На нараді під головуванням першого заступника міні­стра освіти і науки, молоді та спорту Євгена Суліми обгово­рили виконання окремих за­ходів Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2012 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспро­можна економіка, ефектив­на держава». В зібранні взяли участь директори профільних департаментів МОНмолодьспорту і заступник голови Дер­жавного агентства з питань нау­ки, інновацій та інформатизації України Віктор Івченко. Євген Суліма наголосив на необхідності активізації роботи з виконання завдань, поставле­них Президентом України Ві­ктором Януковичем у Націо­нальному плані дій на 2012 рік. Було розглянуто стан утілення завдань, виконавцем яких є Мі­ністерство освіти і науки, моло­ді та спорту, зокрема: – затвердження порядку проведення конкурсу на роз­міщення державного замовлен­ня з підготовки фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищен­ня кваліфікації і перепідготов­ки кадрів (післядипломна осві­та), передбачивши, проведення конкурсу освітньо-професійних програм вищих, професійно-технічних навчальних закладів; введення до складу конкурс­ної комісії представників ро­ботодавців, вищих, професійно-технічних навчальних закладів, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади; – затвердження методичних рекомендацій щодо формування регіональних планів створення освітніх округів та модернізації мережі професійно-технічних навчальних закладів, загально­освітніх навчальних закладів, зокрема шкіл-інтернатів; – затвердження концепції зміни узагальнених підходів у формуванні державного замов­лення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних і робітничих кадрів, підвищен­ня кваліфікації та перепідготов­ку кадрів (післядипломна осві­та) на формування державного замовлення на основі цільового підходу і прогнозу потреб рин­ку праці; – проведення всеукраїн­ських конкурсів фахової май­стерності серед учнів профе­сійно-технічних навчальних закладів з робітничих профе­сій (запропоновано ввести до Національного плану); – реформування системи фінансування та управління на­уковою і науково-технічною ді­яльністю; – залучення молоді до нау­кової діяльності; – створення механізму фі­нансового забезпечення стажу­вання вітчизняних учених за кордоном та приймання іноземних учених на стажування в Україні; – затвердження концепції ре­формування державного регулю­вання й державного управління в інноваційній сфері, спрямованої, зокрема, на вдосконалення пра­вових механізмів і впроваджен­ня світових практик організації ринку інновацій. За матеріалами прес-служб МОНмолодьспорту, навчальних закладів «Освіта України» № 23

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу