і консервативну) з історії України. Звичайно, три­ватиме формування і поліпшен­ня банку тестових завдань. Це перманентний процес». Щоправда, були в цьому ЗНО і недоліки. Зокрема, неточність у перекладі тестових завдань мовою нацменшин. За слова­ми Дмитра Табачника, «мініс­терство видало спеціальне рі­шення і всі результати за тим одним питанням, де була неточ­ність перекладу, зараховані на користь абітурієнтів. Звичайно, переклад тестових зошитів мо­вою національних меншин – це непроста справа. Я думаю, що з кожним роком його якість підвищуватиметься». Дмитро Володимирович нага­дав, що результати ЗНО з усіх навчальних предметів будуть оголошені до 1 липня 2012 року (сьогодні вже відомі результа­ти з хімії, російської мови, ге­ографії, математики, всесвіт­ньої історії, історії України). Якщо абітурієнти не погодять­ся з оприлюдненими результа­тами, вони можуть впродовж трьох днів подати апеляційну заяву щодо їх перегляду. Але, як показує досвід минулих ро­ків, починаючи з 2008 року, зде­більшого після аналізу комісії результат залишається без змін. ДЕРЖАВА – НЕ РЕПЕТИТОР Журналістів цікавило, чи не буде в майбутньому відмінено норму, за якою при вступанні врахову­ється середній бал атестата. Мов­ляв, відтоді, як вона працює, у школах різко збільшилася кіль­кість медалістів. І – розквітла корупція. Дмитро Володимиро­вич, пожартувавши, що це за­питання – з бородою, довшою і сивішою, ніж у нього, відпо­вів: атестат треба зараховувати обов’язково. Коли цього не ро­били, учні старших класів були демотивовані і вивчали лише ті предмети, за якими збиралися складати ЗНО. «Це перетворю­валось на натаскування, репети­торство за державні кошти, – сказав міністр. – Людина, на яку держава витрачає гроші і якій га­рантує державний стандарт по­вної середньої освіти, повинна обов’язково мати хоча б ці визна­чені стандартами знання. В 2010 і 2011 роках ми провели дуже ве­лику перевірку – зіставили ре­зультати 14 000 шкіл: середній бал атестата і середній бал з тес­тування. Розбіжності були лише в кількох десятках шкіл, згрупо­ваних за районами. Туди поїха­ла комісія… До речі, всі анонім­ні опитування вчителів середньої школи в різних регіонах пока­зали, що незалежно від регіону, вони підтримують підвищення авторитету шкільного атестата. Сам по собі атестат, якщо ди­тина не буде підготовлена, нічого при вступі до ВНЗ не вирішить. Сьогодні зарахування відбува­ється насамперед за результа­тами тестування. Воно дає змо­гу набрати 75 відсотків балів. 25 відсотків треба заробляти копіт­кою працею в середній школі. Тому я думаю, що це – позитивний досвід, і величезний мо­ніторинг показує: середні бали атестатів навіть на 10 відсотків не відрізняються від результатів тестування». ЛОВЦЯМ ЧОРНИХ КІШОК «Гострі» запитання на цьому не закінчилися. Тим більше, що деякі представники ЗМІ прийшли на брифінг зовсім не тому, що переймалися темою ЗНО та вступу абітурієнтів до ВНЗ. Коло їх професійних ін­тересів (а, можливо, інтересів їх роботодавців) значно ширше. Наприклад, журналістів вкрай цікавило, скільки сплачують іноземні вболівальники за про­живання в студентських гур­тожитках. Відповідаючи на це запитання, міністр освіти поін­формував, що сума коливаєть­ся від 15 до 40 євро – залежно від того, як представники УЄФА акредитували це місце прожи­вання. Скажімо, в новому гур­тожитку Харківської юридичної академії (кімната на дві особи, всі «зручності») прожи­вання коштує понад 40 євро за добу. Скромні гуртожитки – звичайно, дешевші. …Було б дивно, якби міні­строві не нагадали його не­щодавнє висловлювання щодо підручників «непотрібною мо­вою», – вирване з контексту, роздмухане і спотворене чис­ленними «доброзичливцями». (Слово «українська», до речі, у скандальному ролику не звуча­ло. Його додумали мисливці за «смаженими качками»). «Проблема наших колег-журналістів у тому, що знання у них часто замінюються переконан­нями, – сказав Дмитро Табач­ник. – І це проблема, про яку писав ще Черчилль. Я мав на увазі і буду це відстоювати, що згідно з законодавством, будь-яке міністерство, будь-який ор­ган влади – повинні викону­вати те, що на них покладено законодавством і Конституцією. Улюблена стаття юристів – ді­яти тільки в спосіб, в межах і на підставі Конституції. Тому: підручники замовляють школи. І якщо до молдовської школи надходять підручники румун­ською мовою – вони потріб­ні. Якщо до угорської школи – російською – вони не потрібні. Якщо, скажімо, обласні управ­ління освіти і науки до мініс­терства відправляють один пе­релік замовлень – і мовний, і за кількістю – а міністерство їх дресирує як у 2008 – 2009, і тренує: ви просили це, але одержите те, що ми вважаємо за потрібне, – це неправиль­но. І тоді стоси таких підруч­ників, а фактично – знищених бюджетних коштів – лежать у підвалах школи не розпакова­ні. Потім їх списують. А бать­ки бігають і купують підручни­ки за свої гроші. Ось що я мав на увазі. Що державне замов­лення по підручниках подавати­меться в школи тією мовою, яку замовляють школи і, відповід­но, узагальнює обласне управління освіти». P.S. … Усе-таки Конфуцій мав рацію, стверджуючи, що шука­ти чорну кішку в темній кімна­ті – марна справа. Особливо, коли нею там і не тхне. Розум­ний був дядько, що не кажіть. ДО РЕЧІ Організацію ЗНО в 2012 році здійснено відповідно до всіх нормативних документів. Цього вдалося досягти завдяки взаємодії Українського центру оцінювання якості освіти з МОНмолодьспорту, Державною інспекцією на­вчальних закладів України, управліннями освіти і науки обласних держадміністрацій, що дало можливість оперативно вирішувати організаційні пи­тання, в тому числі й на регіональному рівні. Уперше до організації державного контролю за проведенням ЗНО в 2012 році відповідно до наказу МОНмолодьспорту залучено членів приймаль­них комісій ВНЗ у ролі інспекторів. Мета цього заходу – забезпечен­ня об’єктивності, відкритості та прозорості проведення ЗНО. Координацію контролю покладено на Державну інспекцію навчальних закладів України. ОН-ЛАЙН ОБРІЇ ЗАХИСТ – НАЖИВО 14 червня відвідувачі освітнього порталу ПедПРЕСА мали можли­вість спостерігати наживо за засіданням спеціалізованої вченої ради кафедри медичної інформатики Національної медичної акаде­мії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. Запис он-лайн-трансляції захисту дисертаційної роботи Сергія Соловйо­ва на тему: «Математичні моделі прогнозування ефективності ротавірусних вакцин в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю медична та біологічна інформати­ка і кібернетика мож­на переглянути на порталі ПедПРЕСА в розділі «Корисне відео».  Наталія КУЛИК, «Освіта України» № 25

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу